Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Reforma emerytalna ruszy w dużych firmach w 2019 roku

123RF
Wszyscy pracownicy w Polsce – łšcznie ponad 11 mln osób – będš mogli oszczędzać w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Reforma będzie ich obejmować stopniowo, do 1 lipca 2020 r.

Od dawna oczekiwana reforma systemu emerytalnego nabiera konkretnych kształtów. Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) trafił właœnie do wykazu prac legislacyjnych i programowych rzšdu.

Wyższa emerytura

Według projektu PPK będš dostępne dla wszystkich osób, za które odprowadzane sš składki na ubezpieczenie społeczne. Pracownik będzie odkładał 2 proc. wynagrodzenia netto, a pracodawca dopłacał 1,5 proc. Możliwe będzie podniesienie wpłat – ze strony pracownika o kolejne 2 proc., a pracodawcy o 2,5 proc. Na powitanie każdy dostanie 250 zł z budżetu państwa, a kolejne 240 zł państwo będzie co roku wpłacać na konto pracownika w PPK.

Zgromadzone pienišdze można będzie wykorzystać nie tylko na emeryturę, ale także na wpłatę udziału własnego przy zakupie pierwszego mieszkania. Do 25 proc. będzie można wypłacić w razie ciężkiej choroby.

Wbrew wczeœniejszym założeniom PPK będš tworzyły nie tylko firmy, ale także podmioty z sektora publicznego. W pierwszej kolejnoœci 1 stycznia 2019 r. PPK objęci zostanš pracodawcy zatrudniajšcy powyżej 250 osób, pół roku póŸniej – zatrudniajšcy od 50 do 249 osób, 1 stycznia 2020 r. – małe firmy (od do 20 do 49 osób), a od 1 lipca 2020 r. – pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

– Pracownicze plany kapitałowe będš miały korzystny wpływ na gospodarkę – mówi „Rzeczpospolitej" Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. – Po pierwsze, zwiększy się stopa oszczędnoœci Polaków (oszczędzana częœć dochodów do dyspozycji – red.), która dzisiaj jest bardzo niska. Po drugie, wzmocnieniu ulegnie baza finansowania polskich przedsiębiorstw oraz perspektywa długoterminowego wzrostu gospodarczego. Moim zdaniem PPK zwiększy docelowo PKB Polski o 0,3–0,4 proc. rocznie – dodaje Paweł Borys.

Jak szacuje Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, przy przyjęciu założenia, że łšczna składka wyniesie œrednio 5 proc. dochodów, to przy obecnej składce na ubezpieczenie emerytalne wynoszšcej 19,52 proc. PPK pomogš powiększyć emeryturę o jednš czwartš.

Automatyczny zapis

Programem majš być automatycznie objęci tylko pracownicy w wieku 19–55 lat. Osoby powyżej 55. roku życia też mogš przystšpić do PPK, ale one będš musiały zapisać się do nich samodzielnie. Pracownik będzie miał możliwoœć odstšpienia od udziału w programie poprzez złożenie oœwiadczenia o rezygnacji z korzyœci. Na œwiecie automatyczny zapis zwykle sprawia, że większoœć osób pozostaje w systemie.

– Wielka Brytania w 2012 r. wprowadziła automatyczny zapis do planów emerytalnych, po pięciu latach uczestniczy w nich 70–90 proc. pracowników. Jeœli chcemy, żeby system działał, jakiœ mechanizm obowišzkowoœci musi zostać wprowadzony – tłumaczy Krzysztof Nowak, członek zarzšdu Mercer Polska.

Jak szacuje Ministerstwo Finansów, do programu przystšpi 8,5 mln osób. Paweł Borys przewiduje, że wpływy dodatkowych oszczędnoœci z tego tytułu wynosiłyby 15–20 mld zł rocznie.

– Fundusze inwestycyjne utworzš nowe produkty, które będš zasilane gotówkš – podkreœla dr hab. Marcin Dyl, prezes Izby Zarzšdzajšcych Funduszami i Aktywami. – Wzrosnš nieco koszty pracy, ale pamiętajmy, że płace w Polsce sš nadal na znacznie niższym poziomie niż w UE i czas, by zaczęły się powoli wyrównywać. Na rynek kapitałowy wpłynie więcej pienišdza, przy czym będš to trwałe i przewidywalne œrodki – dodaje Marcin Dyl.

OFE poczekajš

Wprowadzenie PPK pierwotnie miało nastšpić w tym samym czasie co likwidacja OFE, z których 75 proc. aktywów miało trafić na nowe indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, a 25 proc. do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

– Bez wštpienia PPK należy uruchomić bez zwłoki. Jednak to wdrożenie obu komponentów reformy, tj. PPK oraz przekształcenia OFE, pozwoli długoterminowo rozwišzać wiele problemów zwišzanych z wydolnoœciš systemu emerytalnego i dalszym stabilnym wzrostem polskiej gospodarki – uważa Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Jak podkreœla Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE, projekt ustawy o PPK ma fundamentalne znaczenie, zarówno z perspektywy gospodarki, jak i wszystkich Polaków, którzy mogš zaczšć budować swoje oszczędnoœci na emeryturę, natomiast realizacja zapowiedzi o przekazaniu pieniędzy zgromadzonych w OFE obywatelom powinna być kolejnym krokiem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL