Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Bank może cię sprawdzić i wypowiedzieć umowę kredytu

Bloomberg
Kredytobiorca ma obowišzek informowania banku o każdym zdarzeniu majšcym wpływ na jego sytuację finansowš: nowa praca, jej utrata, narodziny dziecka, niedyspozycyjnoœć spowodowana chorobš. Jeœli tego się nie zrobi, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu.

Wszystkie sytuacje, w których bank może zerwać umowę z kredytobiorcš, powinny być zapisane w umowie kredytowej. Podstawš wypowiedzenia może być:

• Wprowadzenie banku w błšd, przedstawianie nieprawdziwych danych (np. fałszowanie zaœwiadczenia dotyczšcego wysokoœci osišganych dochodów)

• Niepoinformowanie o narodzinach dziecka

• Zmiana pracy lub formy zatrudnienia

• Utrata pracy lub choroba nie pozwalajšcej na wykonywanie obowišzków zawodowych

• Obniżenie zdolnoœci kredytowej

• Drastyczna utrata wartoœci nieruchomoœci spowodowana zaniedbaniami kredytobiorcy

• Wykorzystanie kredytu niezgodnie z umowš

Bank, w którym klient zacišgnšł kredyt hipoteczny i prowadzi rachunek osobisty, ma większe możliwoœci monitorowania przepływów pieniężnych zadłużonego. Dzięki temu, w niepokojšcych sytuacjach, może zlecić kontrolę kredytobiorcy. Większe wydatki spowodowane powiększeniem rodziny mogš znaczšco wpływać na obniżenie zdolnoœci kredytowej klienta. Podobnie się dzieje, kiedy traci on Ÿródło dochodów lub przez chorobę ma problem z terminowymi spłatami rat.

W pierwszej kolejnoœci bank skontaktuje się z klientem w celu zaradzenia ewentualnym problemom. W jego interesie leży, żeby odzyskać od zadłużonego wszystkie pożyczone œrodki wraz z odsetkami. Skłonny jest więc iœć na indywidualne zmiany w umowie, które pozwolš jego klientowi wyjœć na prostš. Może np. zaproponować wakacje kredytowe lub karencje w spłacie, a w sytuacji obniżenia zdolnoœci kredytowej, czy utraty wartoœci nieruchomoœci poprosić o przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy to ostatecznoœć. Następuje zwykle po wielokrotnym upomnieniu ze strony banku i po braku reakcji po stronie kredytobiorcy. Konsekwencjš wypowiedzenia jest obowišzek zwrotu przez kredytobiorcę całoœci pozostałego do spłaty długu. Kiedy, klient nie jest zdolny do jego uregulowania, następuję windykacja komornicza jago majštku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL