Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

CBOS: 74 proc. Polaków przeciw przyjmowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki

Somalia
74 proc. badanych sprzeciwia się przyjmowaniu przez nasz kraj uchodŸców z Bliskiego Wschodu i Afryki, przybywajšcych do krajów UE. 22 proc. uważa, że powinniœmy ich przyjmować, a 5 proc. nie ma opinii w tej sprawie - wynika z sondażu CBOS.

W sondażu zwrócono uwagę, że relokacji sprzeciwia się trzy czwarte ankietowanych (wzrost o 7 proc. w porównaniu do poprzedniego badania), co jest najwyższš wartoœciš spoœród dotšd notowanych; przy czym dominujšcš odpowiedziš jest zdecydowany sprzeciw (43 proc.). Za przyjęciem uchodŸców opowiada się nieco więcej niż jedna pišta Polaków (spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do grudnia 2016 roku).

W badaniu CBOS podkreœlono, że stosunek do przyjmowana uchodŸców jest zwišzany z preferencjami partyjnymi. Wœród osób, które w hipotetycznych wyborach zagłosowałyby na PO lub na Nowoczesnš, zdania sš podzielone – niemal taki sam odsetek opowiada się za relokacjš uchodŸców, jak przeciw niej. Z kolei zwolennicy PiS oraz ruchu Kukiz’15 sš bardziej jednomyœlni – większoœć spoœród nich sprzeciwia się przyjęciu częœci uchodŸców (odpowiednio 88 proc. i 90 proc.).

Najczęœciej za przyjmowaniem uchodŸców opowiadajš się mieszkańcy największych miast (39 proc.), posiadajšcy wyższe wykształcenie (33 proc.) oraz badani o najwyższych dochodach (29 proc.). Przeciwnikami relokacji najczęœciej sš respondenci najmłodsi (87 proc. przeciwników wœród osób w wieku 18–24 lata) i osoby uczestniczšce w praktykach religijnych, co tydzień (77 proc.) lub częœciej (86 proc.).

Jak wynika z sondażu CBOS, Polacy sš zdecydowanie przychylniej nastawieni do przyjmowania uchodŸców ze wschodniej Ukrainy. Obecnie za udzieleniem im schronienia opowiada się ponad połowa (55 proc.) badanych, a przeciwnych jest 40 proc. respondentów.

Najbardziej przychylnie nastawieni do przyjmowania uchodŸców ze wschodniej Ukrainy sš potencjalni wyborcy Nowoczesnej(86 proc.) oraz Platformy Obywatelskiej (72 proc.). Osoby, które w hipotetycznych wyborach zagłosowałyby na Prawo i Sprawiedliwoœć lub Kukiz’15, rzadziej wyrażajš zgodę na udzielenie schronienia Ukraińcom z zagrożonych terenów (odpowiednio 57 proc. i 52 proc.).

Za przyjęciem Ukraińców z zagrożonych regionów częœciej opowiadajš się mieszkańcy większych miast, posiadajšcy wyższe wykształcenie, badani z gospodarstw domowych o wyższych dochodach, a także rzadziej uczestniczšcy w praktykachreligijnych.

Najczęœciej przyjęciu uchodŸców ze wschodniej Ukrainy sprzeciwiajš się najmłodsi badani - 55 proc. spoœród nich opowiada się przeciwko przyjmowaniu uchodŸców z Ukrainy. W sondażu zaznaczono jednak, że we wszystkich grupach akceptacja przyjmowania Ukraińców z zagrożonych terenów jest większa niż aprobata relokacji uchodŸców z południa.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (323) przeprowadzono metodš wywiadów bezpoœrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku na liczšcej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL