Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Na poczštek TFI, później samodzielny wybór

123rf.com
Rok 2017 zdecydowanie należy do rynku akcji. Jest jednak grupa inwestorów, dla której lokowanie oszczędnoœci w tego typu papiery wartoœciowe jest zbyt ryzykowne i stresujšce.

Z kolei lokaty przynoszš obecnie za mało zysków. Co wtedy pozostaje? Doœć naturalnie może pojawić się idea zakupu obligacji.

Warto więc przypomnieć jakie mamy możliwoœci zarabiania na obligacjach korporacyjnych, o których mówimy, gdy emitentem jest przedsiębiorstwo.

Posiadajšc rachunek maklerski jesteœmy na bieżšco informowani o możliwoœciach zapisywania się na kolejne emisje obligacji – to tzw. rynek pierwotny. Poza warunkami oferowanymi przez emitenta (m.in. oprocentowanie, termin wykupu), za każdym razem podawany jest także dzień do którego możemy zapisywać się na konkretne obligacje. Jeżeli jednak wystšpi „Dzień Przekroczenia Zapisów", gdy liczba chętnych przekroczy dostępne obligacje, ten termin jest skracany. Następnie dochodzi do redukcji zapisów. Różni się ona od tej jaka ma miejsce w przypadku akcji, ponieważ obejmuje głównie inwestorów, którzy zapisali się na obligacje pod koniec wyczerpania puli.

Oprocentowanie obligacji zależy głównie od ryzyka z jakim wišże się posiadanie papierów konkretnej firmy. Mniejsze przedsiębiorstwa i te majšce problemy mogš starać się przycišgnšć inwestorów wyższym oprocentowaniem obligacji. Jak więc wybrać te odpowiednie? Eksperci zalecajš zadanie sobie prostego pytania – czy ufam przedsiębiorstwu, któremu chcę pożyczyć kapitał? Czyli ważne jest z jakim emitentem mamy do czynienia. Jeżeli jest to duży i sprawdzony podmiot to mamy większš gwarancję, że otrzymamy nasz kapitał razem ze wszystkim odsetkami.

Na oprocentowanie składajš się także inne czynniki niż ryzyko. Jednym z nich jest zapotrzebowanie konkretnych branż na kapitał. I tak np. dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym przełożyła się w ostatnich latach na zwiększone zapotrzebowanie deweloperów na kapitał (m.in. na zakup działek). Podobnie było także z branżš windykacyjnš. Kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na oprocentowanie, jest to czy obligacja jest zabezpieczona czy też nie (możliwe zabezpieczenie to np. hipoteka na nieruchomoœci).

Rynek wtórny i fundusze

Inwestorzy mogš też kupować obligacje korporacyjne na rynku wtórnym – poprzez Catalyst.

W tym przypadku możemy zarabiać nie tylko na oprocentowaniu, ale także na nabyciu danych obligacji po niższej cenie niż ta z dnia emisji. Jest tak np. gdy ktoœ kto kupił wczeœniej obligacje chce je teraz odsprzedać po niższej cenie. Z czego to wynika? W niektórych przypadkach jest to spowodowane brakiem płynnoœci. Gdy posiadacz obligacji nagle potrzebuje gotówki to próbuje sprzedać na rynku wtórnym swoje obligacje. Jednak najczęœciej „promocyjna cena" wynika z tego, że przedsiębiorstwo ma problemy finansowe i osoby posiadajšce obligacje chcš się ich pozbyć. Szukanie obligacji znacznie poniżej ich wartoœci nominalnej nie należy więc do łatwych zadań.

Dlatego możemy także powierzyć to zadanie ekspertom z TFI. Wtedy zarzšdzajšcy funduszami obligacji korporacyjnych kupujš za nas obligacje starannie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw. Jednak analizujšc osišgane przez nich stopy zwrotu z ostatnich 12 miesięcy, tylko nieliczni przekroczyli próg 3,5 proc. A i ten wynik nie jest szczególnie imponujšcy. Za doœć niskie stopy zwrotu osišgane przez fundusze obligacji korporacyjnych odpowiedzialne sš m.in. opłaty za zarzšdzanie.

Która z tych trzech opcji wydaje się obecnie najlepsza dla poczštkujšcego inwestora? Jerzy Nikorowski, zastępca dyrektora BM BGŻ BNP Paribas, zaznacza, że kształt rekomendacji dla klienta byłby w dużym stopniu uzależniony od wielu czynników, m.in. tego, kim jest klient, jaki jest cel inwestycji, jakie sš warunki finansowe emisji oraz od tego, kim jest emitent obligacji.

– Niestety w praktyce przy pogorszeniu się fundamentów emitenta papierów dłużnych wysycha także płynnoœć na rynku wtórnym obligacji korporacyjnych i inwestor jest narażony na utratę całoœci kapitału. W zwišzku z tym sam profil ryzyka inwestora powinien być zdecydowanie powyżej konserwatywnego – mówi.

– W przypadku inwestorów indywidualnych znacznie lepszym narzędziem, odnoœnie długu korporacyjnego, sš fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne w swoim portfelu często skupiajš obligacje wielu emitentów i problemy jednego z nich w niewielkim stopniu wpływajš na stopę zwrotu z całoœci aktywów. Oferta jest szeroka i każdy inwestor jest w stanie znaleŸć rozwianie dopasowane do indywidualnych oczekiwań.

A kiedy najlepiej interesować się obligacjami korporacyjnymi? – Najlepszym momentem inwestycji w rynek długu korporacyjnego jest szczyt koniunktury gospodarczej oraz szczyt w cyklu monetarnym banku centralnego, które sš ze sobš często zbieżne. Przedsiębiorstwa prywatne w sytuacji wysokiego wzrostu gospodarczego majš zapewnione portfele dochodowych projektów, a kontrahenci majš wysokš zdolnoœć do regulowania zobowišzań handlowych. Pierwszy okres spowolnienia gospodarczego oraz obniżki stóp referencyjnych przez bank centralny pozytywnie wpływajš na zainteresowanie inwestorów rynkiem długu, co wspiera ceny obligacji – tłumaczy Jerzy Nikorowski.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL