Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Rosja: Deputowani ustalili kryteria mediów "zagranicznych agentów"

Fotolia
Deputowani niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej, ustalili treœć poprawek dotyczšcych mediów zagranicznych, które mogš zostać uznane w tym kraju za tzw. zagranicznych agentów. Głównym kryterium takich mediów jest finansowanie z zagranicy.

Deputowani reprezentujšcy frakcje wszystkich czterech partii zasiadajšcych w Dumie uzgodnili treœć poprawek, które zostanš wprowadzone do ustawy o informacji. Poprawki zobowišżš pracujšce w Rosji media zagraniczne do rejestrowania się w charakterze "zagranicznego agenta". O tym, które konkretnie media stanš się "zagranicznymi agentami", decydować będzie Ministerstwo Sprawiedliwoœci Rosji. Deputowani zapewnili, że poprawki nie obejmš korespondentów ani placówek zagranicznych mediów akredytowanych przy MSZ Rosji.

Poprawki wprowadzajš do ustawy okreœlenie "media zagraniczne" i precyzujš, że takimi mediami sš podmioty spełniajšce przynajmniej jedno z trzech kryteriów. Po pierwsze, chodzi o media, które zarejestrowane sš na terytorium obcego państwa, po drugie - media, które otrzymujš œrodki finansowe z zagranicy. Trzecim kryterium jest otrzymywanie œrodków od firm rosyjskich finansowanych z zagranicy.

- Jeœli, na mocy tej definicji, dany podmiot zostanie zaliczony do "mediów zagranicznych", to "funkcjonuje on tak, jak funkcjonujš organizacje pozarzšdowe, zagraniczni agenci" - powiedział wiceprzewodniczšcy Dumy Piotr Tołstoj. Takich mediów dotyczyć będš analogiczne wymogi, jakie zapisane sš w ustawie z 2012 roku o organizacjach pozarzšdowych "pełnišcych funkcje zagranicznego agenta". Chodzi m.in. o restrykcyjne wymogi dotyczšce sprawozdawczoœci i o oznaczanie materiałów, także tych opublikowanych na portalach społecznoœciowych, informacjš, iż pochodzš od "zagranicznego agenta".

Odmowa zarejestrowania się w charakterze "zagranicznego agenta" będzie skutkować zablokowaniem działalnoœci na terenie Rosji.

Tołstoj powiedział, że prawdopodobnie ministerstwo sprawiedliwoœci Rosji będzie prowadziło wykaz mediów, "zagranicznych agentów" podobnie, jak jest to w przypadku organizacji pozarzšdowych.

Jak zapowiadajš deputowani Dumy, już w œrodę poprawki powinny zostać przyjęte przez izbę w głosowaniu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL