Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Lokaty majš wielu konkurentów

Oszczędnoœci rodzinne można wpłacić do banku, ale niekoniecznie na lokatę terminowš
Fotolia
Sprzedajš fundusze, produkty strukturyzowane, ubezpieczenia...

W banku można nie tylko oszczędzać, ale również inwestować. Większoœć instytucji ma w ofertach produkty firm nie tylko ze swojej grupy. W największym stopniu dotyczy to funduszy inwestycyjnych.

Niemal wszędzie można więc inwestować w fundusze różnych TFI i firm zagranicznych. W ofertach banków sš również produkty strukturyzowane: lokaty inwestycyjne i certyfikaty depozytowe sprzedawane w cyklicznych subskrypcjach. Obecnie takie propozycje można znaleŸć w BZ WBK, Deutsche Banku, PKO BP, Banku Millennium, Raiffeisen Polbanku i Idea Banku. Większoœć z nich jest powišzana z kursami walutowymi, ale sš wyjštki.

Moda na euro i dolara

Dzisiaj kończš się zapisy w BZ WBK na rocznš Lokatę Strukturyzowanš USD/PLN w trzech wariantach. Do wyboru jest: USD Złoty Plus – dla tych, którzy wierzš w umocnienie złotego względem dolara; USD Dolar Plus – dla zakładajšcych osłabienie złotego wobec amerykańskiej waluty i USD Złoty Stabilizacja. Minimalna wpłata na każdš z lokat wynosi 3 tys. zł. Dłużej, bo do 22 sierpnia potrwa subskrypcja 12-miesięcznej Lokaty Strukturyzowanej Stabilna Para Eurodolar. Zainwestować trzeba więcej, bo 5 tys. euro lub dolarów.

Trzy dni póŸniej zakończš się zapisy na półtorarocznš lokatę strukturyzowanš w PKO BP. Zysk z niej jest uzależniony od kursu USD/PLN. Do wyboru jest wariant półtoraroczny i trzyletni. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł.

Mniej, bo 1 tys. zł, wystarczy wpłacić w ING Banku Œlšskim, który systematycznie przeprowadza zapisy na lokaty ILT –Suma Procentów. 48 edycja potrwa do 21 sierpnia. Zysk z inwestycji będzie uzależniony od kursu EUR/PLN. 1 tys. zł wystarczy również na lokatę Dolarowš Szansa X w Banku Millennium.

Millennium ma też propozycję dla gotowych podjšć większe ryzyko i zainwestować w Lokatę Lider V. Można na niej zarobić dzięki notowanej na nowojorskiej giełdzie PepsiCo. Wystarczy, że akcje tej firmy wzrosnš w cišgu dwóch lat o maks. 60 proc. (ale nie przekroczš tej bariery).

Idea Bank stawia natomiast na fundusze. Lokaty Strukturyzowane Optimum Funds sš inwestycjš w indeks NXS Momentum Fund Stars, który odzwierciedla notowania pięciu funduszy zagranicznych.

Certyfikat zamiast akcji

Podobnie jak lokaty inwestycyjne konstruowane sš certyfikaty inwestycyjne. Do końca miesišca można się zapisać na Certyfikaty Gwarantowane Technologiczny Potencjał II w Raiffeisen Polbanku.

Certyfikat to koszyk akcji oœmiu zagranicznych spółek IT, które zajmujš się produkcjš sprzętu, oprogramowania i œwiadczeniem usług technologicznych. W grupie tej znajduja się firmy chińskie, holenderska, francuska, koreańska, niemiecka oraz tajwańska. Wszystkie spółki majš równy udział w koszyku, a więc taki sam wpływ na przyszły wynik.

Maksymalny zysk z inwestycji może wynieœć 15,5 proc., bo taki górny limit założył Raiffeisen Centrobank, który jest emitentem papierów. Cena jednego certyfikatu wynosi 1 tys. zł, ale trzeba się zapisać na minimum pięć.

W sprzedaży w Raiffeisen Polbanku jest również Certyfikat Bonusowy 2% na Euro Stoxx 50 EUR.

Euro Stoxx 50 Index jest wskaŸnikiem obejmujšcym 50 dużych spółek z 12 krajów strefy euro: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Włoch. Minimalna wpłata na inwestycję wynosi 1 tys. euro (jeden certyfikat).

Raiffeisen Polbank okresowo przeprowadza też subskrypcje certyfikatów zamiennych, premiowanych okreœlonym kuponem lub wymiennych na akcje okreœlonej spółki notowanej na GPW.

W Alior Banku można okresowo znaleŸć certyfikaty depozytowe z wpłatš 3 tys. zł, a w Citibanku – obligacje strukturyzowane powišzane z notowaniami akcji, surowców, walut, indeksów giełdowych itp. Obligacje sš emitowane na różne okresy: od roku do 10 lat.

Trochę oszczędzania, trochę inwestycji

Banki oferujš również ubezpieczenia inwestycyjne polegajšce na wpłacie pieniędzy do ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych (UFK). Minimalna wpłata jest tu stosunkowo wysoka. W Alior Banku składka do Multi Kapitału wynosi 30 tys. zł. Do wyboru jest ponad 100 UFK, polskich i zagranicznych o różnych strategiach.

W razie rezygnacji z inwestycji przed upływem pięciu lat bank pobiera opłatę wynoszšcš 2 proc. PóŸniej opłaty tej już nie ma. Pozostajš jednak liczne opłaty dodatkowe, np. miesięczna za ryzyko.

Tańsze sš fundusze z ofert TFI. Banki zachęcajš do zainwestowania w nie wysokim oprocentowaniem lokat dostepnych tylko w powišzaniu z funduszami (częœć pieniędzy deponuje się w banku, a częœć inwestuje w fundusz).

Deutsche Bank proponuje trzy warianty lokaty z funduszami. Różniš się one wysokoœciš oprocentowania depozytów, wysokoœciš minimalnej wpłaty, sposobem podziału pieniędzy między depozyt a inwestycję oraz opłatš manipulacyjnš.

W Pakiecie Złotym minimalna wpłata wynosi 2 tys. zł, a oprocentowanie trzymiesięcznej lokaty – 4 proc. Połowa pieniędzy jest przeznaczona na zakup jednostek funduszu (bez opłat manipulacyjnych). Do wyboru jest 700 funduszy polskich i zagranicznych.

W Pakiecie Srebrnym oprocentowanie lokaty jest wyższe, wynosi 5 proc., ale bank pobierze połowę standardowej opłaty manipulacyjnej przy zakupie jednostek. W Pakiecie Platynowym nie tylko odsetki sš wyższe, bo wynoszš 6 proc., ale i minimalna wpłata – 20 tys. zł. Jest to produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy połšczony z UFK.

Coraz więcej osób szuka wyższych zysków niż dajš lokaty, zwłaszcza że ich częœć pochłania inflacja. Tendencję tę zauważyły również banki. Jedne poszerzajš ofertę funduszy, inne – tak jak ING Bank Œlšski – promujš lokaty z funduszami. Promocja polega na możliwoœci zdobycia bonusu w wysokoœci 100 zł.

Co trzeba zrobić? 29 wrzeœnia otworzyć Konto Funduszowe lub kupić dowolny fundusz inwestycyjny za kwotę minimum 250 zł. Należy też ustawić regularne inwestowanie przez co najmniej 12 miesięcy po minimum 250 zł. Obiecane przez bank pienišdze wpłynš na konto akurat na œwięta Bożego Narodzenia – do 15 grudnia.

Fundusze, produkty strukturyzowane, ubezpieczenia i inne

- Alior Bank

>Certyfikaty depozytowe; subskrypcje okresowe; wpłata 3 tys. zł

>Ubezpieczenia inwestycyjne; składka jednorazowa 30 tys. zł

>Doradztwo inwestycyjne: jeden fundusz – wpłata od 200 zł, portfel funduszy – od 5 tys. zł

>Ponad 400 funduszy inwest. (krajowe i zagraniczne)

- Bank Pocztowy

>23 subfundusze o różnej polityce inwestycyjnej

>Lokata z funduszem: min. wpłata 3 tys., zł; połowa na lokacie 3-mies. ze stawkš 4,5 proc., połowa – fundusz stabilny; bez opłaty przy zakupie

- BGŻ BNP Paribas

>Lokaty inwestycyjne; min. wpłata 4 tys. zł

>Lokata z funduszem: min. wpłata 3 tys., zł, 33 proc. wpłaty na lokatę 3-mies. ze stawkš 4,5 proc.; 66 proc. w subfunduszach BGŻ BNP Paribas; do wyboru: Aktywnego Inwestowania, Stabilnego Inwestowania, Globalny Stabilnego Wzrostu

>Portfele inwestycyjne (4 modelowe do wyboru); pierwsza wpłata od 200 zł, kolejne – od 100 zł

- BGŻ Optima

>166 funduszy inwestycyjnych do wyboru

>Lokata z funduszem: lokata 3-mies. ze stawkš 5 proc., 5 funduszy do wyboru; bez opłat przy zakupie

- BZ WBK

>Lokaty strukturyzowane

>Fundusze inwestycyjne Arka

- Citi Handlowy

>Ponad 150 funduszy polskich i zagranicznych

>Obligacje skarbowe

>Obligacje korporacyjne dostępne na rynku międzybankowym lub notowane na Catalyst

>Obligacje strukturyzowane

>Inwestycje dwuwalutowe w PLN, EUR, USD, GBP lub CHF

>Ubezpieczenia inwestycyjne

- Credit Agricole

>Fundusz inwestycyjny Amundi (7 subfunduszy)

>Dwa programy inwestycyjne

>Fundusze CA: Lokacyjny, Stabilnego Wzrostu, Dynamiczny Polski, Akcyjny, Akcji Nowej Europy

>Zyskowny Duet; lokata 3-mies. z oproc. do 4 proc. i subfundusz Amundi (program Inwestuję z Planem)

- Deutsche Bank

>Inwestycje strukturyzowane: db Gwarancja, db Elita Funduszy, Ubezpieczenie z UFK oferowane w subskrypcjach; składka jednorazowa min. 2 tys. zł

>Lokaty z funduszem; lokata 3-mies. z oproc. 4 lub 5 proc., podział wpłaty: po połowie; wybór 700 funduszy polskich i zagranicznych

>Złote sztabki inwestycyjne („bite" i „odlewane")

- Eurobank

>Fundusze Amundi: Akcji MiŒ Spółek, Akcyjny, Zrównoważony, Globalnych Perspektyw, Stabilnego Wzrostu

>3 fundusze Allianz, 3 fundusze Novo

>Produkty strukturyzowane

>Lokata z funduszem Kapitalny Duet; lokata 4-mies. ze stawkš 5 proc.; wpłata min. 5 tys. zł; połowa na lokatę, połowa do funduszu

- Getin Bank

>Ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK „Obligacje Korporacyjne Plus III"; min. wpłata 5 tys. zł

>Lokaty inwestycyjne

>Fundusze inwestycyjne Noble Funds TFI (10 do wyboru)

- ING Bank Œlšski

>ING Konto Funduszowe; do wyboru 3 pakiety funduszy

>Lokata z funduszem: połowa wpłaty na lokatę 3-mies. ze stawkš 2 proc.; min. wpłata 2 tys. zł; 4 fundusze NN do wyboru: Lokacyjny Plus, Stabilnego Wzrostu, Zrównoważony, Akcji

>Fundusze indeksowe odzwierciedlajšce zmiany indeksów: S&P500, WIG20, MSCI EMU (odzwierciedla wyniki 240 dużych lub œrednich spółek z 10 najbardziej rozwiniętych krajów strefy euro)

>Inwestycyjna lokata terminowa Suma Procentów

- mBank

>Fundusze dobrze lokujšce; 3 rozwišzania: mFundusz dla każdego (oczekiwana stopa zwrotu 2 proc.), mFundusz dla aktywnych (5 proc.), mFundusz dla odważnych (8 proc.)

>Produkty strukturyzowane

>Certyfikaty strukturyzowane

- Millennium

>Fundusze Millennium (otwarte, specjalistyczne) z kilkunastoma subfunduszami

>Program inwestycyjny Wygodny Portfel: ubezpieczenie na życie z UFK; min. wpłata 10 tys. zł

>Lokaty inwestycyjne:

DuetPlus – lokata 3-mies. lub 6-mies. z oprocentowaniem odpowiednio 3,5 proc. oraz 3 proc. plus fundusz; min. wpłata 2 tys. zł, połowa na lokatę, połowa do funduszu

Wygodny Duet – połšczenie lokaty 2-mies. ze stawkš 3,5 proc. z ubezpieczeniem na życie z UFK; min. wpłata 20 tys. zł

- Pekao

>Fundusze Pioneer TFI

>Certyfikaty inwestycyjne

>Strefa Inwestycji Premium – 26 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz 3 portfele modelowe

- PKO BP

>Fundusze PKO TFI

>Lokaty strukturyzowane

>Ubezpieczenia inwestycyjne i oszczędnoœciowe

>Bezpieczny Kapitał – połšczenie inwestycji z ochronš ubezpieczeniowš

>Obligacje oszczędnoœciowe

>Sztabki złota

>Srebrne monety bulionowe

>Monety kolekcjonerskie i numizmaty

- Raiffeisen Polbank

>Lokata Kapitalna – lokata 6-mies. lub 12-mies. z funduszem; oproc. lokaty do 3 proc.; min. wpłata 10 tys. zł; połowa na lokatę, połowa do funduszu; do wyboru 4 subfundusze Raiffeisen Parasolowego: Aktywnego Oszczędzania, Aktywnych Strategii Dłużnych, Globalnych Możliwoœci, Aktywnego Inwestowania

>Fundusze BlackRock oraz Altus TFI i Skarbiec TFI

>Ubezpieczenia na życie z UFK ze składkš 200 tys. zł

>Złote sztabki i monety o wadze od 1 do 1000 g

>Monety bulionowe

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL