Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Gremi Media stawia na treści cyfrowe i budowę sojuszy

Fotorzepa/Jerzy Dudek
Wokół marek „Rzeczpospolita" i „Parkiet" będzie dalej budowana grupa z ofertš dla wymagajšcych odbiorców.

W œrodę na NewConnect zadebiutuje Gremi Media, kontrolowana przez krakowskiego przedsiębiorcę Grzegorza Hajdarowicza grupa działajšca w szeroko rozumianym segmencie mediów, wydawca „Rzeczpospolitej" i „Parkietu".

W przeprowadzonej latem prywatnej ofercie spółka została wyceniona na nieco ponad ćwierć miliarda złotych (jedna akcja na 147 zł). Inwestorzy mniejszoœciowi objęli do tej pory 15,5 proc. akcji. Docelowo ich udział ma wzrosnšć do 40 proc. Intencjš głównego akcjonariusza jest, by wnosili do Gremi Media wartoœć dodanš.

Wœród obecnych udziałowców jest m.in. właœciciel RUCH-u, wieloletniego partnera biznesowego Gremi Media, czy amerykański fundusz North Base Media, założony przez inwestorów zwišzanych z „The Washington Post".

– Droga przemian, którš firma podjęła w 2011 r., nie była pozbawiona zakrętów, dziœ wchodzimy na NewConnect jako dojrzała i silna biznesowo organizacja, o ugruntowanej pozycji na rynku mediów opiniotwórczych – komentuje Dariusz Bšk, prezes Gremi Media.

Strategia rozwoju

Grupa Gremi Media działa w kilku obszarach. Dziennik „Rzeczpospolita" skupia się na obszarze biznesu, finansów i prawa. Natomiast „Parkiet" – na szeroko rozumianym inwestowaniu i oszczędzaniu. Poza flagowymi tytułami grupa ma w wydawniczym portfolio portale rp.pl i parkiet.com, gdzie rozwijana jest telewizja internetowa. Ma też wyspecjalizowane dodatki oraz serwisy tematyczne.

– Jesteœmy podmiotem kształtujšcym opinie w obszarach biznesu, finansów i prawa. Nasze tytuły sš najczęœciej cytowane, a zarazem rzetelnie tłumaczš odbiorcom zawiłoœci życia politycznego i społecznego – podkreœla prezes Bšk. – Budowana od lat reputacja naszych tytułów to fundament, na którym chcemy konsekwentnie, z pożytkiem dla akcjonariuszy i odbiorców rozwijać grupę mediowš – dodaje. „Rzeczpospolita" jest liderem cytowalnoœci wœród prasy i wiceliderem wœród wszystkich rodzajów mediów.

Ponadto grupa ma w portfelu e-Kiosk – największego w Polsce dystrybutora e-prasy (e-gazety.pl) i audiobooków (nexto.pl), Compress – firmę PR, MM Conferences – organizatora warsztatów i konferencji, i Kancelarie RP œwiadczšce usługi prawnicze.

– Konwergencja mediów, rozwój znaczenia multimediów i treœci internetowych oraz eksplozja zasięgu mediów społecznoœciowych weryfikuje umiejętnoœć wydawców przystosowania się do nowych realiów – mówi prezes Bšk. – Nasza długofalowa strategia, w ramach której dywersyfikujemy kanały osišgania przychodów i stawiamy na cyfryzację, powoduje, że z producenta treœci stajemy się wszechstronnym dostawcš usług i produktów – dodaje.

Dwa œwiaty

Digital i papier to główne segmenty, z których Gremi Media czerpie przychody. W pierwszej połowie 2017 r. segment cyfrowy zwiększył przychody o niemal 40 proc., do 17,2 mln zł. W jego ramach wzrost obrotów z tytułu sprzedaży e-wydań, licencji i serwisów cyfrowych wyniósł 33 proc. (wyniosły 12,6 mln zł). Przychody reklamowe zwiększyły się o 35 proc., do 3,1 mln zł. Bardzo dynamicznie rozwija się obszar wideo – tu sprzedaż wzrosła o niemal 190 proc., do 1,5 mln zł.

„Rzeczpospolita" jest liderem pod względem sprzedaży e-wydań. Według danych za wrzesień nabywców w tej formie znajdowało po 11,2 tys. egzemplarzy dziennie. Z kolei „Parkiet" odznacza się najwyższym na rynku udziałem sprzedaży e-wydań w sprzedaży ogółem (44 proc.).

Zgodnie z tendencjš na całym rynku papierowe wydania sukcesywnie tracš znaczenie. W I połowie tego roku przychody tego segmentu skurczyły się o 13 proc., do 28,4 mln zł, przy czym to efekt niższych wpływów z reklam, ponieważ dynamika spadku przychodów z prenumeraty i sprzedaży w kioskach była niższa i wyniosła 8 proc.

Zgodnie ze strategiš rozwoju Gremi Media w 2021 r. obszar mediów internetowych ma odpowiadać za 44 proc. przychodów, mediów drukowanych – za około 38 proc. Reszta ma przypadać na usługi specjalne. Š?

Przedsiębiorca o wielu twarzach

Grzegorz Hajdarowicz przejšł spółkę Presspublica, wydajšcš „Rzeczpospolitš" i „Parkiet" latem 2011 r. Media to jeden z wielu obszarów działalnoœci krakowskiego przedsiębiorcy.

Aktualnie na rynku głównym warszawskiej giełdy notowana jest spółka KCI, bezpoœrednio główny akcjonariusz Gremi Media. Firma pełni funkcję predewelopera, czyli sprzedaje deweloperom grunty z pozwoleniami na budowę. W ostatnim czasie KCI zbyło działki w Krakowie pod inwestycję mieszkaniowš, realizuje jš giełdowa firma CNT. Sukcesywnie sprzedawany jest też projekt biurowy Gremi Business Park.

Kontrolowana przez Hajdarowicza Grupa Gremi jest też właœcicielem gruntów w północno-wschodniej Brazylii, tuż przy linii brzegowej. Na tym terenie ma powstać turystyczny kurort i park technologiczny.

Ostatnim pomysłem biznesowym Hajdarowicza jest Gremi Park. Spółka kupiła niedawno podkrakowski kompleks Alvernia Studios. Produkcja filmowa będzie tam dalej realizowana jako osobna działalnoœć przez firmę założyciela studia Stanisława Tyczyńskiego, a Gremi Park zajmie się rozwojem nowych technologii AR (augmented reality, rzeczywistoœć rozszerzona) i VR (virtual reality, rzeczywistoœć wirtualna).

Gazeta w wersji papierowej czy cyfrowej?

Podyskutuj z nami na: facebook.com/ dziennikrzeczpospolita

Opinie

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP

Polskie przedsiębiorstwa na polskiej giełdzie – nie można sobie wyobrazić lepszego rozwišzania. Tš drogš powinien pójœć każdy przedsiębiorca, który chce się rozwijać w wielkim stylu. Tym bardziej że jednš z największych bolšczek rodzimych firm jest ograniczony stopień dywersyfikacji ich finansowania.

Wcišż dominujš kredyty bankowe, podczas gdy rynek instrumentów udziałowych oraz dłużnych pozostaje na dalszym planie. Polskie firmy wcale nie muszš dopraszać się o kredyty. Mogš odwrócić sytuację – wykorzystać giełdę i zaprosić inwestorów do wejœcia w dochodowy biznes. Bo sukces jest pewny. To przecież polscy przedsiębiorcy.

Grzegorz Miechowski, prezes i akcjonariusz 11 bit studios, notowanego na GPW producenta gier

Z mojego punktu widzenia obecnoœć spółki na rynku kapitałowym daje dwie podstawowe korzyœci. Po pierwsze, mamy możliwoœć pozyskania finansowania innego niż kredyt. Ponadto, dla mnie jako akcjonariusza istotna jest również możliwoœć uczestniczenia w sukcesie spółki i np. sprzedaży pakietu akcji bez naruszania kondycji spółki, czyli bez wypłaty dywidendy. A jest to istotne zważywszy na etap dynamicznego rozwoju, na jakim obecnie znajduje się nasza firma. Jednoczeœnie warto podkreœlić, że na poczštku przez kilka lat byliœmy notowani na NewConnect i myœlę, że był to dobry poczštek przygody z rynkiem kapitałowym. Będšc na NewConnect, można się wdrożyć i nauczyć nowych obowišzków, a jednoczeœnie regulacje nie sš jeszcze tak restrykcyjne jak na rynku głównym.

Mateusz Juroszek, wiceprezes spółki deweloperskiej Atal

Obecnoœć na GPW to dla każdej firmy przede wszystkim dodatkowe potwierdzenie jej wiarygodnoœci oraz przejrzystoœci. Spółki publiczne sš lepiej postrzegane przez klientów, partnerów i pozostałych interesariuszy.

Oczywiœcie, nakłada to zarówno na zarzšdy, jak i pracowników dodatkowe obowišzki.

Z naszego doœwiadczenia wynika jednak, że warto podjšć ten wysiłek. Należy się spodziewać, że podobne korzyœci po debiucie na GPW odczuje spółka Gremi Media. W przypadku naszej spółki decyzja o wejœciu na giełdę była naturalnš konsekwencjš realizowanej œcieżki rozwoju. Debiut wraz z pierwszš ofertš publicznš pozwolił na pozyskanie z rynku kapitałowego ponad 140 mln zł na dalszy rozwój i zwiększenie skali biznesu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL