Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Tak dobrze dawno nie było

Bloomberg
Niemal wszystkie fundusze przyniosły zyski w cišgu ostatnich 12 miesięcy

Taka sytuacja nie zdarza się często. Spoœród prawie 120 funduszy, które prezentujemy w naszym zestawieniu, jedynie 10 odnotowało stratę w cišgu minionych 12 miesięcy. Wszystkie fundusze, które znalazły się na minusie, to przedstawiciele grup uważanych za względnie bezpieczne. Mowa o funduszach obligacji (siedem pod kreskš) oraz gotówkowych i pieniężnych (trzy odnotowały straty).

Z inwestycjš w akcje lepiej poczekać

Takie wyniki to efekt tego, że dwie główne klasy aktywów – akcje i obligacje – mniej więcej rok temu był bliskie kulminacyjnych wartoœci w trwajšcych wtedy trendach. W przypadku polskich akcji chodzi o roczny trend spadkowy, a w przypadku obligacji – o znacznie silniejszy, bo pięcioletni trend wzrostowy. 12 miesięcy temu sytuacja się odwróciła: akcje spółek notowanych na GPW zaczęły drożeć, a papiery dłużne – tanieć.

Szeroki indeks warszawskiej giełdy, WIG, ma za sobš dynamiczny wzrost wartoœci – ponad 25 proc. w analizowanym rocznym okresie. Na razie końca hossy nie widać. Mimo to eksperci przestrzegajš przed lokowaniem wszystkich oszczędnoœci na GPW.

– Dużego zainteresowania funduszami akcji ze strony detalicznych klientów na razie nie obserwujemy – mówi Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. – I dobrze. Nasza tegoroczna prognoza dla WIG, zakładajšca wzrost indeksu o 10 proc., zmaterializowała się już w lutym. Jesteœmy skłonni jš podnieœć, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce musi wyraŸnie przyspieszyć; na razie wcišż nie znamy danych za pierwszy kwartał. Po drugie, czekamy na projekty ustaw dotyczšcych OFE i pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli okażš się zgodne z przedstawionymi założeniami, możemy się spodziewać pozytywnej reakcji inwestorów giełdowych.

Sebastian Buczek zwraca uwagę, że obserwowana od poczštku marca przerwa w hossie jest zbyt płaska (przez ponad pięć tygodni notowania WIG praktycznie się nie zmieniły). Dlatego trudno nazwać to korektš spadkowš.

– Inwestorom radziłbym poczekać na dalszy rozwój wydarzeń lub ulokować oszczędnoœci w funduszach obligacji korporacyjnych oraz mieszanych. W razie pogłębienia korekty wpływ spadków na ich wyniki powinien być ograniczony – mówi prezes Quercusa.

Stopy zwrotu funduszy mieszanych przedstawiamy na wykresie.

Zmiany personalne pod kontrolš

Warto poœwięcić więcej uwagi funduszowi PZU Akcji Spółek Dywidendowych. Jest to wielokrotny lider naszego zestawienia w grupie funduszy akcji polskich (ponad 36 proc. zysku w cišgu ostatnich 12 miesięcy). Już wkrótce zarzšdzaniem tym funduszem zajmš się inne osoby.

Marcin Wlazło, dyrektor inwestycyjny TFI PZU, przekonuje, że zmiana nie wpłynie ani na strategię, ani na jakoœć zarzšdzania funduszem, ponieważ ci, którzy przejmš obowišzki od odchodzšcych: Piotra Bienia i Rocha Pietronia sš w TFI PZU od siedmiu lat i dobrze znajš proces inwestycyjny. Zapewniš więc cišgłoœć w procesach zarzšdzania. Š?

Opinie

Marcin Wlazło, wiceprezes, dyrektor inwestycyjny TFI PZU

Przyglšdajšc się sytuacji na amerykańskiej giełdzie łatwo zauważyć, że koniunktura jest tam w bardzo dojrzałej fazie i bez dodatkowych bodŸców trudno będzie znaleŸć argumenty za kontynuacjš hossy. Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest w dobrej kondycji. Co prawda twarde dane nie potwierdzajš dużo lepszych wskaŸników wyprzedzajšcych, ale w takiej sytuacji Fed nie ma argumentów do szybkiego podwyższania stóp procentowych. Łagodne zaostrzanie polityki pieniężnej za oceanem będzie pozytywnie wpływać na postrzeganie rynków wschodzšcych (zbyt szybkie podnoszenie stóp procentowych mogłoby wywołać ucieczkę inwestorów z emerging markets – red.). Spodziewam się dalszej zmiennoœci na rynkach i krótkoterminowych tendencji. Dominujšce pozytywne nastawienie do ryzyka skłania do poszukiwania wyższych stóp zwrotu w krajach rozwijajšcych się; dotyczy to zarówno rynku akcji, jak i obligacji. Dobrze wyglšda również polska giełda, jednak sugerowałbym selektywne podejœcie do wyboru spółek i przygotowanie się na możliwe okresy przestoju. Š?—jam

Łukasz Siwek, zarzšdzajšcy MetLife TFI

Dobre wyniki MetLife Akcji Œrednich Spółek (ponad 39 proc. zysku w cišgu ostatnich 12 miesięcy) osišgnęliœmy dzięki właœciwej selekcji spółek oraz odpowiedniej rotacji sektorów w naszym portfelu. Kluczem do sukcesu okazał się zwiększony udział akcji innowacyjnych spółek (przede wszystkim z branży gier komputerowych) oraz firm z szeroko rozumianego sektora medycznego. Istotny wpływ na stopę zwrotu miało też zidentyfikowanie właœciwego momentu na zwiększenie w portfelu udziału akcji spółek cyklicznych (szczególnie z branży wydobywczej), firm z sektora bankowego oraz energetycznego. Na tym etapie wydaje się, że w perspektywie kolejnych 12 miesięcy rynek akcji ma zdecydowanie większy potencjał wzrostu niż rynek obligacji – przede wszystkim z uwagi na perspektywę wzrostu inflacji na œwiecie. W dłuższym terminie jesteœmy bardziej optymistycznie nastawieni do małych i œrednich spółek, które korzystajš na poprawie koniunktury gospodarczej i nie sš tak jak duże firmy narażone na ryzyko polityczne. Š?

—jam

Bogdan Jacaszek zarzšdzajšcy w KBC TFI

Fundusz KBC Portfel Obligacyjny (2,4 proc. zysku w cišgu ostatnich 12 miesięcy) jest typowym funduszem papierów dłużnych. Staramy się wykorzystywać zmiany stóp procentowych (cen obligacji), ale też w ograniczonym stopniu podejmujemy ryzyko, inwestujšc w obligacje korporacyjne. Fundusz aktywnie inwestuje w polskie obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu (o œrednim terminie do wykupu wynoszšcym od jednego roku do szeœciu lat). W ostatnim kwartale 2016 r. udało nam się uniknšć gwałtownych spadków towarzyszšcych polskim obligacjom dzięki temu, że stosowaliœmy instrumenty pochodne. Dodatkowo w oczekiwaniu na wzrost inflacji zwiększyliœmy udział w portfelu obligacji indeksowanych inflacjš; ich notowania pozytywnie wpłynęły na wyniki funduszu. Natomiast na poczštku bieżšcego roku znaczšco zwiększyliœmy zaangażowanie w długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu, korzystajšc z poprawiajšcej się koniunktury. W kolejnych kwartałach będziemy starali się aktywnie wykorzystywać okazje rynkowe. Dlatego gorsza koniunktura na rynku obligacji niekoniecznie musi oznaczać, że stopy zwrotu będš słabsze. Š? —jam

Carl Ghielen zarzšdzajšcy, NN Investment Partners TFI

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzšcych zawdzięcza dobre wyniki (27,5 proc. zysku w cišgu ostatnich 12 miesięcy) zarówno dobremu doborowi spółek, jak i ich odpowiedniej selekcji pod względem geograficznym. W ujęciu sektorowym największš wartoœciš dodanš okazał się wybór spółek przemysłowych, telekomunikacyjnych i producentów dóbr luksusowych. Preferowanie akcji zaliczanych do niedowartoœciowanych przyniosło dobre efekty. Właœnie takie spółki zaskoczyły inwestorów lepszymi wynikami finansowymi, a w 2016 r. radziły sobie znacznie lepiej niż spółki wzrostowe. Różnica między wynikami inwestycji w akcje spółek niedowartoœciowanych a wzrostowych nadal jest znaczšca. Spodziewamy się więc, że historia z poprzedniego roku może się powtórzyć.

W 2017 r. akcje rynków wschodzšcych będš musiały zmierzyć się z wyższymi stopami procentowymi w USA. W NN Investment Partners jesteœmy przekonani, w przeciwieństwie do większoœci inwestorów, że może to być pozytywny sygnał. Historia uczy, że jeœli wyższym stopom procentowym w USA towarzyszy solidny wzrost gospodarczy, rynki wschodzšce radzš sobie dobrze. Wierzymy, że tak będzie i tym razem. Š?—jam

Andrzej Czarnecki zarzšdzajšcy, Union Investment TFI

Strategia inwestycyjna funduszu UniKorona Pieniężny (2,9 proc. zysku w cišgu ostatnich 12 miesięcy) opiera się na trzech filarach: obligacjach skarbowych (krótkoterminowych lub o zmiennym oprocentowaniu), obligacjach korporacyjnych oraz euroobligacjach (głównie polskich emitentów) nominowanych w „twardych" walutach (dolar, euro). Najwyższš stopę zwrotu w ostatnich 12 miesišcach przyniosły obligacje emitowane na rynkach międzynarodowych. Sprzyjała temu głównie bardzo luŸna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego.

Obecnie stopa wolna od ryzyka w Polsce wynosi 1,5 proc. Najlepiej zarzšdzane fundusze gotówkowe i pieniężne powinny przynieœć w tym roku zysk przekraczajšcy 2,5 proc., a więc znacznie wyższy niż oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych (nieznacznie powyżej 2 proc.). Š?

—jam

Wymagany kilkuletni okres inwestowania

W rankingach funduszy inwestycyjnych pokazaliœmy jedynie fundusze działajšce na rynku dłużej niż trzy albo pięć lat (w zależnoœci od grupy). Nie uwzględniliœmy tych, które istniejš krócej niż pięć lat (w przypadku funduszy akcji) lub trzy lata (fundusze obligacji, pieniężne i gotówkowe). Z analiz wynika, że z reguły nowe fundusze osišgajš na poczštku lepsze stopy zwrotu niż te działajšce dłużej. Z upływem czasu tracš jednak poczštkowš przewagę. Poza tym zalecany przez TFI okres inwestycji w fundusze akcji wynosi właœnie pięć lat, a np. w fundusze obligacji – dwa, trzy lata. Pominęliœmy również fundusze, w których pierwsza minimalna wpłata jest wyższa niż 100 tys. zł. Š?–jam

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL