Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Polacy szukajš alternatywy dla lokat bankowych

Bloomberg
Na spadajšcym oprocentowaniu depozytów korzystajš przede wszystkim bezpieczne fundusze.

Siedem z dziesięciu najlepiej sprzedajšcych się funduszy dla detalicznych klientów TFI w I kw. to portfele inwestujšce w mniejszym lub większym stopniu w obligacje korporacyjne. Œrednia stopa zwrotu tego typu strategii za minione 12 miesięcy to 2,8 proc. W przypadku lokat bankowych było to 1,4 proc.

Nazwa funduszowego bestsellera zarówno I kw. 2017 r., jak i całego 2016 r. – Investor Płynna Lokata – wiele mówi o tym, dlaczego tego typu strategie cieszš się powodzeniem (choć fundusz Investors należy akurat do grona gotówkowych i pieniężnych, a nie obligacji korporacyjnych). Zarzšdzajšcy tym produktem Mikołaj Stępniewski, mówił niedawno w Parkiet TV, że jest to fundusz szczególnie popularny w bankowej sieci sprzedaży, gdzie jest oferowany jako rodzaj alternatywy dla lokat.

– Akurat nasze fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych sprzedajš się przede wszystkim za poœrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) Open Life z jednorazowš wpłatš – mówi „Rzeczpospolitej" Marek Mikuć, prezes Open Finance TFI. – Tym, co przycišga do nich inwestorów, sš historyczne stopy zwrotu – praktycznie od uruchomienia obu funduszy ich wyniki inwestycyjne sš zdecydowanie wyższe niż oprocentowanie lokat – podkreœla.

Czy teraz, gdy – ze względu na wzrost inflacji – realne oprocentowanie depozytów zrobiło się ujemne, fundusze obligacji korporacyjnych będš przycišgać jeszcze więcej kapitału? – Nie jestem pewien, czy do klientów banków dociera, że realne oprocentowanie depozytów zrobiło się ujemne. Z naszych doœwiadczeń wynika, że tym, na co zwracajš uwagę, sš przede wszystkim wyniki nominalne – ocenia prezes Open Finance TFI.

Ale w zestawieniu top 10 jest niespodzianka – dwa fundusze inwestujšce na GPW, co nie zdarza się często. To Arka Prestiż Akcji Polskich i Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Pierwszy lokuje większoœć aktywów w akcje polskie, drugi inwestuje zarówno w papiery udziałowe, jak i dłużne.

– Polacy sš inwestorami coraz bardziej œwiadomymi i porównujš stopy zwrotu w różnych produktach. Stšd popularnoœć, jakš w ostatnim czasie cieszyły się dobre fundusze obligacji korporacyjnych i akcji, w tym także akcji polskich – mówi Katarzyna Golińska, dyrektor marketingu i komunikacji w BZ WBK TFI. – Możemy się spodziewać, że pozytywny trend w sprzedaży funduszy akcji polskich się utrzyma. W najbliższym roku oczekujemy bowiem niezłych stóp zwrotu z inwestycji na polskim rynku, o czym informowaliœmy i nadal informujemy w komentarzach – dodaje.

Być może sprzedaż funduszy akcji polskich rozkręci się w dalszej częœci roku. Na razie klienci TFI cały czas majš dużš awersję do ryzyka. – Widać to po napływach do funduszy akcji. Choć ich długoterminowe stopy zwrotu sš teraz dwucyfrowe, wystarczył jeden miesišc słabszej koniunktury na GPW, czyli marzec, żeby wpłaty ustały – zwraca uwagę Mikuć.

Więcej w „Parkiecie"

Patronat „Rzeczpospolitej"

Już 25 kwietnia na Sali Notowań GPW odbędzie się konferencja Izby Zarzšdzajšcych Funduszami i Aktywami „MiFID II – Implikacje". Jej uczestnicy dowiedzš się, jak unijne przepisy zmieniš polski rynek finansowy, prawdopodobnie – nie do poznania. Udział w dyskusji potwierdzili już przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego, a także praktycy – prezesi firm zarzšdzajšcych funduszami, prawnicy, konsultanci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL