Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

OFE skutecznie pomnażajš oszczędności

123RF
Najlepszym funduszem emerytalnym w dłuższym terminie jest MetLife.

Najwięcej dla swoich klientów w cišgu ostatnich trzech lat zarobił MetLife OFE. Jego stopa zwrotu za 36 miesięcy wyniosła 23,2 proc. MetLife jest też najlepszy w okresie dziesięcioletnim (67,4 proc.). Z kolei najwyższš stopę zwrotu od poczštku tego roku zanotował fundusz PZU Złota Jesień (19,7 proc.).

Najgorzej z inwestowaniem pieniędzy przyszłych emerytów radzi sobie Aegon. Jest na ostatnim miejscu w zestawieniu zarówno w okresie dziesięcioletnim, trzyletnim, jak i od poczštku tego roku. Takie dane podała Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. Zostały przygotowane na podstawie danych Analiz Online.

Słaby wrzesień na giełdzie

We wrzeœniu OFE straciły œrednio 0,4 proc. Tylko czterem funduszom udało się wypracować dodatni wynik. Sš to MetLife, Aviva, PZU Złota Jesień i PKO BP Bankowy. Najsłabszy Aegon stracił 1,3 proc.

Przyczynš takich wyników sš spadki na warszawskim parkiecie. Miniony miesišc przyniósł wzrosty na œwiatowych giełdach. Globalny indeks MSCI zyskał 2,1 proc. Wzrosty ominęły jednak rynki wschodzšce, co można wišzać z zapowiedziami dalszej normalizacji polityki pieniężnej w USA. Indeksy na GPW zachowywały się słabo, mimo œwietnych danych płynšcych z gospodarki. Indeks największych spółek WIG20, po trzech miesišcach silnych wzrostów, stracił 2,5 proc., a WIG – 1,1 proc. Strata poniesiona przez otwarte fundusze emerytalne była więc zdecydowanie mniejsza niż spadek WIG20 czy WIG.

Fundusze majš w sumie 79,4 proc. œrodków ulokowanych w akcjach polskich. Trzy lata temu zakazano im inwestowania w obligacje skarbowe. Od tamtego czasu OFE majš charakter funduszy akcyjnych. Udział akcji w ich portfelach systematycznie roœnie.

We wszystkich funduszach akcje polskich spółek stanowiš ponad 75 proc. portfeli. Dlatego wyniki OFE w dużej mierze sš uzależnione od tego, co się dzieje na warszawskiej giełdzie. Najwięcej akcji polskich firm majš: Nordea (83,3 proc.), Pekao (82,1 proc.) oraz Pocztylion (81,2 proc.).

Słabsza koniunktura na krajowym rynku akcji rzecz jasna negatywnie wpłynęła na wartoœć zarzšdzanych œrodków; we wrzeœniu zmalały o 0,6 mld zł (0,3 proc.), do 181,1 mld zł. Jednak w sumie od poczštku roku, dzięki bardzo dobrym wynikom w poprzednich miesišcach, wartoœć aktywów wzrosła o ponad 27 mld zł.

Wszystkie fundusze na plusie

Mimo chwilowego pogorszenia koniunktury, indeksy na warszawskiej giełdzie wcišż znajdujš się w œrednioterminowym trendzie wzrostowym. WIG od poczštku roku zyskał 24,2 proc.

– W tym roku najwyższe stopy zwrotu przynosiły inwestycje w akcje dużych spółek z indeksu WIG20. Przede wszystkim były to firmy z branż paliwowej (np. PKN i Lotos), surowcowej (KGHM i JSW) oraz finansowej (PKO BP, PZU). Należało być ostrożnym przy inwestycjach w małe spółki z sWIG80 – tłumaczy Krzysztof Zawiła, członek zarzšdu Generali PTE.

OFE Generali od poczštku tego roku zarobiło 19,1 proc. Œrednia stopa zwrotu OFE w tym roku sięgnęła 18,3 proc. Dla porównania, fundusze polskich akcji od poczštku roku zarobiły 15,9 proc., a fundusze zrównoważone – 11,8 proc.

Oprócz PZU Złotej Jesieni i Generali powyżej œredniej uplasowały się: Aviva, Pekao, Nationale-Nederlanden, MetLife i AXA.

Od zapowiedzianej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego (w lipcu 2016 r.) reformy kapitałowej częœci systemu emerytalnego wartoœć aktywów przypadajšcych na jednego członka funduszy emerytalnych wzrosła z 8132 zł do 11 097 zł. Eksperci podkreœlajš, że odpowiedzialna komunikacja dotyczšca oczekiwanej reformy jest czynnikiem pozytywnie wpływajšcym na kondycję naszej giełdy, a w konsekwencji na wartoœć znacznej częœci oszczędnoœci Polaków.

Dobrze wyglšdajš też wyniki OFE za ostatnie trzy lata. Wszystkie fundusze mogš pochwalić się dwucyfrowš stopš zwrotu. Zadowalajšce sš również wyniki OFE w okresie dziesięcioletnim.

– W cišgu ostatnich 10 lat OFE osišgnęły zysk w wysokoœci 57,1 proc. Zdecydowanie pozytywnie wyróżniły się na tle chociażby funduszy zrównoważonych (które zyskały w tym czasie 0,7 proc.) i funduszy polskich akcji (strata w wysokoœci 10,5 proc.) – podkreœla Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden.

Jak mówi Grzegorz Chłopek, wypracowane przez OFE wyniki w długim okresie sš wysokie głównie dzięki temu, że na warszawskiej giełdzie rosły kursy akcji. Taki trend był widoczny od ponad roku.

– Warto jednak zaznaczyć, że choć indeksy na warszawskim parkiecie w okresie wrzesień 2007 – wrzesień 2017 wzrosły o 6,5 proc., nadal nie przekroczyły jeszcze najwyższych wartoœci sprzed kryzysu finansowego – mówi Grzegorz Chłopek.

Więcej pieniędzy do ZUS

Zmiany przepisów w lutym 2014 r. pozbawiły OFE większoœci aktywów, głównie obligacji skarbowych. W wyniku reformy 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych znajdujšcych się na rachunku każdego członka OFE zostało umorzonych. Œrodki te zapisano na indywidualnych subkontach członków funduszy prowadzonych przez ZUS. Zostanš one uwzględnione przy wyliczaniu wysokoœci przyszłej emerytury.

Na inwestycje OFE od ponad trzech lat wpływa też mechanizm suwaka. Fundusze muszš stopniowo przekazywać do ZUS oszczędnoœci klientów zbliżajšcych się do wieku emerytalnego.

We wrzeœniu ZUS przelał na konta OFE 239,2 mln zł z zebranych składek emerytalnych, a jednoczeœnie otrzymał w ramach tzw. suwaka 370,8 mln zł.

Po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 paŸdziernika OFE będš przelewać do ZUS więcej pieniędzy w ramach suwaka. Z szacunków ZUS wynika, że w tym roku może to być o 1,6 mld zł więcej (5,4 mld zł łšcznie), a w przyszłym roku o 3,5 mld zł więcej (w sumie 7,7 mld zł). Jeœli dojdzie do skutku planowana reforma emerytalna, to z chwilš przeniesienia pieniędzy z rachunków OFE na IKZE mechanizm suwaka zostanie zatrzymany.

Powiedzieli

Małgorzata Rusewicz | prezes izby gospodarczej towarzystw emerytalnych

Analizy prowadzone przez niezależne eksperckie instytucje pokazujš, że fundusze emerytalne sš obecnie w Polsce najefektywniejszš i najtańszš formš zbiorowego inwestowania. Jak dowodzi ponad 18 lat ich doœwiadczeń, rynek kapitałowy jest właœciwym miejscem do pomnażania długoterminowych oszczędnoœci. To bardzo ważne w kontekœcie planowanych zmian w kapitałowej częœci systemu emerytalnego. Można zatem oczekiwać, że pracownicze plany kapitałowe, w ramach których pracownicy będš oszczędzali na emeryturę przy wsparciu pracodawców, będš osišgały równie wysokie stopy zwrotu. Podobnie będzie ze œrodkami, które w 75 proc. majš trafić z OFE na nowo utworzone IKZE. Czekajšc na rozpoczęcie procesu legislacyjnego pozostaje mieć nadzieję, że opóŸniajšce się upublicznienie projektów ustaw zaowocuje udoskonaleniem szczegółowych rozwišzań.

Piotr Grzeliński | zarzšdzajšcy aktywami, metlife

W okresie trzyletnim mieliœmy do czynienia zarówno z hossš (od drugiej połowy 2016 r.), jak i zauważalnš bessš na krajowym parkiecie (od maja 2015 r. do lutego 2016 r.). Przy tak dużej zmiennoœci ważnym czynnikiem był odpowiedni dobór akcji do portfela inwestycyjnego. Z żelaznš konsekwencjš stawiamy na kombinację spółek krajowych oraz zagranicznych. W pierwszym przypadku preferujemy œrednie i mniejsze spółki z ponadprzeciętnym potencjałem do wzrostu; często charakteryzujš się one dużymi możliwoœciami rozwoju biznesu. Jeœli chodzi o firmy zagraniczne, poszukujemy liderów w branżach, stawiamy na przedsiębiorstwa, które sš w stanie wykorzystywać globalne trendy rynkowe. Z tego też względu MetLife OFE w swojej filozofii inwestycyjnej zawsze preferuje podejœcie œrednio- i długoterminowe kosztem potencjalnych krótkoterminowych korzyœci.

Wojciech Kiermacz | młodszy analityk, analizy online

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wynoszš obecnie przeszło 181 mld zł. To oznacza, że od lipca ubiegłego roku, kiedy wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział Program Budowy Kapitału, wzrosły już o 40 mld zł. Stało się tak za sprawš œwietnej koniunktury na giełdzie, która miała znaczšcy wpływ na wyniki OFE. Przez ostatni rok (od wrzeœnia 2016 r. do wrzeœnia 2017 r.) zarzšdzajšcy OFE wypracowali œrednio ponad 27 proc. zysku. To wynik lepszy w porównaniu z funduszami akcji polskich uniwersalnych, majšcymi podobnš strategię inwestycyjnš. Te drugie wypracowały przez rok œrednio 23 proc. Na korzyœć OFE działajš niskie koszty zarzšdzania oraz przewaga dużych spółek giełdowych w portfelu; kursy ich akcji od dłuższego czasu rosnš szybciej niż WIG. W tym kontekœcie nie należy przywišzywać zbyt dużej wagi do wrzeœniowych wyników OFE (ich strata wyniosła œrednio 0,4 proc.), gdyż inwestycje na rynkach kapitałowych, zwłaszcza te prowadzone z myœlš o przyszłej emeryturze, powinny mieć charakter długoterminowy.

Niepewna przyszłoœć OFE

Wiele wskazuje na to, że otwarte fundusze emerytalne przestanš istnieć w obecnej postaci.

Według projektu wicepremiera Mateusza Morawieckiego, 25 proc. ich aktywów miałoby trafić do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a pozostałe 75 proc. na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) Polaków. Równowartoœć tej częœci (jedna czwarta œrodków), która zostanie przekazana do Funduszu Rezerwy Demograficznej, ma być zaksięgowana na subkontach członków OFE w ZUS.

Nie wiadomo, czy projekt ten zostanie zrealizowany. Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, powiedział we wrzeœniu, że najlepszym pomysłem jest rozwišzanie OFE i przeniesienie zgromadzonych w nich pieniędzy w całoœci do ZUS.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL