Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

UdSC: 89 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o pobyt; 3 tys. o ochronę

Fotorzepa. Radek Pasterski
Około 89 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce, a ponad 3 tys. - o udzielenie ochrony międzynarodowej w pierwszej połowie 2017 r. - dowiedziała się w poniedziałek PAP Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC).

Liczba cudzoziemców ubiegajšcych się o zezwolenia na pobyt w Polsce od trzech lat stale roœnie. W pierwszej połowie 2017 r. takie wnioski złożyło około 89 tys. osób. To o 42 proc. osób więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. oraz 87 proc. więcej niż w 2015 r.

"Zdecydowana większoœć spraw dotyczyła wydania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy" - podkreœlił w rozmowie z PAP rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Jak poinformował, w tym roku spoœród wniosków dotyczšcych zalegalizowania pobytu 87 proc. dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 11 proc. - zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. - zezwolenia na pobyt rezydenta Unii Europejskiej. Ponadto swój pobyt zarejestrowało blisko 5 tys. obywateli państw UE.

Najczęœciej w Polsce chcš się osiedlić obywatele Ukrainy, którzy złożyli 65 proc. wszystkich wniosków. Wzrost zainteresowania legalizacjš pobytu zauważalny jest także wœród obywateli Białorusi (głównie pobyt stały) oraz Indii (głównie pobyt czasowy). Ponadto, najczęœciej wnioski składali obywatele Chin i Wietnamu.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu wydajš wojewodowie. W pierwszej połowie roku zezwolenia na pobyt otrzymało 62 tys. cudzoziemców. W przypadku 6,7 tys. osób wydano decyzje negatywne, a prawie 3 tys. spraw umorzono. "Aktualnie ważne dokumenty uprawniajšce do pobytu w Polsce posiada już ponad 300 tys. cudzoziemców" - powiedział Dudziak.

Z najnowszych danych UdSC wynika, że w pierwszym półroczu cudzoziemcy złożyli w Polsce również ponad 3 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej (czyli statusu uchodŸcy lub ochrony uzupełniajšcej). "W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. widoczny jest spadek liczby osób wnioskujšcych o ochronę międzynarodowš w Polsce o 60 proc." - powiedział Dudziak.

93 proc. cudzoziemców starajšcych się o status uchodŸcy pochodziła z państw byłego ZSRR, głównie: Rosji, Ukrainy, Tadżykistanu, Kirgistanu, Armenii, Gruzji i Białorusi. Większoœć wniosków zostało złożonych na przejœciu granicznym w Terespolu przez obywateli Rosji narodowoœci czeczeńskiej - 71 proc.

Warunki nadania jednej z form ochrony międzynarodowej spełniało 282 cudzoziemców (w tym 99 otrzymało status uchodŸcy, a 183 - ochronę uzupełniajšcš). Byli to głównie obywatele Ukrainy (170 osób), Rosji (43), Syrii (19), Tadżykistanu (11) i Białorusi (5).

Decyzje negatywne otrzymało 1,3 tys. osób, a 1,6 tys. postępowań umorzono. "Sprawy sš umarzane w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie był zainteresowany kontynuowaniem procedury w Polsce i opuœcił kraj" - wyjaœnił Dudziak.

Kwestie dotyczšce m.in. osiedlania się uchodŸców w kraju bezpiecznym reguluje prawo międzynarodowe, w szczególnoœci Konwencja Genewska z 1951 roku. Zgodnie z niš, cudzoziemcowi nadaje się status uchodŸcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed przeœladowaniem z powodu rasy, religii, narodowoœci, przekonań politycznych lub przynależnoœci do okreœlonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL