Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Tańszy dolar: jedni stracš, inni zyskajš

123RF
Osłabienie waluty USA będzie widoczne w wynikach spółek.

Słabnšca od poczštku roku waluta amerykańska dla jednych spółek stanowi coraz większe wyzwanie, ale dla innych stwarza dogodne warunki do poprawy wyników. Efekt ten można było zaobserwować już w raportach finansowych za drugi kwartał, lecz jeszcze bardziej będzie on widoczny w wynikach kolejnych okresów, czyli po trzecim i czwartym kwartale.

– Do spółek, które z tego zjawiska skorzystajš, zaliczyłbym przede wszystkim podmioty z branży odzieżowej, które zimowš kolekcję będš mogły zamówić po korzystnym kursie. Jednoczeœnie silniejszy złoty będzie wpływać negatywnie na rezultaty spółek rozliczajšcych częœć przychodów w dolarach – wskazuje Kamil Hajdamowicz, doradca inwestycyjny w Polskim DM.

Marże pod presjš

Tracšcy na wartoœci dolar stanowi problem dla spółek uzyskujšcych przychody w tej walucie. Jednš z takich firm jest LiveChat. Ten producent oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu działa na globalnym rynku i niemal w całoœci uzyskuje przychody w dolarach. Z kolei zdecydowanš większoœć kosztów ponosi w złotych. Tym samym tańszy dolar negatywnie wpływa na rentownoœć biznesu, co spółka odczuła w pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień–czerwiec). Trzeba jednak zaznaczyć, że firma cały czas osišga bardzo wysokie marże przekraczajšce 60 proc., nie do powtórzenia w innych branżach.

W podobnej sytuacji jest Medicalgorithmics. Ponad 90 proc. przychodów tej telemedycznej spółki pochodzi z rynku amerykańskiego. Patrzšc na wyniki, na razie osłabienie dolara nie stanowi dla spółki dużego problemu. Dzięki wzrostowi skali działalnoœci biznesu firma może się pochwalić skokowš poprawš przychodów i zysków. Zarzšd pracuje jednak nad dywersyfikacjš Ÿródeł przychodów, planujšc ekspansję na nowe rynki (m.in. Wielka Brytania, Niemcy, ale też Polska).

Przyszłe efekty

Problem dotyczy też częœci spółek przemysłowych, które w większym lub mniejszym stopniu eksportujš swoje produkty.

– Umocnienie złotego negatywnie przekłada się na sytuację spółek eksportujšcych w dolarach, takich jak np. Ursus i Feerum (sprzedajš do krajów afrykańskich w dolarach) – zauważa Jakub Szkopek, analityk DM mBanku.

Notowania dolara majš też kluczowe znaczenie dla Orlenu i Lotosu. – W długim terminie osłabienie dolara negatywnie wpływa na wyniki operacyjne spółek rafineryjnych, ale trzeba brać pod uwagę specyfikę obu firm oraz poziom marż przerobowych – zauważa Krzyszfof Pado, analityk DM BDM.

W przypadku PKN Orlen negatywne oddziaływanie pojawia się z dwóch stron. Marża rafineryjna po przeliczeniu na złote nie jest tak korzystna, jaka mogłaby być np. przy kursie 4 zł. Z drugiej strony, osłabienie dolara w stosunku do euro wpływa na wzrost konkurencyjnoœci amerykańskich czy azjatyckich producentów (kosztem europejskich) na rynku petrochemicznym. Znajduje to odzwierciedlenie w spadajšcej w ostatnich miesišcach marży petrochemicznej.

Natomiast Lotos nie ma segmentu petrochemicznego, a negatywny wpływ potencjalnie słabszych marż rafineryjnych na wycenę jest częœciowo ograniczany przez obniżenie (po przeliczeniu na złote) zadłużenia dolarowego.

Generalnie jednak efekt osłabienia dolara nie będzie widoczny w wynikach trzeciego kwartału (raczej dopiero w 2018 r.). Marże rafineryjne sš obecnie na tyle wysokie, że z łatwoœciš pokryjš ten negatywny efekt.

Słabszy dolar może stanowić większe wyzwanie dla producenta sody – Ciechu.

– Osłabienie amerykańskiej waluty może negatywnie wpływać na spółkę, ponieważ jej najwięksi konkurenci pochodzš z USA oraz Chin i dzięki temu będš bardziej atrakcyjni cenowo – zauważa Sobiesław Kozłowski, szef działu analiz Raiffeisen Brokers

Tańsza waluta pomaga

Tańszy dolar to przede wszystkim dobra informacja dla importerów, którzy mniej zapłacš za sprowadzane towary. Głównymi beneficjentami sš krajowe spółki odzieżowe.

– Efekt osłabienia dolara ujawnił się w wynikach LPP czy CCC na poziomie marży brutto ze sprzedaży. Ale warto dodać, że osłabienie dolara wobec złotego oznacza również spadek wartoœci należnoœci i wykazanie ujemnych różnic kursowych zazwyczaj obniżajšcych wynik netto na poziomie finansowym – zauważa Sobiesław Kozłowski. – Co ciekawe, znaczny ruch na parze USD/PLN jest ryzykiem dla spółek zabezpieczajšcych kurs walutowy. Przykładem może być Coccodrillo.

Ponieważ w branży odzieżowej zakupy dokonywane sš dwa–trzy kwartały przed wejœciem kolekcji do sklepów, efektów tańszego dolara należy oczekiwać z pewnym opóŸnieniem. Jak przewiduje Karol Bogusz, analityk DM mBanku, spadek kursu dolara wpłynie na zmniejszenie kosztów zakupu towarów sprzedawanych w czwartym kwartale. Przełoży się to na marże brutto ze sprzedaży ubrań w LPP i Monnari (po 90 proc. zakupów w dolarach), CCC (około 50 proc. zakupów), Vistuli i Bytomiu (około 30 proc. zakupów).

Nieco bardziej złożona jest sytuacja KGHM. Wprawdzie notowania amerykańskiej waluty majš wpływ na kondycję tej miedziowej spółki, ale kluczowe znaczenie ma cena miedzi wyrażona w złotych.

– Wzrost cen miedzi w ostatnim czasie był na tyle istotny, że zrekompensował spółce niekorzystne skutki tańszego dolara – tłumaczy Zbigniew Porczyk, analityk Trigonu DM.

Dolar mocno stracił wobec złotego

Kurs dolara względem złotego spada od poczštku roku.

W efekcie za amerykańskš walutę płacimy obecnie niewiele ponad 3,50 zł, o ponad 16 proc. mniej niż na poczštku stycznia, gdy kurs przekraczał 4,20 zł.

Jak podkreœlajš analitycy, trend ten wynika w dużym stopniu z czynników globalnych.

Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers, optymistycznie ocenia sytuację dolara w œrednim terminie.

– Jeœli chodzi o dolara, solidne fundamenty makroekonomiczne sš przesłonięte przez ryzyko geopolityczne (Korea Płn.), fiskalne (batalia o limit zadłużenia) i monetarne (wštpliwoœci zwišzane z grudniowš podwyżkš stóp przez Fed). W każdym przypadku rynek zakłada najgorszy scenariusz dla dolara, co waży na jego wycenie. Jednak z każdym kolejnym tygodniem ryzyko powinno słabnšć, a fundamenty gospodarcze będš coraz lepsze. Spodziewane ożywienie popytu na dolara, jeœli odbędzie się przy akompaniamencie rosnšcej rentownoœci obligacji skarbowych USA, może podkopać entuzjastyczne nastawienie inwestorów do ryzykownych aktywów, w tym do walut rynków wschodzšcych. Nie spodziewam się nasilenia aprecjacji złotego, która mogłaby neutralizować nowš falę umocnienia dolara – przewiduje Konrad Białas.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL