Lokaty i inwestycje

Tak dobrze dawno nie by這

Bloomberg
Niemal wszystkie fundusze przynios造 zyski w ci鉚u ostatnich 12 miesi璚y

Taka sytuacja nie zdarza si cz瘰to. Spor鏚 prawie 120 funduszy, kt鏎e prezentujemy w naszym zestawieniu, jedynie 10 odnotowa這 strat w ci鉚u minionych 12 miesi璚y. Wszystkie fundusze, kt鏎e znalaz造 si na minusie, to przedstawiciele grup uwa瘸nych za wzgl璠nie bezpieczne. Mowa o funduszach obligacji (siedem pod kresk) oraz got闚kowych i pieni篹nych (trzy odnotowa造 straty).

Z inwestycj w akcje lepiej poczeka

Takie wyniki to efekt tego, 瞠 dwie g堯wne klasy aktyw闚 akcje i obligacje mniej wi璚ej rok temu by bliskie kulminacyjnych wartoci w trwaj鉍ych wtedy trendach. W przypadku polskich akcji chodzi o roczny trend spadkowy, a w przypadku obligacji o znacznie silniejszy, bo pi璚ioletni trend wzrostowy. 12 miesi璚y temu sytuacja si odwr鏂i豉: akcje sp馧ek notowanych na GPW zacz窸y dro瞠, a papiery d逝積e tanie.

Szeroki indeks warszawskiej gie責y, WIG, ma za sob dynamiczny wzrost wartoci ponad 25 proc. w analizowanym rocznym okresie. Na razie ko鎍a hossy nie wida. Mimo to eksperci przestrzegaj przed lokowaniem wszystkich oszcz璠noci na GPW.

Du瞠go zainteresowania funduszami akcji ze strony detalicznych klient闚 na razie nie obserwujemy m闚i Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. I dobrze. Nasza tegoroczna prognoza dla WIG, zak豉daj鉍a wzrost indeksu o 10 proc., zmaterializowa豉 si ju w lutym. Jestemy sk這nni j podnie, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce musi wyranie przyspieszy; na razie wci嘀 nie znamy danych za pierwszy kwarta. Po drugie, czekamy na projekty ustaw dotycz鉍ych OFE i pracowniczych plan闚 kapita這wych. Je瞠li oka蕨 si zgodne z przedstawionymi za這瞠niami, mo瞠my si spodziewa pozytywnej reakcji inwestor闚 gie責owych.

Sebastian Buczek zwraca uwag, 瞠 obserwowana od pocz靖ku marca przerwa w hossie jest zbyt p豉ska (przez ponad pi耩 tygodni notowania WIG praktycznie si nie zmieni造). Dlatego trudno nazwa to korekt spadkow.

Inwestorom radzi豚ym poczeka na dalszy rozw鎩 wydarze lub ulokowa oszcz璠noci w funduszach obligacji korporacyjnych oraz mieszanych. W razie pog喚bienia korekty wp造w spadk闚 na ich wyniki powinien by ograniczony m闚i prezes Quercusa.

Stopy zwrotu funduszy mieszanych przedstawiamy na wykresie.

Zmiany personalne pod kontrol

Warto powi璚i wi璚ej uwagi funduszowi PZU Akcji Sp馧ek Dywidendowych. Jest to wielokrotny lider naszego zestawienia w grupie funduszy akcji polskich (ponad 36 proc. zysku w ci鉚u ostatnich 12 miesi璚y). Ju wkr鏒ce zarz鉅zaniem tym funduszem zajm si inne osoby.

Marcin Wlaz這, dyrektor inwestycyjny TFI PZU, przekonuje, 瞠 zmiana nie wp造nie ani na strategi, ani na jako zarz鉅zania funduszem, poniewa ci, kt鏎zy przejm obowi頊ki od odchodz鉍ych: Piotra Bienia i Rocha Pietronia s w TFI PZU od siedmiu lat i dobrze znaj proces inwestycyjny. Zapewni wi璚 ci鉚這 w procesach zarz鉅zania. ?

Opinie

Marcin Wlaz這, wiceprezes, dyrektor inwestycyjny TFI PZU

Przygl鉅aj鉍 si sytuacji na ameryka雟kiej gie責zie 豉two zauwa篡, 瞠 koniunktura jest tam w bardzo dojrza貫j fazie i bez dodatkowych bodc闚 trudno b璠zie znale argumenty za kontynuacj hossy. Gospodarka Stan闚 Zjednoczonych jest w dobrej kondycji. Co prawda twarde dane nie potwierdzaj du穎 lepszych wskanik闚 wyprzedzaj鉍ych, ale w takiej sytuacji Fed nie ma argument闚 do szybkiego podwy窺zania st鏕 procentowych. ζgodne zaostrzanie polityki pieni篹nej za oceanem b璠zie pozytywnie wp造wa na postrzeganie rynk闚 wschodz鉍ych (zbyt szybkie podnoszenie st鏕 procentowych mog這by wywo豉 ucieczk inwestor闚 z emerging markets red.). Spodziewam si dalszej zmiennoci na rynkach i kr鏒koterminowych tendencji. Dominuj鉍e pozytywne nastawienie do ryzyka sk豉nia do poszukiwania wy窺zych st鏕 zwrotu w krajach rozwijaj鉍ych si; dotyczy to zar闚no rynku akcji, jak i obligacji. Dobrze wygl鉅a r闚nie polska gie責a, jednak sugerowa豚ym selektywne podejcie do wyboru sp馧ek i przygotowanie si na mo磧iwe okresy przestoju. ?jam

ㄆkasz Siwek, zarz鉅zaj鉍y MetLife TFI

Dobre wyniki MetLife Akcji rednich Sp馧ek (ponad 39 proc. zysku w ci鉚u ostatnich 12 miesi璚y) osi鉚n瘭imy dzi瘯i w豉ciwej selekcji sp馧ek oraz odpowiedniej rotacji sektor闚 w naszym portfelu. Kluczem do sukcesu okaza si zwi瘯szony udzia akcji innowacyjnych sp馧ek (przede wszystkim z bran篡 gier komputerowych) oraz firm z szeroko rozumianego sektora medycznego. Istotny wp造w na stop zwrotu mia這 te zidentyfikowanie w豉ciwego momentu na zwi瘯szenie w portfelu udzia逝 akcji sp馧ek cyklicznych (szczeg鏊nie z bran篡 wydobywczej), firm z sektora bankowego oraz energetycznego. Na tym etapie wydaje si, 瞠 w perspektywie kolejnych 12 miesi璚y rynek akcji ma zdecydowanie wi瘯szy potencja wzrostu ni rynek obligacji przede wszystkim z uwagi na perspektyw wzrostu inflacji na wiecie. W d逝窺zym terminie jestemy bardziej optymistycznie nastawieni do ma造ch i rednich sp馧ek, kt鏎e korzystaj na poprawie koniunktury gospodarczej i nie s tak jak du瞠 firmy nara穎ne na ryzyko polityczne. ?

jam

Bogdan Jacaszek zarz鉅zaj鉍y w KBC TFI

Fundusz KBC Portfel Obligacyjny (2,4 proc. zysku w ci鉚u ostatnich 12 miesi璚y) jest typowym funduszem papier闚 d逝積ych. Staramy si wykorzystywa zmiany st鏕 procentowych (cen obligacji), ale te w ograniczonym stopniu podejmujemy ryzyko, inwestuj鉍 w obligacje korporacyjne. Fundusz aktywnie inwestuje w polskie obligacje skarbowe o sta造m oprocentowaniu (o rednim terminie do wykupu wynosz鉍ym od jednego roku do szeciu lat). W ostatnim kwartale 2016 r. uda這 nam si unikn寞 gwa速ownych spadk闚 towarzysz鉍ych polskim obligacjom dzi瘯i temu, 瞠 stosowalimy instrumenty pochodne. Dodatkowo w oczekiwaniu na wzrost inflacji zwi瘯szylimy udzia w portfelu obligacji indeksowanych inflacj; ich notowania pozytywnie wp造n窸y na wyniki funduszu. Natomiast na pocz靖ku bie蕨cego roku znacz鉍o zwi瘯szylimy zaanga穎wanie w d逝goterminowe obligacje o sta造m oprocentowaniu, korzystaj鉍 z poprawiaj鉍ej si koniunktury. W kolejnych kwarta豉ch b璠ziemy starali si aktywnie wykorzystywa okazje rynkowe. Dlatego gorsza koniunktura na rynku obligacji niekoniecznie musi oznacza, 瞠 stopy zwrotu b璠 s豉bsze. ? jam

Carl Ghielen zarz鉅zaj鉍y, NN Investment Partners TFI

NN (L) Sp馧ek Dywidendowych Rynk闚 Wschodz鉍ych zawdzi璚za dobre wyniki (27,5 proc. zysku w ci鉚u ostatnich 12 miesi璚y) zar闚no dobremu doborowi sp馧ek, jak i ich odpowiedniej selekcji pod wzgl璠em geograficznym. W uj璚iu sektorowym najwi瘯sz wartoci dodan okaza si wyb鏎 sp馧ek przemys這wych, telekomunikacyjnych i producent闚 d鏏r luksusowych. Preferowanie akcji zaliczanych do niedowartociowanych przynios這 dobre efekty. W豉nie takie sp馧ki zaskoczy造 inwestor闚 lepszymi wynikami finansowymi, a w 2016 r. radzi造 sobie znacznie lepiej ni sp馧ki wzrostowe. R騜nica mi璠zy wynikami inwestycji w akcje sp馧ek niedowartociowanych a wzrostowych nadal jest znacz鉍a. Spodziewamy si wi璚, 瞠 historia z poprzedniego roku mo瞠 si powt鏎zy.

W 2017 r. akcje rynk闚 wschodz鉍ych b璠 musia造 zmierzy si z wy窺zymi stopami procentowymi w USA. W NN Investment Partners jestemy przekonani, w przeciwie雟twie do wi瘯szoci inwestor闚, 瞠 mo瞠 to by pozytywny sygna. Historia uczy, 瞠 jeli wy窺zym stopom procentowym w USA towarzyszy solidny wzrost gospodarczy, rynki wschodz鉍e radz sobie dobrze. Wierzymy, 瞠 tak b璠zie i tym razem. ?jam

Andrzej Czarnecki zarz鉅zaj鉍y, Union Investment TFI

Strategia inwestycyjna funduszu UniKorona Pieni篹ny (2,9 proc. zysku w ci鉚u ostatnich 12 miesi璚y) opiera si na trzech filarach: obligacjach skarbowych (kr鏒koterminowych lub o zmiennym oprocentowaniu), obligacjach korporacyjnych oraz euroobligacjach (g堯wnie polskich emitent闚) nominowanych w twardych" walutach (dolar, euro). Najwy窺z stop zwrotu w ostatnich 12 miesi鉍ach przynios造 obligacje emitowane na rynkach mi璠zynarodowych. Sprzyja豉 temu g堯wnie bardzo luna polityka pieni篹na Europejskiego Banku Centralnego.

Obecnie stopa wolna od ryzyka w Polsce wynosi 1,5 proc. Najlepiej zarz鉅zane fundusze got闚kowe i pieni篹ne powinny przynie w tym roku zysk przekraczaj鉍y 2,5 proc., a wi璚 znacznie wy窺zy ni oprocentowanie najlepszych depozyt闚 bankowych (nieznacznie powy瞠j 2 proc.). ?

jam

Wymagany kilkuletni okres inwestowania

W rankingach funduszy inwestycyjnych pokazalimy jedynie fundusze dzia豉j鉍e na rynku d逝瞠j ni trzy albo pi耩 lat (w zale積oci od grupy). Nie uwzgl璠nilimy tych, kt鏎e istniej kr鏂ej ni pi耩 lat (w przypadku funduszy akcji) lub trzy lata (fundusze obligacji, pieni篹ne i got闚kowe). Z analiz wynika, 瞠 z regu造 nowe fundusze osi鉚aj na pocz靖ku lepsze stopy zwrotu ni te dzia豉j鉍e d逝瞠j. Z up造wem czasu trac jednak pocz靖kow przewag. Poza tym zalecany przez TFI okres inwestycji w fundusze akcji wynosi w豉nie pi耩 lat, a np. w fundusze obligacji dwa, trzy lata. Pomin瘭imy r闚nie fundusze, w kt鏎ych pierwsza minimalna wp豉ta jest wy窺za ni 100 tys. z. ?jam

r鏚這: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL