Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Pośrednicy i zarzšdcy czekali na te zmiany

materiały prasowe
Jestem zwolennikiem powrotu licencji państwowych - mówi Leszek Hardek, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoœci.

Rz: 1 wrzeœnia wchodzš w życie nowe przepisy dotyczšce poœredników i zarzšdców nieruchomoœci. To pierwsza tak duża zmiana od deregulacji tych zawodów trzy lata temu. Jak pan jš ocenia?

Leszek Hardek: Trzy lata temu wykreœlono większoœć przepisów na temat poœredników i zarzšdców z ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Obecnie brakuje więc nawet podstawowych definicji pozwalajšcych sporzšdzić jasnš umowę poœrednictwa czy zarzšdzania. Doskwiera to przede wszystkim w wypadku sporów pomiędzy klientem a poœrednikiem lub zarzšdcš. Po 1 wrzeœnia br. to się zmieni. Będš już definicje tych dwóch typów umów – bardzo ogólne, ale będš. W wypadku poœrednictwa w końcu będzie czarno na białym, że sš to odpłatne usługi. Co nie zawsze jest oczywiste.

Już wkrótce umowy poœrednictwa czy zarzšdzania będzie można zawierać również w formie elektronicznej, a nie tylko na papierze. To chyba spore ułatwienie?

Myœlę, że niewiele się zmieni. Być może w przyszłoœci będzie to powszechna forma zawierania umów, ale nie teraz. Umowę w formie elektronicznej reguluje kodeks cywilny. Ta zmiana w ustawie o gospodarce nieruchomoœciami jest tylko wyjœciem naprzeciw współczesnym czasom. Na razie trudno będzie z nich skorzystać. Kodeks cywilny narzuca bowiem, by posiadać podpis kwalifikowany. Zwykle nasi klienci tego wymogu nie spełniajš.

Już obecnie poœrednicy i zarzšdcy muszš posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej. Nie ma jednak sankcji za jego brak. Nowela to zmienia. Wprowadza wysokie kary za brak ubezpieczenia OC. Pana zdaniem słusznie?

Tak, oczywiœcie. Nikt do końca obecnie nie wie, ilu poœredników i zarzšdców nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej. Jak ktoœ nie płaci, to się do tego po prostu nie przyznaje. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy jest konflikt między poœrednikiem lub zarzšdcš a klientem. Okazuje się wówczas, że czasami trudno jest uzyskać informację, gdzie jest ubezpieczony.

Od 1 wrzeœnia przepisy będš mówiły jasno: masz dołšczyć kopię ubezpieczenia oraz informować klientów o wszelkich zmianach w tym zakresie. Natomiast jeœli tego poœrednik lub zarzšdca nie zrobi, a i klient wezwie ich do okazania ubezpieczenia OC, ma obowišzek je pokazać, w przeciwnym razie naraża się na ryzyko, że klient wypowie umowę. Musi też się liczyć z wysokimi karami, i bardzo dobrze. Nikt nie będzie chciał ryzykować.

Poœrednicy będš mogli korzystać z rejestrów państwowych dotyczšcych nieruchomoœci. Dziœ tego uprawnienia nie majš w tak szerokim zakresie. Pojawił się zarzut, że uprawnienie jest za daleko idšce i dostęp do rejestru otrzymajš również osoby nieuprawnione. Zgadza się Pan z tym zarzutem?

Absolutnie nie. Uważam, że jest to bardzo dobra zmiana, która ułatwi nam życie. Jest to niezbędne narzędzie pracy. Wglšd w rejestr cen jest absolutnie potrzebny, bo jeżeli mam okreœlić, jaka jest możliwa do uzyskania za danš nieruchomoœć cena, wtedy prawo wglšdu do rejestru jest bardzo przydatne.

Nowe przepisy mówiš zresztš wyraŸnie: dostęp do rejestrów ma poœrednik wykonujšcy czynnoœci poœrednictwa, a to oznacza, że musi mieć umowę z klientem, by korzystać z rejestrów czy ewidencji takich, jak: ludnoœci w zakresie obowišzku meldunkowego, cen, tabel taksacyjnych i map taksacyjnych czy też planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Poza tym proszę spojrzeć na przepis, który daje poœrednikom możliwoœć korzystania z rejestrów. Jako pierwszy widnieje w nim dostęp do ksišg wieczystych.

Już obecnie każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może jš obejrzeć przy pomocy przeglšdarki internetowej znajdujšcej się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoœci. To jest więc żaden przywilej. Gdyby nowela dopuœciła poœredników do akt ksišg wieczystych, to można by takie zarzuty podnosić, choć moim zdaniem poœrednik ma interes prawny w ich przeglšdaniu.

Już teraz, jak ma się pełnomocnictwo klienta, można korzystać ze wszystkich rejestrów, tylko wnosi się wówczas opłatę skarbowš w wysokoœci 17 zł, a wiele urzędów uważa, że trzeba jš wnieœć od każdej czynnoœci, a więc jeżeli muszę pobrać pięć dokumentów, koszty zaczynajš rosnšć. Od 1 wrzeœnia to się zmieni. Nie będziemy musieli już uiszczać opłaty skarbowej.

Niestety w noweli zabrakło przepisu, który dawałby dostęp zarzšdcom m.in. do ewidencji ludnoœci, w celu sprawdzenia, kto w danym lokalu mieszka. Dziœ musi mieć zgodę tej osoby. Nie zawsze jš dostanie. To utrudnia zarzšdzanie danš nieruchomoœciš.

Na skutek deregulacji zniesione zostały licencje zawodowe dla tych dwóch zawodów. Pana zdaniem powinny one wrócić?

Jestem zwolennikiem powrotu licencji państwowych z jednego powodu. Osoby posiadajšce takš licencję podlegały dodatkowej odpowiedzialnoœci zawodowej. Był to więc dodatkowy „bat" na poœredników i zarzšdców nieruchomoœci. Wiedzieli, że mogš stracić prawo wykonywania zawodu. Dziœ sšd musi wydać orzeczenie o zakazie prowadzenia działalnoœci gospodarczej z zakresu poœrednictwa. To jest znacznie dłuższa i trudniejsza droga, ale moim zdaniem lepsza. Š?

CV

Leszek Hardek – licencjonowany poœrednik i zarzšdca nieruchomoœci. Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomoœci. Wczeœniej przez wiele lat był jej prezydentem. Wykłada na kursach dla poœredników w obrocie nieruchomoœciami. Jest również autorem wielu artykułów i opracowań zwišzanych z zawodem poœrednika i zarzšdcy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL