Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Gdzie zdeponować oszczędności na pół roku

Fotorzepa/Marta Bogacz
Oprocentowanie najlepszych na rynku ofert wynosi œrednio 2 proc. w skali roku

W warunkach niskich stóp procentowych, których wysokoœć ustala Rada Polityki Pieniężnej, oszczędzajšcy nie majš szans na wysokie zyski z lokat. Œrednie oprocentowanie najlepszych depozytów szeœciomiesięcznych z wkładem 5 tys. zł wynosi teraz 2 proc. w skali roku.

Na tle konkurencji zdecydowanie wyróżnia się Lokata Witaj Nest Banku. Gwarantuje 4 proc. zysku w skali roku. Ale jest dostępna wyłšcznie dla nowych klientów banku, którzy otworzš Nest Konto. Dodatkowo na rachunek trzeba przelewać wynagrodzenie w wysokoœci co najmniej 2,5 tys. zł. Na spełnienie warunków promocji klient ma 60 dni. Jeœli tego nie zrobi, oprocentowanie zostanie obniżone do 0,5 proc. w skali roku. Minimalna wpłata na lokatę wynosi 1 tys. zł, maksymalna – 10 tys. zł. Lokatę Witaj założyć można wyłšcznie jeden raz.

Kolejna w rankingu jest szeœciomiesięczna Lokata Cloud oferowana przez Idea Bank. W tym przypadku oprocentowanie jest niższe aż o 1,35 pkt proc., wynosi 2,65 proc. w skali roku.

Idea Bank również wymaga otwarcia rachunku osobistego. Na Koncie Idealnym przez cały czas trwania lokaty klient powinien mieć œrodki odpowiadajšce co najmniej 10 proc. wysokoœci lokaty. W przeciwnym razie oprocentowanie wyniesie 0,5 proc. w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 500 zł, maksymalna – 1 mln zł.

Oprocentowanie szeœciomiesięcznej Ekolokaty SUPERprocentujšcej w BOŒ Banku wynosi 2,05 proc. w skali roku. Jest to oferta dla klientów posiadajšcych w tym banku ROR z aktywnš kartš debetowš. Na lokacie trzeba zdeponować co najmniej 1 tys. zł. Bank nie ogranicza maksymalnej kwoty depozytu.

Na dalszych miejscach w zestawieniu znajdujš się lokaty, których oprocentowanie jest niższe od œredniej rynkowej. Lokata bonusowa Banku Zachodniego WBK zapewnia 1,9 proc. zysku w skali roku. Aby skorzystać z promocyjnej stawki, klient musi złożyć wniosek o kartę kredytowš oraz przeprowadzić niš minimum jednš transakcję bezgotówkowš w cišgu pięciu kolejnych miesięcy kalendarzowych, poczšwszy od pierwszego miesišca następujšcego po miesišcu, w którym została zawarta umowa dotyczšca lokaty. Minimalna kwota to 1 tys. zł, maksymalna – 100 tys. zł.

Zestawienie dziesięciu najlepszych na rynku lokat szeœciomiesięcznych zamyka Credit Agricole. Jego depozyt ze stawkš 1,4 proc. jest przeznaczony dla lokujšcych nowe œrodki. Kwota lokaty musi wynosić co najmniej 1 tys. zł, a łšczna kwota nowych œrodków nie może przekroczyć 100 tys. zł. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL