Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

Jasno określona strategia, przeciętne wyniki

123RF
W wielu polskich funduszach sam benchmark (portfel wzorcowy będšcy punktem odniesienia dla zarzšdzajšcego) często niewiele mówi o specyfice funduszu.

W przypadku MetLife Akcji sytuacja wyglšda jednak inaczej. Zarzšdzajšcy, Tomasz Karsznia, rzeczywiœcie dostosowuje się do wzorca.

A składa się on w 70 proc. z WIG20 i w 30 proc. z mWIG40. Skutek jest taki, że w portfelu funduszu znajduje się więcej niż u konkurentów akcji dużych spółek. Spora zgodnoœć z benchmarkiem to z jednej strony zaleta (jasny przekaz dla uczestników funduszu), ale z drugiej strony wada (sztywne ramy strategii ograniczajš zarzšdzajšcego w szukaniu okazji inwestycyjnych).

Stopy zwrotu MetLife Akcji wyraŸne podšżajš za notowaniami dużych spółek. Dlatego w 2015 r., bardzo słabym dla WIG20, fundusz uplasował się w końcowej częœci zestawienia stóp zwrotu. Miniony rok, a zwłaszcza poczštek obecnego, zdecydowanie bardziej sprzyjały zarzšdzajšcemu.

W całym 2016 r. udało się wypracować rezultat o 1,8 pkt proc. lepszy

od œredniego wyniku w grupie funduszy akcji polskich.

Motorem napędowym funduszu sš nie tylko akcje, ale i powišzane z nimi instrumenty pochodne. Podczas hossy tak wysokie zaangażowanie w akcje daje szansę na uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Z drugiej strony, w razie błędnej oceny przyszłej sytuacji rynkowej możliwe sš znaczne straty.

Mimo rozbieżnoœci w ocenie wyników funduszu w różnych okresach, jego obraz jest spójny. Strategia inwestycyjna MetLife Akcji nie sprzyja osišganiu ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Wystarcza jednak, aby walczyć o wysokš pozycję w tabeli wyników.

Fundusz powinien szczególnie odpowiadać klientom TFI o sprecyzowanych potrzebach, takim, którzy swoje oszczędnoœci chcš inwestować zgodnie z jasno zdefiniowanymi strategiami.

Z uwagi na wyrównany bilans wad i zalet funduszu MetLife Akcji, Analizy Online postanowiły przyznać mu neutralnš ocenę na poziomie trzech gwiazdek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL