Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Dobry czas dla spółek z WIG20

Fotorzepa/Waldemar Kompała
W najbliższych miesišcach akcje dużych firm mogš być bardziej zyskowne niż małych i œrednich

Który z najważniejszych indeksów warszawskiej giełdy: WIG20, mWIG40 czy sWIG80 ma największy potencjał do wzrostu w pozostałej częœci 2017 roku?

Utrzymuje się przewaga blue chips

Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI, uważa, że w najbliższych miesišcach może utrzymać się przewaga dużych spółek nad œrednimi i małymi. Po pierwsze, inwestorzy zagraniczni, których œrodki płynš na rynki wschodzšce, koncentrujš się na najbardziej płynnych walorach. Po drugie, to duże spółki miały w tym roku relatywnie lepsze wyniki od œrednich i małych firm. Po trzecie, mimo trwajšcej od ponad oœmiu lat hossy na giełdach polscy inwestorzy nie kupujš masowo funduszy inwestycyjnych z udziałem akcji. A to głównie ta grupa inwestorów odpowiada za popyt na akcje œrednich i małych firm.

Zdaniem Sebastiana Buczka ta tendencja może zaczšć zmieniać się pod koniec roku. Przewaga pozytywów dotyczšcych dużych spółek zacznie się wówczas wyczerpywać. Może okazać się, że w 2018 r. powrócimy do długoterminowego trendu, czyli lepszych notowań kursów akcji spółek z mWIG40 i sWIG80.

Podobnego zdania jest Krzysztof Wańczyk, analityk BM ING Banku Œlšskiego. Ekspert podkreœla jednak, że uwaga inwestorów będzie skupiona nie tylko na WIG20, ale także na mWIG40.

– Wybór tych indeksów wynika z tego, że obrót akcjami tych spółek jest największy, a to jest bardzo ważne kryterium zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Jednoczeœnie w składzie tych indeksów można znaleŸć firmy, które figurujš w prestiżowych indeksach takich jak MSCI; sš one uwzględniane przez zarzšdzajšcych indeksowymi funduszami inwestycyjnymi – mówi Krzysztof Wańczyk.

Spodziewana słabsza dynamika

Nasza giełda, bioršc pod uwagę wskaŸniki, nadal jest bardziej atrakcyjna niż rynki zagraniczne. Systematycznie taniejšcy dolar sprawia, że stopy zwrotu z inwestycji w zagraniczne aktywa nominowane w tej walucie malejš. Dlatego inwestorzy mogš poszukiwać wyższych zysków m.in. na rynkach wschodzšcych, w tym na warszawskiej giełdzie.

Tym samym notowania akcji spółek z indeksów WIG20 oraz mWIG40 nadal powinny być relatywnie korzystniejsze w porównaniu z akcjami najmniejszych spółek z naszego rynku.

A jakiego wzrostu indeksów możemy się spodziewać do końca roku?

– Dynamika będzie słabsza niż dotšd. Realnym scenariuszem wydaje się, że indeks blue chips dojdzie do 2600 pkt. W przypadku mWIG40 spodziewałbym się podobnego wyniku, czyli wzrostu w okolice historycznego szczytu na poziomie 5500 pkt. Jednak zanim byki osišgnš ten cel, należy spodziewać się, że przejœciowo notowania indeksów będš utrzymywać się na obecnym poziomie – prognozuje Krzysztof Wańczyk.

Analityk z ING nie przekreœla też całkowicie szans mniejszych spółek, których akcje znajdujš się teraz w korekcie spadkowej. Jednak zanim w tym segmencie rynku powróci hossa, musi zwiększyć się wielkoœć kapitału inwestycyjnego. Ostatnie statystyki dotyczšce funduszy wskazujš, że od kilku miesięcy saldo napływu pieniędzy do funduszy akcyjnych jest ujemne. Dopóki tak będzie, indeks sWIG80 będzie znajdować się w korekcie spadkowej.

Dużo bardziej optymistycznie o perspektywach małych spółek wypowiada się Adam Łukojć, dyrektor departamentu zarzšdzania portfelami akcji w TFI Allianz.

– W ostatnich latach najszybciej rósł mWIG40. Było to uzasadnione, ponieważ sporo spółek z tego indeksu wyrosło ponad lokalny rynek i stało się europejskimi lub globalnymi graczami. Niestety, w tym segmencie rynku trudno już o okazje inwestycyjne – mówi Adam Łukojć.

Zachęcajšcy spadek cen

W ostatnim roku najniższš stopę zwrotu przyniosły inwestycje w akcje spółek wchodzšcych w skład sWIG80. Ale właœnie w tym segmencie rynku wyceny akcji sš obecnie najniższe. Częœć inwestorów obawia się, że negatywny wpływ na wyniki polskich małych spółek będzie miało umocnienie się złotego, wzrost cen surowców lub kosztów wynagrodzeń.

Jeœli te obawy sš przesadzone, a negatywny wpływ tych czynników na wyniki będzie przejœciowy (może tak być zwłaszcza w przypadku cen surowców), to w najbliższych miesišcach warto będzie postawić przede wszystkim na firmy z sWIG80. Š?

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL