Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Kleszcze - gdzie żyjš, jakie stanowiš zagrożenie, jak leczyć objawy boreliozy

Dorosłe samice kleszcza mogš tkwić w ciele do 11 dni
shutterstock
Pozbawione naturalnych wrogów pajęczaki stajš się coraz większym zagrożeniem nawet wœród blokowisk.

Mogłoby się wydawać, że w chłodnych porach roku jesteœmy bezpieczni. Kiedyœ kleszcze pojawiały się wiosnš w lasach i na łškach. Rzadko zbliżały się do siedzib ludzkich. Obecnie zagrożenie istnieje przez cały rok. Kleszcze zaczynajš poszukiwać pożywienia, gdy ziemia nagrzewa się powyżej 5 stopni Celsjusza. Wtedy pajęczaki ruszajš na łowy. Budzšc się z uœpienia, sš naprawdę głodne.

Wszystkie 900 znanych nam gatunków kleszczy pasożytuje na kręgowcach i przenosi groŸne choroby. Te pajęczaki z podgromady roztoczy dziejš się na trzy rodziny. Sš to kleszcze miękkie, inaczej obrzeżkowate, i dwie rodziny kleszczy twardych: kleszczowate i Nuttalliellidae.

Zagrażajš nam niemal przez cały rok, choć ich aktywnoœć zwiększa się w maju i czerwcu, a póŸniej we wrzeœniu i w paŸdzierniku. Najbardziej narażeni jesteœmy od rana do południa i od godziny 16 do zmierzchu.

Kleszczy jest coraz więcej i coraz większa ich populacja jest nosicielami groŸnych, niekiedy œmiertelnych chorób. W cišgu siedmiu lat liczba zdiagnozowanych zachorowań na boreliozę zwiększyła się dwukrotnie. Kleszcze nie majš naturalnych wrogów. W poszukiwaniu pożywienia wkroczyły do miast i osiedli.

Mały eksterminator

Nie dysponujemy metodami zatrzymania inwazji kleszczy. Naukowcy pracujš nad broniš genetycznš, ale na razie jesteœmy w defensywie. Pozostaje nam tylko unikanie kontaktu i niezbyt skuteczne odstraszanie za pomocš różnych aerozoli.

Właœciciele psów doskonale wiedzš, że weterynaria dysponuje znacznie szerszš ofertš. Po latach wysokiej umieralnoœci na odkleszczowš babeszjozę – pierwotniaka atakujšcego i szybko zabijajšcego domowe psy – opracowano całš gamę œrodków. Niektóre z nich wyeliminowały zagrożenie niemal do zera. Specjalne obroże, krople aplikowane na kark, wreszcie popularne ostatnio tabletki do użytku wewnętrznego potrafiš skutecznie rozprawić się z problemem. Ludzie takich możliwoœci niestety nie majš.

Œlepy smakosz

Nie jest prawdš, że jaskrawe kolory odstraszajš kleszcze. Mogš jedynie poinformować myœliwych o tym, że nie jesteœmy zwierzynš łownš. Kleszcze sš œlepe, nie majš żadnych preferencji co do koloru ofiary. Atakujš na podstawie zapachu potu. Jego skład informuje je, czy danie jest bardziej czy mniej atrakcyjne. Rozpoznajš około 50 zapachów, w tym amoniak i kwas masłowy występujšcy w pocie. Podobnie jak komary, te pajęczaki rozpoznajš również dwutlenek węgla zawarty w powietrzu wydychanym przez kręgowce, dlatego z daleka wyczuwajš ofiarę.

Jasny ubiór pomaga nam po prostu dostrzec kleszcza wspinajšcego się w poszukiwaniu odsłoniętej skóry. Jego odnóża mocno trzymajš się podłoża, dlatego ważne jest, by po spacerze dokładnie wytrzepać odzież i przejrzeć najbardziej zagrożone miejsca.

Kleszcze sš doœć wymagajšce co do warunków żerowania. Nie wkłuwajš się w skórę zaraz po kontakcie z ciałem, jak się powszechnie uważa – najpierw szukajš dogodnego miejsca. Najchętniej wkłuwajš się w cienkš skórę pod kolanami, biustem, w zgięciu łokcia, między poœladkami, za uchem, wzdłuż linii włosów, w pachwinie – tam, gdzie jest zacisznie i ciepło.

Przyczajony tygrys

Nieprawdš jest również, że pajęczaki te spadajš lub wręcz skaczš na nas z gałęzi drzew. Kleszcz jest wspinaczem. Potrafi wejœć na pień do wysokoœci 150 cm, ale nie mieszka tam na stałe, a już na pewno nie potrafi latać. Jedynym kleszczem, jakiego można spotkać na większych wysokoœciach, jest obrzeżek gołębi, który z ptasiego gniazda wędruje czasem do mieszkań, ale jedynie za sprawš latajšcego żywiciela.

Kleszcze lubiš niskie zaroœla, trawę i liœcie krzewów, z których mogš łatwo przenieœć się na ofiarę. Preferujš obszary przejœciowe między dwoma różnymi typami roœlinnoœci, czyli obrzeża lasów, łšk, polany, błonia nad stawami i jeziorami oraz zagajniki z zaroœlami. Preferujš paprocie, czarny bez i leszczynę. Unikajš bezpoœredniego słońca, choć lubiš ciepło i wilgoć.

Dostrzeżenie wędrujšcego po nas kleszcza nie zawsze jest łatwe. W niektórych stadiach rozwoju sš na to zbyt małe. Larwa kleszcza ma pół milimetra œrednicy i odcieniem zbliżona jest do skóry. Stadium nimfy ma wielkoœć ziarnka piasku – 1,5 mm. Do znalezienia kleszcza w tej postaci potrzebowalibyœmy lupy.

Wkłucie każdej z postaci pajęczaka jest bezbolesne, ponieważ w jego œlinie znajduje się substancja znieczulajšca. Często nie wiemy nawet, że zostaliœmy ugryzieni. Larwa kleszcza żeruje na ciele ok. trzech dób, nimfa – pięciu. Dostrzegamy dopiero dorosłe samice, które potrafiš tkwić w ciele nawet 11 dni.

Uparty intruz

Gdy już uda nam się znaleŸć kleszcza wbitego w skórę, nie wolno go usuwać palcami ani przypalać lub smarować tłuszczem. Przez ten zabieg cała zawartoœć jelit pajęczaka wnika do naszego krwiobiegu, wprowadzajšc groŸne drobnoustroje. Wtedy krętki boreliozy z pewnoœciš znajdš się w naszym organizmie.

Najlepiej go wyjšć pęsetš, szczypczykami lub specjalnym lassem. Należy chwycić go jak najbliżej skóry i wycišgnšć pewnym, obrotowym ruchem. Nie wolno go naciskać, bo może to spowodować wprowadzenie toksyn pod skórę. Nie możemy zostawić w ciele żadnego fragmentu pajęczaka, a rankę należy zdezynfekować spirytusem salicylowym lub wodš utlenionš.

Ważna jest kilkutygodniowa obserwacja miejsca ukšszenia. Jeœli wokół rany pojawi się rumień, obrzęk, wysypka lub w organizmie wystšpiš objawy grypowe, trzeba niezwłocznie udać się do lekarza. Może to œwiadczyć o rozwijajšcym się kleszczowym zapaleniu mózgu (KZM). A rumień wokół miejsca ukšszenia to jeden z pierwszych objawów boreliozy. Występuje on jedynie w jednej trzeciej przypadków. Dlatego ważne jest, by udać się do lekarza po odpowiednie testy.

Na KZM nie ma lekarstwa. Leczenie jest wyłšcznie objawowe, ale to jedyna choroba odkleszczowa, na którš możemy się skutecznie zaszczepić. Jest to o tyle ważne, że wirus przebywa w œliniankach kleszcza i zakażenie następuje już w momencie przerwania cišgłoœci skóry, a nie dopiero gdy kleszcz się „opije" krwi.

Pajęczaki niestety rozszerzajš swojš ofertę. Ich œlinianki stwarzajš coraz lepsze warunki do transportowania chorobotwórczych wirusów, bakterii i pierwotniaków.

Przenoszš drobnoustroje odpowiedzialne za boreliozę, babeszjozę, bardzo rzadkie bartonellozę i anaplazmozę granulocytarnš, wspomniane już kleszczowe zapalenie mózgu, tularemię, neoerlichozę, dur powrotny wywołany przez jeden z rodzajów borelii oraz głównie na terenie Stanów Zjednoczonych – goršczkę Q, goršczkę plamistš Gór Skalistych oraz kleszczowš goršczkę Kolorado.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL