Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Eksperci polecajš rynki wschodzšce

Fotorzepa, Marta Bogacz
Hossa się skończy, gdy zacznie rosnšć inflacja.

Tegoroczne stopy zwrotu funduszy opartych na różnych rodzajach obligacji sš zbliżone. Fundusze obligacji skarbowych zarobiły œrednio 2,6 proc., fundusze obligacji korporacyjnych – 2,2 proc., a te inwestujšce zarówno w papiery skarbowe, jak i korporacyjne – 2,9 proc.

Nietypowa sytuacja

Różnice nie sš duże. Trudno na ich podstawie stwierdzić, jaki rodzaj funduszu obligacji warto wybrać. Gdyby sytuacja makroekonomiczna była bardziej podręcznikowa (wzrostowi gospodarczemu towarzyszyłaby inflacja), wybór funduszu dłużnego byłby dużo prostszy. Fundusze inwestujšce w obligacje o stałym oprocentowaniu, np. klasyczne fundusze obligacji skarbowych, należałoby zastępować funduszami majšcymi w portfelach obligacje o zmiennym oprocentowaniu, np. funduszami papierów korporacyjnych lub funduszami gotówkowymi i pieniężnymi.

Ale sytuacja jest daleka od podręcznikowej. – Obecnie na rynku obligacji skarbowych œcierajš się dwa przeciwstawne czynniki. Z jednej strony, obserwujemy silniejszy wzrost gospodarczy, któremu powinny towarzyszyć podwyżki stóp procentowych (niekorzystne dla obligacji o stałym oprocentowaniu – red.). Z drugiej strony, inflacja jest nadal pod kontrolš, co powstrzymuje banki centralne przed zaostrzaniem polityki pieniężnej – tłumaczy Grzegorz Jałtuszyk zarzšdzajšcy w KBC TFI.

Zapytaliœmy więc zarzšdzajšcych aktywami, w jakie fundusze dłużne warto zainwestować w obecnej sytuacji. Eksperci byli zaskakujšco zgodni. Jednomyœlnie wskazali jeden kierunek – obligacje rynków wschodzšcych, zdecydowanie bardziej egzotycznych niż polski.

Egzotyka w cenie

– Do końca roku obstawiałbym obligacje skarbowe z rynków wschodzšcych. Odważniejsi mogš zainwestować w fundusze, które lokujš œrodki w papiery w walutach lokalnych (czyli innych niż tzw. twarde waluty z dolarem na czele) – mówi Grzegorz Zatryb, zarzšdzajšcy w Skarbcu TFI. – Wprawdzie od poczštku roku indeks obligacji rynków wschodzšcych nominowanych w dolarze, liczony przez Bloomberga, wzrósł o 8,25 proc. (jest to wynik trudny do powtórzenia), ale bieżšcy wzrost tego indeksu, wynoszšcy 4,4 proc., wcišż może działać na inwestorów jak magnes.

Takie oprocentowanie obligacji rynków wschodzšcych pokazuje, że majš one jeszcze przestrzeń do spadku rentownoœci (wzrostu cen, a więc i zysków funduszy inwestycyjnych), czego nie można już powiedzieć o obligacjach rynków rozwiniętych.

– Gdybyœmy mieli dzisiaj zbudować portfel obligacji na najbliższe cztery miesišce, to fundusze polskich, europejskich czy amerykańskich obligacji skarbowych by się w nim nie znalazły mimo bardzo dobrych wyników wypracowanych od poczštku roku – mówi Szymon Juszczyk, doradca inwestycyjny w RDM Wealth Management. – Uważamy, że najbardziej perspektywiczne sš obligacje rynków wschodzšcych nominowane w walutach lokalnych.

Hossa na rynkach rozwijajšcych się nie jest przypadkowa. – Osłabiajšcy się dolar wyraŸnie wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej w takich krajach jak: Indie, Indonezja, Rosja, Brazylia czy Meksyk. Pozwala im na prowadzenie luŸnej polityki pieniężnej lub zwiększa szansę na jej rozpoczęcie – tłumaczy Szymon Juszczyk. Z uwagi na wysokie ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, zmiennoœć na tych rynkach może być bardzo wysoka.

Gotówkowe i pieniężne

Dlatego inwestorzy kojarzšcy słowo: obligacje z brakiem strat powinni wybrać mniej ryzykowne, ale i mniej rentowne fundusze gotówkowe i pieniężne. Gdy stopy procentowe zacznš rosnšć, mogš się one okazać nie tylko najbezpieczniejszymi, ale i najbardziej zyskownymi funduszami majšcymi w portfelach papiery dłużne.

Opinia

Zbigniew Obara | menedżer w biurze maklerskim alior banku

Rentownoœć polskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych po raz kolejny spadła poniżej 3,2 proc. (w końcu lutego wynosiła 3,9 proc.). Nie należy się raczej spodziewać dalszego wzrostu cen obligacji (spadek rentownoœci oznacza wzrost cen) i w konsekwencji dużych zysków funduszy obligacji polskich. Z kolei oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym (WIBOR), stanowišce bazę dla rentownoœci obligacji korporacyjnych i rynku pieniężnego, nie zmienia się. Dodatkowo nadpłynnoœć w sektorze bankowym i duża popularnoœć tych dwóch klas aktywów wœród klientów TFI doprowadziły w ostatnich kwartałach do spadku marż (ponad WIBOR) płaconych przez emitentów obligacji korporacyjnych. Dlatego poszukujšc atrakcyjnych stóp zwrotu, zwracamy się teraz w kierunku funduszy obligacji zagranicznych – z takich krajów jak: Rosja, Brazylia, Turcja czy RPA; oprocentowanie długoterminowych papierów sięga tam 8 – 10 proc.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL