Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lokaty i inwestycje

10 najlepszych lokat na 6 miesięcy. Maj 2018 r.

Bloomberg
Majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniosło żadnych zmian. Posiadacze oszczędnoœci muszš więc zaakceptować sytuację, w której banki nie oferujš wysokich zysków na lokatach i kontach oszczędnoœciowych. Podwyższenie stóp procentowych może nastšpić dopiero na koniec 2019 r. Rada nie wyklucza jednak, że stanie się to jeszcze póŸniej.

Œrednie oprocentowanie lokat półrocznych wynosi obecnie około 1,6 proc. w skali roku. Sprawdziliœmy, które banki sš w stanie zaoferować więcej. Do naszego zestawienia trafiły najlepsze lokaty na kwotę 10 tys. zł wybrane z ofert wszystkich banków.

Najwyższe oprocentowanie na lokacie półrocznej oferuje Nest Bank. Stawka 4 proc. w skali roku oferowana na Nest Lokacie Witaj dostępna jest wyłšcznie dla nowych klientów. Bank wymaga otworzenia rachunku osobistego i deklaracji wpływu wynagrodzenia w wysokoœci 2,5 tys. zł (osoby fizyczne). Klienci prowadzšcy rachunek firmowy BIZnest Konto powinni natomiast zapewnić wpływ na rachunek w wysokoœci minimum 6 tys. zł (dodatkowo muszš realizować z konta płatnoœci do US lub ZUS). Minimalna wpłata na lokatę wynosi 1 tys. zł, maksymalna 10 tys. zł.

Zyski na poziomie 3 proc. w skali roku wypracować może Lokata na Nowe Œrodki Plus w Idea Banku. Jak wskazuje nazwa produktu, na lokatę wpłynšć powinny nowe œrodki. Bank wylicza je na koniec 20 dnia miesišca, poprzedzajšcego miesišc kalendarzowy, w którym nastšpił wpływ œrodków na rachunek lokaty. Oferta dostępna jest dla posiadaczy konta osobistego. Minimalna wpłata wynosi 500 zł, maksymalnie na rachunku Lokaty na Nowe Œrodki Plus zdeponować można 1 mln zł.

Osoby korzystajšce po raz pierwszy z oferty Alior Banku założyć mogš Lokatę internetowš. Zarobić na niej można 2,5 proc. w skali roku. Na lokatę wpłacić należy od 1 tys. do 200 tys. zł.

Do 2,3 proc. odsetek w skali roku na EKOlokacie Zyskownej wypłaca Bank Ochrony Œrodowiska. Oszczędzajšcy musi jednak posiadać konto osobiste i aktywnie korzystać z wydanej do niego karty debetowej. Na depozycie ulokować można od 1 tys. do 200 tys. zł nowych œrodków. Nowe œrodki w Banku Ochrony Œrodowiska wyliczane sš jako nadwyżka œrodków ponad sumę œrodków zgromadzonych na rachunkach w tym banku na dzień 28 lutego 2018 r.

Na Lokacie Bonusowej od Banku Zachodniego WBK zarobić można 1,9 proc. w skali roku. Z bankiem należy jednak zawrzeć wczeœniej umowę o udzielenie kredytu i wydanie karty kredytowej. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł. Maksymalnie wpłacić można 100 tys. zł. Promocyjne oprocentowanie obowišzuje do końca czerwca.

W Toyota Banku na półrocznej Lokacie Plus wygenerować można 1,8 proc. odsetek w skali roku. Depozyt oferowany jest posiadaczom konta osobistego w tym banku. Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 5 tys. zł. Brak ograniczeń w kwocie maksymalnej.

1,8 proc. w skali roku oferuje również Bank Millennium. Różnica jest taka, że na Lokatę Horyzont Zysku wpłacać można wyłšcznie nowe œrodki (nadwyżka ponad saldo obliczone na koniec 25 listopada 2017 r.). Bank nie stawia ograniczeń w maksymalnej kwocie wpłat, na rachunek wpłynšć musi minimalnie 1 tys. zł.

Oprocentowanie w wysokoœci 1,7 proc. w skali roku oferujš dwa banki. Credit Agricole w Ofercie na Nowe Œrodki (nowe œrodki stanowiš przyrost salda w stosunku do stanu œrodków zgromadzonych na koncie klienta na dzień 31 marca 2018 r.) oraz PlusBank na depozycie zakładanym przez bankowoœć elektronicznš lub mobilnš. W obu przypadkach wymagane jest posiadanie rachunku bankowego i wpłaty na poziomie minimum 1 tys. zł.

Otwierajšc internetowš e-lokatę Tradycyjnš w Getin Banku zarobić można 1,65 proc. odsetek w skali roku. Na depozyt wystarczy wpłacić minimum 500 zł.

Pozostałe banki, które trafiły do rankingu najlepszych lokat zakładanych na okres szeœciu miesięcy, wypłacajš odsetki poniżej œredniej rynkowej. W mBanku i Orange Finanse na Lokatach na nowe œrodki oraz w Raiffeisen Polbank na e-Lokacie oszczędzajšcy mogš zarobić 1,5 proc. Jeszcze mniej odsetek generuje lokata w eurobanku - na Lokacie mobilnej zarobić można 1,3 proc. w skali roku. Podobnš stawkę oferuje Santander Consummer Bank na lokacie Online Nowe Œrodki.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL