Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

FTSE Russell zakwalifikowała Polskę do grona rynków rozwiniętych

Fotolia.com
Agencja indeksowa FTSE Russell zdecydowała o przekwalifikowaniu Polski z rynków rozwijajšcych się do rozwiniętych - poinformowała FTSE Russell w komunikacie. Decyzja wejdzie w życie we wrzeœniu 2018 r. Zdaniem prezesa GPW Marka Dielta to "ważny krok" w rozwoju naszego rynku kapitałowego.

Agencja indeksowa FTSE Russell ogłosiła w nocy z pištku na sobotę wyniki corocznej klasyfikacji krajów pod względem statusu rozwoju. Polska została przekwalifikowana z rynków rozwijajšcych się (Emerging Markets) do rozwiniętych (Developed Markets). 

Jak podkreœla Giełda Papierów Wartoœciowych, decyzja FTSE Russell oznacza, że Polska znalazła się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych œwiatowych rynków, do których zaliczane sš m.in. Niemcy, Francja, Japonia, Australia i Stany Zjednoczone. 

"To pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Œrodkowo-Wschodniej" - czytamy w komunikacie GPW. 

Podczas rewizji klasyfikacji FTSE Russell bierze pod uwagę m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę i jakoœć rynku kapitałowego, kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego czy rozwój rynku instrumentów pochodnych. 

"Przekwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych to docenienie rozwoju polskiej gospodarki i naszego rynku kapitałowego oraz ważny krok w jego rozwoju. Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług post-transakcyjnych oraz rozwiniętš infrastrukturę. GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniajš wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Dodatkowo, dynamiczny rozwój polskiej gospodarki jest dobrym argumentem do inwestowania na naszym rynku przez globalnych inwestorów. Awans Polski do Developed Markets to także duże wyzwanie i rosnšce oczekiwania wobec rynku kapitałowego, którym gotowi jesteœmy sprostać" – powiedział cytowany w komunikacie Dietl. 

Do indeksów FTSE Russell benchmarkujš się wiodšce œwiatowe fundusze inwestycyjne. Kwalifikacja wišże się potencjalnie z przesunięciem spółek w ramach indeksów FTSE, grupujšcych spółki z rynków rozwijajšcych się, do indeksów grupujšcych spółki z rynków rozwiniętych. 

Polska jest wcišż klasyfikowana przez agencję indeksowš MSCI jako rynek rozwijajšcy się, dzięki czemu znacznie poszerza się spektrum inwestorów zainteresowanych polskim rynkiem. 

Decyzja wejdzie w życie we wrzeœniu 2018 r., zapewniajšc okres przejœciowy na przystosowanie się do zmiany statusu. 

Giełda Papierów Wartoœciowych w Warszawie prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częœciš Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energiš elektrycznš, gazem ziemnym, prawami majštkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółkš publicznš notowanš na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. 

Łšczna wartoœć obrotu akcjami na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartoœciowych w sierpniu br. wyniosła 18,5 mld zł. To o 18,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL