Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Pienišdze na grunty z obligacji, a na budowę z kredytów

Browary Warszawskie to inwestycje Echo Investment, dewelopera, który w ub.r. wyszedł z ofertš obligacji dla Kowalskich za łšcznie 300 mln zł
materiały prasowe
W przypadku branży deweloperskiej obligacje należy postrzegać jako finansowanie współgrajšce z finansowaniem bankowym.
Dobra koniunktura zachęca deweloperów mieszkaniowych do kolejnych projektów. Popyt na lokale dopisuje, ale wyzwaniem jest utrzymanie podaży. Drożejš grunty, w górę idš koszty pracy i materiałów – na ceny mieszkań można przerzucić tylko częœć tego wzrostu. W takich warunkach kluczowy staje się dostęp do finansowania. Jednš z opcji sš obligacje korporacyjne. Na Catalyst notowane sš one nieco ponad tuzina deweloperów mieszkaniowych.

Wiele korzyœci

– W przypadku branży deweloperskiej obligacje zdecydowanie należy postrzegać jako finansowanie œwietnie współgrajšce z finansowaniem bankowym – mówi Mateusz Mucha, dyrektor departamentu obligacji w Domu Maklerskim Navigator. Podkreœla, że banki niechętnie pożyczajš pienišdze na zakup gruntów. – Struktura finansowania deweloperów opiera się zatem na obligacjach jako Ÿródle kapitału na nabywanie ziemi oraz kredytach bankowych z których finansuje się budowę – mówi Mucha. Wiele prac budowlanych jest finansowanych z bieżšcych wpłat nabywców lokali, dlatego na koniec wrzeœnia 2017 r. obligacje korporacyjne odpowiadały za ponad 2/3 finansowania dłużnego deweloperów, istotnie wyprzedzajšc kredyty bankowe.
Zdaniem eksperta, z uwagi na takš strukturę, wzrost kosztów wykonawstwa nie powinien przełożyć się na zwiększenie zainteresowania deweloperów obligacjami. – Moim zdaniem podaż na rynku obligacji deweloperów mieszkaniowych w perspektywie najbliższego roku napędzana będzie przede wszystkim chęciš rolowania obecnego zadłużenia oraz dalszš rozbudowę posiadanego banku ziemi – mówi Mucha. DM Navigator szacuje, że w tym roku wiodšcy deweloperzy mieszkaniowi notowani na Catalyst zobowišzani sš wykupić obligacje o wartoœci prawie 600 mln zł. Można się więc spodziewać, że częœć tego długu zostanie zastšpiona nowym, z emisji kolejnych papierów. Łšczna wartoœć zadłużenia z tytułu obligacji na koniec 2017 r. wynosiła ponad 3,4 mld zł, z czego 1,9 mld zł to papiery do wykupu w latach 2019–2020. Mucha podkreœla, że od momentu decyzji o emisji do pozyskania pieniędzy mogš upłynšć nawet zaledwie cztery tygodnie, co jest szczególnie ważne przy bardzo konkurencyjnym rynku gruntów. – Generalnie jednak obligacje sš instrumentem bardzo elastycznym i w przeciwieństwie do kredytów mogš być wykorzystywane do ogólnego finansowania działalnoœci spółki, a nie tylko do œciœle okreœlonego celu – mówi Mucha. Kolejnš zaletš jest to, że obligacje nie muszš być zabezpieczone, by znalazły nabywców.

Mało emisji dla detalu

Zdecydowana większoœć emisji obligacji kierowana jest do wšskiego grona inwestorów instytucjonalnych lub indywidualnych z zasobnymi portfelami. Tylko nieliczni deweloperzy decydujš się na wypuszczenie papierów, które mogš kupić inwestorzy indywidualni. Dlaczego? – Kluczowymi czynnikami sš koszty emisji oraz czas między podjęciem decyzji o emisji, a pozyskaniem pieniędzy. Ze względu na koniecznoœć przygotowania dodatkowej dokumentacji oraz dotarcia do szerszego grona inwestorów koszty przeprowadzenia oferty publicznej sš wyższe niż w przypadku emisji prywatnej, co nie zawsze rekompensowane jest w wysokoœci oprocentowania obligacji – wyjaœnia Mucha. – Emisje prywatne majš istotnš przewagę, bo nie wymagajš od emitenta oczekiwania na zatwierdzenie przez KNF prospektu oraz nie sš ograniczone pod względem wartoœci oferty. Dopóki popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych zaspokaja potrzeby deweloperów, dopóty emisje prywatne będš preferowanš metodš pozyskiwania kapitału – dodaje. W ub.r. na bardzo dużš emisję publicznš zdecydowało się Echo Investment – papiery za łšcznie 300 mln zł rozeszły się w trzech transzach na pniu.

Większa ostrożnoœć?

W 2017 r. deweloperzy mieszkaniowi w szeœciu największych aglomeracjach Polski sprzedali 72,7 tys. mieszkań, o ponad 17 proc. więcej niż rok wczeœniej. Jak DM Navigator ocenia perspektywy na ten rok? – Z umiarkowanym optymizmem. Œrodowisko rekordowo niskich stóp procentowych w dalszym cišgu wspiera rynek deweloperski zarówno od strony popytowej (mieszkanie jako alternatywa lokaty), jak i kosztowej (niższe koszty finansowania zewnętrznego). W dalszym cišgu rekordowy popyt na mieszkania równoważony jest dużš podażš mieszkań ze strony deweloperów, aczkolwiek doszło już do sporej wyprzedaży oferty mieszkań w ramach posiadanego przez deweloperów banku ziemi – mówi Mucha. – Rekordowa sprzedaż w 2017 r., rosnšce koszty realizacji inwestycji i duże wzrosty cen gruntów sprawiajš, że inwestorzy coraz uważniej przyglšdajš się deweloperom i zastanawiajš się, w którym momencie cyklu obecnie się znajdujemy. Zdaniem eksperta, te czynniki, jak też spodziewana na przełomie 2018 i 2019 r. podwyżka stóp procentowych czy ewentualne mocne przyspieszenie realizacji programu Mieszkanie+ w duży miastach, mogš sprawić, że inwestorzy podchodzić będš do deweloperów mieszkaniowych z większš ostrożnoœciš niż w ostatnich latach. – Z perspektywy rynku obligacyjnego powinno to przełożyć się na zwiększenie liczby emisji stanowišcych rolowanie istniejšcego zadłużenia, kosztem emisji na finansowanie dalszej rozbudowy banków ziemi czy też ekspansję na nowe rynki – podsumowuje Mucha. ©?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL