Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Metale szlachetne

Co powoduje, że cena złota rośnie

Iloœć dostępnego na rynku złota ma duży wpływ na jego cenę.
Goldenmark
Unikalnš cechš złota jest to, że w odróżnieniu od instrumentów finansowych, walut czy nieruchomoœci zawsze utrzymuje wartoœć.

Materiał przygotowany we współpracy z Grupš Goldenmark SA

Wpływ na ceny złota ma bieżšcy popyt i podaż, a te zależš od wielu czynników. Poznajmy najważniejsze.

Waluty, inflacja, stopy procentowe

Złoto nie jest oficjalnš walutš, ani żadna z walut nie jest z nim urzędowo powišzana. Jednak relacje między walutami a złotem sš ważne dla inwestorów. Szczególnš wartoœć ma ujemna korelacja notowań złota i kursu dolara amerykańskiego. Cena złota bardziej roœnie przy osłabieniu dolara niż spada, gdy waluta amerykańska się umacnia.

Iloœć dostępnego złota może się zwiększać tylko w wyniku produkcji kopalń. Inaczej jest z walutami, które mogš być drukowane w dowolnej iloœci. Ta cecha złota pomaga chronić aktywa inwestorów przed skutkami spadku siły nabywczej „zielonej waluty". Cena złota jest też ujemnie skorelowana z innymi wiodšcymi walutami.

Istotny wpływ na postrzeganie złota przez inwestorów i konsumentów ma inflacja oraz oczekiwania inflacyjne na rynku lokalnym. Ma to przełożenie na siłę nabywczš pienišdza, podejmowanie decyzji o bieżšcych zakupach lub ich odkładanie na przyszłoœć. Oczekiwania inflacyjne skutkujš często ucieczkš kapitału do złotych aktywów.

Kluczowym elementem wyceny aktywów finansowych sš Stopy procentowe, ponieważ odzwierciedlajš koszt pozyskania pienišdza. Wywierajš wpływ na wydatki konsumentów, a z drugiej strony – na decyzje kopalń złota w zakresie poziomu produkcji. Przedłużajšce się okresy niskich stóp mogš doprowadzić do przegrzania gospodarki i spowodować recesję.

Stopy procentowe w USA i inflacja wpływajš na atrakcyjnoœć dolara amerykańskiego i jego kurs wobec innych walut. Analizujšc wpływ stóp procentowych na globalny rynek złota należy uwzględniać ich poziom nie tylko w USA, lecz na całym œwiecie.

Dochody ludnoœci, rezerwy banków

Zakupy biżuterii, sztabek, monet, inwestycje w fundusze ETF oraz potrzeby przemysłu decydujš o wielkoœci popytu. Wzrost dochodów będšcych w dyspozycji konsumentów wspomaga wydatki na zakup złota. Gdy gospodarki krajów rozwijajšcych się rosnš, zwiększa się poziom zamożnoœci społeczeństw, a to ma pozytywny wpływ na popyt. Ludzie racjonalnie dywersyfikujšc oszczędnoœci, częœć pieniędzy przeznaczajš na inwestycje w złoto. Przykładem sš Chiny, gdzie szybko bogacšce się społeczeństwo od kilku lat kupuje duże iloœci złota w postaci sztabek, monet i wyrobów jubilerskich.

Znaczšce iloœci złota do ostatniego kryzysu finansowego sprzedawały banki centralne. Jednak po wybuchu kryzysu sytuacja się zmieniła. Od 2010 r. popyt ze strony tych instytucji przewyższa podaż. Złoto kupujš przede wszystkim kraje rozwijajšce się. Ma to wpływ na relację ogólnego popytu i podaży.

Rynki finansowe i ryzyko polityczne

Gdy rynki finansowe przeżywajš wstrzšsy, inwestorzy poszukujš płynnych aktywów wysokiej jakoœci, do których zalicza się złoto. Wstrzšsy nie występujš regularnie i sš trudne do przewidzenia, ale mogš mieć destrukcyjny wpływ na aktywa inwestorów. Złoto pozwala na łagodzenie tych strat. Zawirowania na rynkach finansowych zmieniajš odpornoœć inwestorów na ryzyko i sposób zarzšdzania portfelem, w tym zasady dywersyfikacji.

Wzrost napięcia politycznego powoduje zwiększenie obaw o możliwoœć wybuchu konfliktu społecznego czy nawet wojny. Wtedy przestajš działać reguły ekonomii, a aktywa finansowe stajš się bezużyteczne. Do zera nie spada tylko cena złota, które można ukryć, przemieœcić i sprzedać, zdobywajšc w ten sposób œrodki na przetrwanie.

Istotny wpływ na cenę złota ma jego iloœć dostępna na rynku. Podaż tego kruszcu pochodzi z produkcji kopalń lub z odzysku ze złotych wyrobów. W przeszłoœci podaż była zwiększana przez wyprzedaż złota przez banki centralne i międzynarodowe instytucje finansowe. Spadek podaży złota może spowodować jego niedobór na rynku. W efekcie tego kupujšcy będš skłonni zapłacić wyższš cenę.

Wszystkie te czynniki oddziałujš z różnš siłš na rynek złota i w konsekwencji na jego notowania. Zmiany na rynku złota oznaczajš, że znaczenie każdego z tych czynników i interakcje między nimi powinny być na bieżšco analizowane. Poznanie i właœciwa interpretacja tych czynników pozwoli z większym prawdopodobieństwem przewidywać ceny złota zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Jan Mazurek, ekspert Grupy Goldenmark

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL