Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Miasto przyszłoœci

Deweloper, stary piec i siły natury

Miasta potrzebujš drożnych korytarzy powietrznych oraz terenów zielonych. Wiedzš o tym m.in. władze Lublina
AdobeStock
Nowe technologie pomogš w walce o czyste powietrze, ale warto sięgnšć też po „zielony" potencjał, którym wcišż dysponujš polskie aglomeracje.

Lublin, Bydgoszcz

Przez powietrze złej jakoœci żyjemy œrednio krócej o osiem miesięcy. Z powodu smogu zwiększa się również ryzyko zachorowania na choroby niedokrwienia serca, układu oddechowego i nowotwory. Smog to jeden z głównych problemów współczesnych aglomeracji.

Znaczna częœć smogu nie jest wynikiem spalin samochodowych, lecz powstaje w efekcie palenia słabej jakoœci opałem w domowych piecach. Według danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia aż 52 proc. zanieczyszczeń powietrza w miastach spowodowanych jest właœnie emisjš z tzw. kotłów i pieców w gospodarstwach domowych. Włodarze miast majš œwiadomoœć wyzwań. – Samorzšdowcy muszš mieć na uwadze, że wyborcy będš ich pytać, „co zrobicie, aby ograniczyć smog". To znak czasów – podkreœla Mariusz Gaca, wiceprezes Orange Polska, były przewodniczšcy rady programowej Smart City Forum.

O skali tego zjawiska może œwiadczyć fakt, że zimš w niektórych miejscowoœciach nie było praktycznie odpadów w postaci plastikowych butelek i opakowań czy papieru – mówi Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia.

Te trafiały do pieców. Problem w tym, że często smog nie powstaje jednak w samych miastach zmagajšcych się z zanieczyszczeniami. Przykładem jest Lublin, gdzie 60 proc. mieszkańców objętych jest systemem ciepłowniczym opartym na kogeneracji.

– Znaczšca częœć smogu nie powstaje w centrum miasta, lecz w gminach oœciennych. PM 2,5 i PM10 to w naszym przypadku głównie więc problem napływowy – podkreœla Artur Szymczyk, wiceprezydent Lublina.

A to niejedyny kłopot. Barierš w walce ze smogiem sš również koszty. – Bariera ekonomiczna sprawia, że ludzie nie chcš wymieniać pieców – przyznaje Maciej Bluj.

Wyeliminowanie kopciuchów, czyli owych starych pieców, to gigantyczna inwestycja, na którš wielu samorzšdów nie stać. W tej sytuacji kluczowe jest więc zachowanie w miastach wydajnych „płuc". Chodzi o tzw. kliny napowietrzajšce, które pozwalajš oczyszczać powietrze w aglomeracjach, przewiewajšc smog. Jednak i w tym wypadku samorzšdowcy trafiajš na bariery. To w głównej mierze właœciciele działek i deweloperzy, którzy zabudowujš takie korytarze powietrzne.

Jak tłumaczy Artur Szymczyk, w obecnym studium dla Lublina duży nacisk położono właœnie na przewietrzanie miasta. – Mamy u nas dużo wšwozów, ale problemem jest wykorzystywanie tych terenów pod budownictwo. Chcemy zostawić je jako tereny zielone, płuca miasta, ale spotyka się to z oporem właœcicieli działek – podkreœla. I dodaje, że konieczny jest zrównoważony rozwój.

Z podobnymi problemami mierzy się m.in. Białystok (kwestia zabudowywania korytarzy np. Doliny Rzeki Białej) i Bydgoszcz. – Zastanawiam się, czy ktoœ, kto w sposób szkodliwy dla mieszkańców wykorzystuje swojš własnoœć, nie powinien być karany mandatem – mówi Maria Wasiak, wiceprezydent Bydgoszczy. Według niej kliny napowietrzajšce powinny pozostać wolne od zabudowy i znajdować się pod ochronš, aby siły natury pomogły w walce ze smogiem.

Warszawa, Wrocław

Œwiadomoœć zanieczyszczeń powietrza buduje dynamicznie rosnšca sieć czujników. Jednym z kluczowych ich dostawców jest rodzimy startup Airly. Dzięki niemu każdy może online sprawdzić jakoœć powietrza w miejscowoœci, w której przebywa. Teraz to rozwišzanie chce ułatwić i spopularyzować sieć taksówek EcoCar. Firma, która wozi pasażerów w stolicy, Wrocławiu i Trójmieœcie, w tych dwóch pierwszych metropoliach wprowadziła właœnie możliwoœć sprawdzenia jakoœci powietrza w aplikacji mobilnej, podczas przejazdu hybrydowš taksówkš (korporacja używa wyłšcznie takich pojazdów lub całkowicie elektrycznych – jeŸdzi np. Teslš). EcoCar korzysta z ponad 1400 czujników Airly. – Aplikacja EcoCar wysyła wiadomoœci push do pasażerów z informacjš o jakoœci powietrza w miejscu, w którym się znajdujš. Jeżeli powietrze jest zanieczyszczone, pasażer ma dodatkowy argument, żeby zamówić hybrydowš lub elektrycznš taksówkę – tłumaczy Paweł Osowski, prezes EcoCar.

Docelowo każdy klient zamawiajšcy samochód przez aplikację EcoCar, będzie mógł sprawdzić dane o smogu samodzielnie, w dowolnym momencie, z poziomu aplikacji. – Geolokalizacja w aplikacji umożliwia prezentację najbardziej aktualnych informacji – zaznacza prezes Osowski.

Dodaje przy tym, że autorski system EcoCar planuje ruch taksówek i dobiera optymalnš trasę, a przez to ogranicza emisję dwutlenku węgla i minimalizuje poziom zużycia pojazdów.

Czujniki Airly mierzš m.in. poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciœnienie atmosferyczne oraz wilgotnoœć powietrza. – Powiększamy istniejšcš sieć naszych sensorów i prezentujemy dane w czasie rzeczywistym w intuicyjnym formacie po to, by każdy zrozumiał, jak ważny jest problem jakoœci powietrza, i wybierał rozwišzania, które pomagajš walczyć ze smogiem – wyjaœnia Wiktor Warchałowski, prezes Airly. – Chcemy zbudować gęstš sieć niedrogich sensorów zanieczyszczeń i dzięki nim dostarczać dokładnš informację na temat jakoœci powietrza każdej osobie na œwiecie – kontynuuje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL