Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Stawki powišzane z inflacjš mogš sprawdzić się w kolejnych latach

Bloomberg
W tej chwili oprocentowanie ogólnodostępnych obligacji skarbowych nie zapewnia ochrony przed skutkami wzrostu cen

Inflacja w naszym kraju wyraŸnie przyspieszyła. Według szacunków GUS, w listopadzie ceny wzrosły, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, o 2,5 proc. Uchronienie oszczędnoœci przed utratš realnej wartoœci staje się coraz trudniejszym zadaniem.

W takiej sytuacji warte zainteresowania sš obligacje skarbowe sprzedawane w PKO BP. Ale nie wszystkie. Przed skutkami wzrostu cen ochroniš tylko te papiery, których oprocentowanie jest uzależnione od wskaŸnika inflacji.

Spoœród ogólnodostępnych obligacji w grę wchodzš więc tylko papiery 4-letnie i 10-letnie. Z tym że gwarancja osišgnięcia realnych zysków zadziała dopiero od drugiego roku. Do wskaŸnika inflacji (wyliczonego dla poprzednich 12 miesięcy) zostanie wtedy dodana marża w wysokoœci odpowiednio: 1,25 i 1,5 proc. Tyle zatem realnie zarobimy przy założeniu, że inflacja będzie stała.

W pierwszym roku oprocentowanie czterolatek wynosi 2,4 proc. w skali roku, a dziesięciolatek 2,7 proc. Jeœli uwzględnimy podatek Belki, w obu przypadkach jest poniżej inflacji. Jak wyliczył Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, aby nasze oszczędnoœci nie przyniosły strat przy obecnym wskaŸniku inflacji, oprocentowanie musi wynosić co najmniej 3,09 proc.

Podobnš konstrukcję (powišzanie odsetek z inflacjš) tmajš też rodzinne papiery 6- i 12-letnie. Sš one jednak przeznaczone wyłšcznie dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus. I można je kupić tylko za takš kwotę, jakš dana osoba otrzymała w ramach programu.

Spoœród pozostałych obligacji oszczędnoœciowych dwa rodzaje (3-miesięczne oraz 2-letnie) majš oprocentowanie stałe. 1,5 proc. w skali roku przez okres trzech miesięcy to stawka odpowiadajšca standardowemu oprocentowaniu lokat (w bankach więcej można dostać po spełnieniu okreœlonych warunków). 2,1 proc. (dwulatki) oznacza, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem na inwestycji realnie stracimy.

Oprocentowanie papierów 3-letnich zmienia się co szeœć miesięcy. Jest wyliczane na podstawie oprocentowania na rynku międzybankowym (WIBOR 6M). Dzięki temu kapitał jest chroniony na wypadek wzrostu stóp procentowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL