Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Zatrzymać pracownika: wyzwanie dla pracodawcy

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
PPE: pomoc w gromadzeniu kapitału na emeryturę to atut firmy na coraz trudniejszym rynku pracy

Tylko w grudniu 2017 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 4,6 proc. (rok do roku), a przeciętne wynagrodzenie o 7,3 proc. To wyniki lepsze niż œrednie w roku. W całym 2017 r. wynagrodzenie w sektorze wzrosło o 5,9 proc. (rok do roku), zbliżajšc się do 5 tys. zł brutto, natomiast zatrudnienie – o 4,5 proc. Z kolei bezrobocie rejestrowane spadło do rekordowo niskiego poziomu 6,5 proc.

Rosnš płace

Rynek pracy jest rozgrzany jak nigdy. Pensje rosnš, a bezrobocie niemal nie istnieje. W takiej sytuacji dobry pracownik jest na wagę złota. Ekonomiœci i eksperci rynku pracy sš zgodni, że w 2018 r. trudno będzie firmom uniknšć presji płacowej. Sprzyjać jej będzie kurczšca się podaż kandydatów do pracy, którš coraz trudniej będzie wyrównywać imigrantami zarobkowymi z Ukrainy.

Dane o wzroœcie PKB potwierdzajš ekonomiczny boom w Polsce. Trudno dostrzec czynniki, które miałyby powstrzymać narastanie żšdań płacowych. Tym bardziej, że już jesieniš 2017 r. nastšpiło przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń.

W rezultacie w niektórych branżach w 2018 r. możliwe sš nawet dwucyfrowe podwyżki. Sprzyjać temu będzie stale rosnšce zapotrzebowanie na pracowników, któremu towarzyszy spadek ich podaży. Do kurczšcej się liczby osób w wieku produkcyjnym dojdš bowiem skutki powrotu do niższego wieku emerytalnego.

Mimo rosnšcych trudnoœci z pozyskaniem pracowników przedsiębiorstwa wcišż deklarujš chęć zwiększania zatrudnienia. Jak wynika z najnowszego badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland, aż 88 proc. przedsiębiorstw zapowiada, że chce wykorzystać dobrš koniunkturę gospodarczš i zwiększyć obroty, a do tego potrzebni sš nowi pracownicy. Większoœć (80 proc.) zamierza rekrutować etatowych pracowników, przy czym ponad połowa twierdzi, że będzie oferować wyłšcznie etaty; tylko co czwarty pracodawca chce zatrudniać także pracowników tymczasowych.

Większoœć firm (89 proc.) planujšcych w 2018 r. rekrutację liczy się z trudnoœciami w pozyskaniu kandydatów do pracy. Jednym ze sposobów na przezwyciężenie tych problemów majš być podwyżki płac. Planuje je aż 72 proc. przedsiębiorstw.

Warto zadbać o wizerunek

Jednak podwyżki to nie jedyny oręż pracodawcy w walce o pracownika. Duże znaczenie mogš mieć też atrakcyjne benefity.

Jak wynika z najnowszego raportu Sedlak & Sedlak, ponad siedmiu na dziesięciu pracowników dostaje dodatkowe œwiadczenia. Œredni wynik zaniżajš krajowe firmy, zwłaszcza te najmniejsze. Wœród pracowników największych przedsiębiorstw (powyżej 500 zatrudnionych) odsetek tych, którym pracodawca zapewnia dodatkowe œwiadczenia, sięga niemal 90 proc. Podobnie jest w firmach zagranicznych.

Najbardziej popularnym w Polsce benefitem, jednoczeœnie bardzo pożšdanym przed zatrudnionych, jest specjalistyczna opieka medyczna finansowana przez pracodawcę. Coraz częœciej pracownicy chcš też dodatkowych ubezpieczeń czy wsparcia przy oszczędzaniu na emeryturę – takš wolę wyraża co siódmy pracownik.

Zaoferowanie jakiejœ formy prywatnego odkładania na okres po zakończeniu aktywnoœci zawodowej może być doskonałym narzędziem do budowania wizerunku przedsiębiorstwa dbajšcego o przyszłoœć swoich pracowników. Ale nie tylko. Jest to także realne wsparcie, które w długim terminie przynosi realne efekty finansowe.

Wspólne oszczędzanie z korzyœciami

Znakomitš formš takiego właœnie wsparcia sš pracownicze programy emerytalne (PPE). Tworzenie i prowadzenie PPE reguluje specjalna ustawa.

Funkcjonowanie programów polega na tym, że pracodawcy wpłacajš pienišdze –niezależnie od składek do ZUS – na prywatnš emeryturę dla swoich pracowników. Istotnš zaletš PPE – z punktu widzenia pracodawcy – jest zwolnienie tych wpłat ze składki do ZUS. Z kolei pracownik podejmujšc œrodki po ukończeniu 60. roku życia nie będzie musiał odprowadzać 19-proc. podatku od zysków kapitałowych.

Zatem pracownik uczestniczšcy w PPE będzie miał dodatkowe pienišdze po przejœciu na emeryturę. Natomiast pracodawca zyskuje dobry instrument do zatrzymania pracowników.

Mimo korzyœci i dla firm, i dla zatrudnionych, PPE nie stało się produktem masowym. W programach oszczędza zaledwie 2,5 proc. pracowników.

W 2017 r. pracownicze programy emerytalne zarejestrowało 48 pracodawców; aż 18 firm z tej grupy zdecydowało się na ofertę Grupy PZU.

Rzšd pracuje nad ustawš o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) z wbudowanym mechanizmem automatycznego zapisu (możliwe będzie też wyjœcie z programu).

Pracownik będzie odkładał 2 proc. wynagrodzenia netto, a pracodawca będzie dopłacał 1,5 proc. Możliwe będzie podniesienie wpłat pracownika o kolejne 2 proc., a pracodawcy – o 2,5 proc. Łšcznie składka na PPK może więc sięgać 8 proc. wynagrodzenia. Na powitanie każdy dostanie 250 zł z budżetu państwa, a kolejne 240 zł rzšd będzie co roku przekazywać na konto pracownika w PPK. Rozwišzania te majš sprawić, że plany kapitałowe stanš się powszechne. Š?

Więcej bieżšcych informacji na temat produktów emerytalnych i zmian w systemie, możliwoœć wyliczenia wartoœci dodatkowego œwiadczenia emerytalnego z tytułu oszczędzania w PPK: emerytura.pzu.pl.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA