Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Fundusz akcji, a o wynikach decydujš... kursy walut

Bloomberg
W ostatnich 10 latach największš hossš mógł się pochwalić amerykański rynek akcji. Niestety, wybór funduszy inwestujšcych na Wall Street jest w Polsce doœć skromny. Jednym z nielicznych reprezentantów tej kategorii jest Pioneer Akcji Amerykańskich, działajšcy już od 2000 r.

Jest to fundusz funduszy (inwestujšcy w inne fundusze) – jeden z wielu tego typu dostępnych w ofercie Pioneer Pekao TFI. W jego portfelu znajdziemy jednostki szeœciu różnych funduszy zarzšdzanych przez Pioneer Investments (obecnie częœć Amundi AM). Dla inwestora najważniejsza jest jakoœć wybranych funduszy, a ta w długim terminie jest przeciętna. Rola zarzšdzajšcych w Polsce jest raczej ograniczona. Sprowadza się w praktyce do zarzšdzania płynnoœciš oraz okresowego rebalansowania portfela. Każdy z funduszy ma prawie identyczny udział w aktywach Pioneer Akcji Amerykańskich. Bioršc to wszystko pod uwagę, koszty zwišzane z inwestycjš okazujš się bardzo wysokie. Dotyczy to zarówno opłaty manipulacyjnej, jak i za zarzšdzanie. Ta ostatnia wynosi aż 3,5 proc. za de facto administrowanie, a trzeba jeszcze uwzględnić koszty w funduszach Ÿródłowych (zwykle poniżej 1 proc.).

Trzeba też podkreœlić, że ryzyko walutowe w funduszu nie jest zabezpieczone, a to ma duży wpływ (pozytywny lub negatywny) na stopy zwrotu z inwestycji. Kurs dolara względem złotego jest bardzo zmienny. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach funduszu. WeŸmy pod uwagę choćby sytuację w tym roku. Amerykański indeks giełdowy S&P500 zyskał ok. 9,3 proc., natomiast fundusz stracił w tym samym czasie 8 proc. Dlaczego? Ponieważ złoty umocnił się wobec amerykańskiej waluty aż o 12 proc. Stopa zwrotu funduszu często różni się od stopy zwrotu z indeksów giełdowych, jeœli rynek walutowy okazuje się bardziej zmienny niż rynki akcji. Oczywiœcie w okresach, gdy dolar jest silny (tak jak np. w 2016 r.), wyniki funduszu sš często wyższe niż zyski z samej giełdy. W długim okresie Pioneer Akcji Amerykańskich miewał wzloty i upadki, jednak per saldo wyniki sš zbliżone do œrednich w grupie. Dlatego Analizy Online przyznały funduszowi neutralnš ocenę – trzy gwiazdki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL