Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Ranking IKZE w DFE

Najlepsze dobrowolne fundusze emerytalne
Rzeczpospolita
W rankingu DFE zwyciężył Nationale-Nederlanden. Dalej sš MetLife i PZU.

DFE sš prowadzone przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli firmy zarzšdzajšce otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). Po trzech latach istnienia można powiedzieć, że DFE sš ciekawš propozycjš inwestycyjnš. Sš to w zasadzie stosunkowo tanie fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji. Oferuje je dziewięć towarzystw. Wszystkie umożliwiajš założenie IKZE.

Dobre wyniki

Oceniajšc DFE, posłużyliœmy się kryteriami podobnymi do tych, jakie zastosowaliœmy przy IKZE w formie funduszu inwestycyjnego i IKZE w formie polisy na życie z UFK.

Wzięliœmy pod uwagę wyniki inwestycyjne w okresie roku, dwóch i trzech lat (tyle istniejš DFE). Oczywiœcie zdajemy sobie sprawę, że ze względu na krótki okres funkcjonowania tych funduszy ocena ich wyników jest trochę przedwczesna. Drugim kryterium były opłaty pobierane przez PTE.

Najwięcej punktów w rankingu DFE zdobył fundusz Nationale-Nederlanden. Na drugim miejscu znalazł się MetLife, a na trzecim PZU.

DFE Nationale-Nederlanden był najlepszy pod względem stopy zwrotu osišgniętej od wrzeœnia 2002 r. do wrzeœnia 2015 r. Fundusz ten przez trzy lata wypracował 88 proc. Tuż za nim jest MetLife z wynikiem symbolicznie mniejszym. Na kolejnych miejscach uplasowały się PZU (80 proc.) i Nordea (48 proc.)

Trzeba pamiętać, że nowym funduszom łatwiej jest inwestować niż tym, które dysponujš wysokimi aktywami. Największy DFE MetLife zarzšdza ponad 20 mln zł (największe akcyjne fundusze inwestycyjne majš ok. miliarda).

Niskie koszty

Oprócz wyników w rankingu braliœmy pod uwagę wysokoœć opłat zarówno za zarzšdzanie, jak i od składki.

PTE majš doœć klarownš strukturę kosztów ponoszonych przez klienta. Generalnie DFE sš stosunkowo tanie z punktu widzenia inwestora. Opłata za zarzšdzanie w większoœci z nich wynosi 2–2,5 proc. Częœć PTE pobiera także dodatkowš opłatę po przekroczeniu okreœlonego poziomu stopy zwrotu.

Najlepiej pod względem wysokoœci opłat za zarzšdzanie wypada DFE Nationale-Nederlanden. Na kolejnych pozycjach znajdujš się: PKO DFE, Allianz DFE i MetLife DFE.

Opłata od składki jest bardzo różnorodna. Częœć PTE pobiera jš jednorazowo podczas zakładania konta. Inne inkasujš prowizję od wpłat. Ich wysokoœć różni się w zależnoœci od wielkoœci aktywów bšdŸ długoœci okresu prowadzenia konta. Według tego kryterium najkorzystniejsza dla klienta jest oferta Nationale-Nederlanden. Pobiera on jednorazowo 80 zł. Dalej sš Pekao i PKO.

PTE pobierajš także opłatę za zerwanie umowy w cišgu pierwszych 12 miesięcy oszczędzania.

Jak widać, każda instytucja ustaliła koszty na innym poziomie. Warto się im przyjrzeć przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego DFE.

Oferty nie ocenialiœmy, ponieważ każde PTE oferuje jeden fundusz. Klient nie ma możliwoœci wyboru między różnymi strategiami. Musi zaakceptować politykę inwestycyjnš danego DFE.

Opinia

Ewa Radkowska-Œwiętoń | wiceprezes, dyrektor ds. inwestycji, nationale-nederlanden pte

Inwestujšc z myœlš o emeryturze, zakładamy, że będziemy to robić przez długi czas. W okresie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat na rynkach akcji będziemy mieli zarówno lata, kiedy indeksy będš rosły, jak i lata, gdy będš spadały. Jednak w długim okresie to akcje zapewniajš najkorzystniejszš stopę zwrotu. Systematyczne oszczędzanie powoduje, że jesteœmy w stanie wykorzystać tę prawidłowoœć.

Fundusze akcyjne przynoszš ponadprzeciętne zyski w czasie hossy, ale też znaczne straty w czasie załamania na rynku. Zagrożenie to jednak maleje wraz z wydłużaniem czasu lokowania kapitału. W długim terminie, jak pokazuje historia, akcje dajš najkorzystniejsze stopy zwrotu. Ważne, aby pamiętać o systematycznoœci i o tym, żeby akcje nie były jedynš formš lokaty.

Dobrowolny fundusz emerytalny (DFE) charakteryzuje się elastycznš politykš inwestycyjnš. Nie ma ustalonych stałych proporcji między mniej i bardziej ryzykownš częœciš portfela. Mniejsza wielkoœć funduszu (chociażby w porównaniu z OFE) pozwala na większš swobodę i wybór tych rodzajów inwestycji, które wydajš się zarzšdzajšcym najatrakcyjniejsze. Często sš to akcje mniejszych spółek, których kursy sš mniej uzależnione od polityki czy rynków międzynarodowych, a bardziej od stanu lokalnej gospodarki.

DFE nie wymaga od klienta dużego zaangażowania czasu. Wystarczy systematycznie przelewać œrodki, które sš (od drugiej wpłaty) w całoœci inwestowane. O wyborze optymalnej strategii w zależnoœci od oceny sytuacji rynkowej decydujš eksperci. Należy również podkreœlić, że DFE to jeden z najtańszych i najprostszych produktów wykorzystujšcych mechanizmy rynku kapitałowego.

DFE jest funduszem umożliwiajšcym oszczędzanie na emeryturę w ramach trzeciego filaru. Można do tego wykorzystać formę IKE lub IKZE (albo obie formy). Składki na IKZE odliczamy od podstawy opodatkowania, co stanowi dodatkowy benefit dla wszystkich oszczędzajšcych w ten sposób. W przypadku IKE wypłacane w przyszłoœci pienišdze nie podlegajš opodatkowaniu.

Tylko w jednym banku

IKZE w banku to bardzo proste rozwišzanie. Klient nie ma do wyboru tak wielu opcji jak w przypadku np. oferty TFI czy towarzystwa ubezpieczeniowego. Po prostu otwiera lokatę, a bank nalicza odsetki.

Oprocentowanie depozytów bankowych jest niestety niewielkie, co wynika z rekordowo niskich stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Obecnie tylko jeden bank komercyjny, ING Bank Œlšski, oferuje IKZE w formie rachunku oszczędnoœciowego. Niestety, jego oprocentowanie wynosi zaledwie 1 proc. w skali roku (kapitalizacja miesięczna), jeœli œrodki zgromadzone na IKZE nie przekraczajš 100 tys. zł; powyżej tej kwoty stawka roœnie do 1,05 proc. Nadal jest bardzo niska, ale i tak nikt z niej nie skorzysta, zważywszy, że produkt istnieje od zeszłego roku, a w IKZE obowišzuje limit wpłat. Konto emerytalne w formie lokaty bankowej jest przeznaczone dla osób wyjštkowo ostrożnych. IKZE oferuje też kilka banków spółdzielczych. Tam oprocentowanie sięga nawet 4 proc.

Trzeba kupować na giełdzie

Jeœli chcemy inwestować w obligacje skarbowe z myœlš o emeryturze i korzystać ze zwolnienia podatkowego, możemy założyć IKE-Obligacje. Niestety, analogicznego konta IKZE nie ma. Zwolennicy obligacji mogš je kupować na giełdzie poprzez rachunek inwestycyjny w formie IKZE. Można go założyć w wybranych biurach maklerskich. Ta forma gromadzenia kapitału jest jednak bardziej skomplikowna niż zakup papierów oszczędnoœciowych w PKO BP i zdeponowanie ich na IKE-Obligacje.

ródło: mojaemerytura.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL