Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

MZ odpowiedziało prezydentowi ws. wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia

Fotolia
Wynagrodzenia pracowników całego sektora sš kluczowš determinantš dobrej jakoœci i dostępnoœci œwiadczeń, dlatego stale poszukiwane sš nowe rozwišzania w tym obszarze - m.in. takie zapewnienia, wg rzeczniczki MZ, przesłał minister Konstanty Radziwiłł w odpowiedzi na pismo prezydenta.

Ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujšcych zawody medyczne prezydent Andrzej Duda podpisał 19 lipca. Tego samego dnia skierował pismo do ministra Radziwiłła, w którym zwracał się z proœbš "o ponowne przeanalizowanie zakresu zagadnień, które reguluje (...) ustawa".

Prezydent zaznaczył, że organizacje zrzeszajšce pracowników medycznych zwracajš uwagę, że ustawa odnosi się tylko do niektórych grup pracowników placówek medycznych, pominięto w niej np. pracowników administracji i statystyki medycznej, salowych i sanitariuszy.

"Wprowadzenie regulacji obejmujšcej swoim zakresem tylko niektóre grupy stwarza ryzyko narastania konfliktu wœród personelu, który będšc zatrudniony w tym samym miejscu otrzymuje wynagrodzenie w oparciu o inne zasady" - czytamy w piœmie prezydenta.

Prezydent sugerował, aby "podjšć prace na rzecz zasad wynagradzania pracowników współwykonujšcych œwiadczenia medyczne, tak aby ich wynagrodzenie odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy ich wykonywaniu, ale również aby nie wywoływało konfliktów wœród personelu, który wspólnie podejmuje wysiłek na rzecz ochrony zdrowia Polaków".

W pištek MZ potwierdziło, że minister Radziwiłł odpowiedział na pismo prezydenta, resort wstrzymuje się jednak z publikacjš pełnej treœci listu do czasu, gdy MZ będzie miało pewnoœć, że prezydent już się z nim zapoznał.

Rzecznik resortu Milena Kruszewska poinformowała jedynie, że minister Radziwiłł podziękował prezydentowi za podpisanie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach i "przekazał szczegółowe wyjaœnienia".

"Zapewnił, że kwestia wynagrodzeń dla pracowników całego sektora jest kluczowš determinantš dobrej jakoœci i dostępnoœci œwiadczeń medycznych, dlatego stale poszukiwane sš nowe rozwišzania w tym obszarze, a w podejmowanych działaniach trzeba kierować się szeroko pojętym interesem społecznym i uwzględniać uwarunkowania prawno-instytucjonalne" - informuje Kruszewska.

Minister podkreœlił także, że wynagrodzenia pracowników służby zdrowia od lat sš jednym z wiodšcych tematów w dyskusji publicznej, a zmiany w tym obszarze sš jednym z priorytetów obecnego kierownictwa MZ.

O przesłaniu przez MZ odpowiedzi na pismo prezydenta, jako pierwsze w pištek poinformowało radio RMF FM.

Zgodnie z ustawš regulujšcš minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych, docelowa wysokoœć najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osišgnięta po upływie okresu przejœciowego - do końca 2021 r.; pierwsze wzrosty zaplanowano od 1 lipca tego roku.

Na podstawie prognozy wysokoœci przeciętnego wynagrodzenia brutto resort zdrowia przedstawił szacunkowe wyliczenia docelowej wysokoœci minimalnego wynagrodzenia (tej, która będzie obowišzywała od 2022 r.).

Wynika z nich, że minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji niecałe 5,9 tys. zł, lekarza bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażysty prawie 3,7 tys. Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacjš ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacjš okreœlono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji - na 3,2 tys. zł.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagnoœci laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem majš zarabiać minimum 5,3 tys. zł (jeœli majš specjalizację) lub 3,7 tys. zł (jeœli jej nie majš). Pracownicy medyczni ze œrednim wykształceniem będš zarabiać minimum 3,2 tys. zł.

Najniższe miesięczne wynagrodzenie okreœlone w ustawie dotyczy podstawowego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków, np. za pełnione dyżury. Do nowych przepisów będš musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne - zarówno publiczne, jak i prywatne.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL