Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Prezes NRPiP: będziemy walczyć o ustawowe określenie płacy minimalnej

www.sxc.hu
Ustawowe okreœlenie płacy minimalnej, wprowadzenie rezydentur oraz budowanie prestiżu zawodów pielęgniarek i położnych - to zdaniem prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Grażyny Rogali-Pawelczyk najważniejsze zadania i wyzwania samorzšdu na najbliższe lata.

Rogala-Pawelczyk oceniła, że miniony rok dla całego œrodowiska pielęgniarek i położnych był "trudny, pracowity i pełen wyzwań". Jej zdaniem jednš z najistotniejszych zmian była nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczšca m.in. prawa ordynowania niektórych leków oraz kwestii wyposażenia gabinetów pielęgniarskich w placówkach oœwiaty. Podkreœliła, że ważne były również zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych oraz porozumienie z resortem zdrowia dotyczšce podwyżek.

Prezes NRPiP zaznaczyła, że nie wszystkie postulaty samorzšdu zostały uwzględnione; w noweli nie okreœlono np. zasad naliczania wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. NRPiP chce, by wynosiło ono co najmniej 1,5-2 œrednie krajowe w zależnoœci od poziomu wykształcenia pielęgniarki lub położnej. "Samorzšd nie zrezygnował z tego postulatu. Przygotowaliœmy projekt nowelizacji ustawy w tym zakresie i jeszcze w tej kadencji przedstawimy go Sejmowi" - zapowiedziała. Zwróciła uwagę, że również minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w swoich pierwszych wystšpieniach po objęciu funkcji podkreœlał potrzebę ustawowego okreœlenia minimalnego wynagrodzenia pracowników służby zdrowia.

"Mamy nadzieję, że nowe kierownictwo resortu zdrowia rozpocznie wspólnie z samorzšdem zawodowym pielęgniarek i położnych pracę nad strategiš rozwoju pielęgniarstwa zgodnie z potrzebami społecznymi" - dodała. Wyjaœniła, że oczekuje realizacji wszystkich deklaracji, które zostały podpisane podczas tegorocznych negocjacji z resortem.

Rogala-Pawelczyk podkreœliła chęć rozmów z nowym rzšdem. "Liczymy, że premier Beata Szydło będzie otwarta na potrzeby i problemy pielęgniarek i położnych" - mówiła.

Prezes NRPiP zapowiedziała, że samorzšd pielęgniarski będzie uczestniczył w pracach nad przygotowywanš przez MZ ustawš o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). "Chcemy jasnego okreœlenia w ustawie miejsca i zakresu kompetencji pielęgniarki i położnej w podstawowej opiece zdrowotnej" - podkreœliła. Samorzšd będzie postulował rozdzielenie funkcji pielęgniarki pracujšcej w gabinecie i w œrodowisku domowym, co zdaniem Rogali-Pawelczyk poprawi jakoœć i dostępnoœć œwiadczeń.

Samorzšd chce też utworzenia rezydentur dla pielęgniarek w obszarach deficytowych. Rogala-Pawelczyk wyjaœniła, że z puli pieniędzy przeznaczonych na wsparcie kształcenia pielęgniarek i położnych częœć powinna być przeznaczona dla szpitali na finansowanie miejsc rezydenckich dla absolwentów kierunków pielęgniarskich i położniczych.

Prezes NRPiP odniosła się również do wypowiedzi ministra Radziwiłła, który wielokrotnie zapewniał, że porozumienia podpisane przez poprzednie kierownictwo resortu z pielęgniarkami będzie respektowane, ale jednoczeœnie wspomniał o pojawiajšcych się opiniach o możliwej niekonstytucyjnoœci rozporzšdzeń wydanych w tej sprawie.

"Większoœć pracowników opieki zdrowotnej powinna mieć wyższe uposażenie, ale nigdy nie zgodzę się z tym, żeby porównywać pielęgniarki i położne do ratowników czy salowych; to sš różne obszary i kwalifikacje" - mówiła Rogala-Pawelczyk. Podkreœliła, że ewentualna decyzja o cofnięciu tych podwyżek spotkałaby się ze stanowczš reakcjš œrodowiska pielęgniarek i położnych. "Nie życzę nikomu, żeby spróbował odebrać to pielęgniarkom. We wrzeœniu przed Sejmem protestowało 10 tys. pielęgniarek; kolejnego protestu nikt by nie opanował, nawet byœmy nie próbowali" - mówiła Rogala-Pawelczyk.

Przypomniała, że podwyżki nie objęły pielęgniarek zatrudnionych m.in. w domach pomocy społecznej i żłobkach, które podlegajš samorzšdom. Po paŸdziernikowych rozmowach z przedstawicielami pielęgniarek i położnych resort pracy wystosował pismo do wojewodów i starostów, w którym przekonywał, że wyższe dotacje dla województw w 2016 r. na dofinansowanie DPS-ów pozwolš na podwyżki dla pielęgniarek. "W efekcie tego pisma w kilku DPS-ach pielęgniarki dostały podwyżki" - powiedziała prezes NRPiP. Dodała, że dzięki działaniom samorzšdu udało się podwyższyć stawki dla pielęgniarek pracujšcych w POZ i szkołach.

Rogala-Pawelczyk podkreœliła, że efektem dotychczasowych działań samorzšdu zawodowego jest również budowanie pozycji pielęgniarki i położnej w œwiadomoœci społecznej. Zwróciła uwagę, że w ostatnich dwóch latach znacznie zmienił się sposób postrzegania tych zawodów w œwiadomoœci społecznej, co wyraża się m.in. w licznych nagrodach przyznawanych pielęgniarkom i położnym zarówno przez œrodowiska medyczne, jak i gospodarcze.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL