Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

CBOS: 73 proc. Polaków sšdzi, że szczepionki sš bezpieczne dla dzieci

Fotolia
73 proc. Polaków sšdzi, że szczepionki sš bezpieczne dla dzieci, natomiast 37 proc. badanych jest przekonanych o możliwych negatywnych skutkach ubocznych szczepionek - wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Autorzy sondażu przywołali dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, z których wynika, że od kilku lat stopniowo zwiększa się liczba rodziców uchylajšcych się od poddawania dzieci obowišzkowym szczepieniom ochronnym. O ile w latach 2006–2010 odnotowywano ok. 4 tys. odmów wykonania szczepienia rocznie, o tyle w latach 2011–2015 ich liczba wzrosła z ok. 5 tys. do ponad 16 tys., a w 2016 roku osišgnęła ponad 23 tys.

Jak podaje CBOS, zdecydowana większoœć Polaków (73 proc.) sšdzi, że szczepionki sš bezpieczne dla dzieci, choć w tym przypadku, w porównaniu z badaniami z 2013 roku, notuje się niewielki spadek odsetka ocen zdecydowanie pozytywnych (o 3 punkty procentowe).

Praktycznie bez zmian pozostaje natomiast odsetek przekonanych o możliwych negatywnych skutkach ubocznych szczepionek (37 proc.) lub wywoływaniu przez nie poważnych zaburzeń rozwojowych (22 proc. - wzrost o 1 punkt).

Z sondażu wynika, że jedynie 3 proc. dorosłych Polaków majšcych dzieci twierdzi, że ich dziecko (dzieci) przynajmniej raz nie zostało poddane szczepieniu obowišzkowemu przeciwko chorobie zakaŸnej. Najczęœciej deklarowanym powodem rezygnacji ze szczepienia sš obawy przed skutkami szczepionki (40 proc.), bšdŸ przeciwwskazania medyczne (39 proc.).

Brak szczepienia obowišzkowego swojego dziecka (dzieci) zdecydowanie częœciej w porównaniu z innymi deklarujš młode matki: co ósma (12 proc.) kobieta w wieku 24–35 lat majšca dziecko (dzieci) mówi, że dotyczy to jej potomstwa.

Jak podaje CBOS, w porównaniu do badań z 2013 roku stosunek Polaków do obowišzkowych szczepień ochronnych dzieci wyraŸnie się poprawił. Wzrósł odsetek przekonanych o dobroczynnym działaniu oraz celowoœci i koniecznoœci szczepień: przybyło osób podzielajšcych opinię, że szczepienie dzieci powoduje więcej dobrego niż złego (wzrost o 6 punktów procentowych), że szczepienia sš najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci przed poważnymi chorobami (wzrost o 7 punktów) oraz że szczepienia ochronne praktycznie wyeliminowały wiele groŸnych chorób (wzrost o 6 punktów).

Kontrowersyjny poglšd, zgodnie z którym zamiast szczepienia lepiej jest pozwolić dziecku przechorować chorobę zakaŸnš, dzięki czemu uzyska ono naturalnš odpornoœć, podziela jedynie 13 proc. ogółu badanych.

Jak podajš autorzy opracowania, pomimo zauważalnej i rosnšcej aktywnoœci ruchów antyszczepionkowych w przestrzeni publicznej oraz różnego rodzaju obaw dotyczšcych składu szczepionek i ewentualnego ryzyka zwišzanego z ich podawaniem, zdecydowana większoœć Polaków akceptuje status quo w dziedzinie szczepień ochronnych dzieci.

Wœród ogółu dorosłych dominuje poglšd, że szczepienia ochronne dzieci przeciwko najgroŸniejszym chorobom powinny mieć status obowišzkowych, a decyzji rodziców można pozostawić jedynie ewentualne szczepienia dodatkowe (80 proc.). Tylko co ósmy respondent (12 proc.) jest zwolennikiem rezygnacji z obowišzkowego charakteru szczepień i pozostawienia tej kwestii do wyłšcznej decyzji rodziców.

Zdaniem autorów badania, Polacy nie oczekujš rezygnacji ze szczepień obowišzkowych dzieci, przeciwnie: zdecydowana większoœć badanych docenia pozytywne skutki szczepień i chce utrzymania ich obowišzkowego statusu.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (326) przeprowadzono metodš wywiadów bezpoœrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 czerwca – 6 lipca 2017 roku na liczšcej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL