Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Rzšd zapowiada uwagi do raportu Komiji Weneckiej

Rzecznik rzšdu Rafał Bochenek
Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Rzecznik rzšdu Rafał Bochenek potwierdził wpłynięcie projektu opinii Komisji Weneckiej - organu doradczego Rady Europy - w sprawie Polski. Zapowiedział złożenie uwag i zastrzeżeń do dokumentu. Według PO uwagi Komisji z projektu sš "bardzo poważne".

Dokument analizujemy, jest on tłumaczony z jęz. angielskiego; chcemy się z nim szczegółowo zapoznać" - powiedział w sobotę Bochenek PAP. "Mamy prawo złożyć uwagi i zastrzeżenia do tego dokumentu i będziemy to na pewno robić" - dodał.

Podkreœlił, że postępowanie Komisji, rozpoczęte na wniosek szefa MSZ, cały czas trwa, czego zwieńczeniem będzie wydanie w marcu końcowej opinii. "Jakieœ larum ze strony opozycji jest zupełnie nieuzasadnione" - oœwiadczył Bochenek. "Na razie finalnej decyzji Komisji Weneckiej nie ma" - podkreœlił.

Dokument datowany na 26 lutego jako pierwsza opublikowała w sobotę "Gazeta Wyborcza". Nie jest on dostępny na stronie Komisji, PAP nie udało się skontaktować z rzecznikiem KW. W sobotę projekt zaprezentowali dziennikarzom także politycy PO. Według Andrzeja Halickiego (PO), uwagi projektu opinii Komisji "sš bardzo poważne". "Można powiedzieć, że to jest jedna z najtwardszych opinii Komisji Weneckiej, jeœli chodzi o kwestię tzw. ustawy naprawczej" - oœwiadczył Halicki na konferencji prasowej. Jak mówił, Komisja wskazuje na paraliż TK, a "głównš konkluzjš jest wezwanie wszystkich organów polskiego państwa do bezwzględnego wykonywania orzeczeń TK".

 

W poczštkach lutego w Polsce na zaproszenie szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego przebywała delegacja Komisji Weneckiej, która rozmawiała z prezydiami Sejmu, Senatu, prezydentem Andrzejem Dudš, ministrem sprawiedliwoœci, sędziami TK oraz z RPO, SN, KRS i organizacjami pozarzšdowymi.

Szef MSZ zwrócił się do Komisji pod koniec grudnia ub.r. w zwišzku z nowelizacjš ustawy o TK autorstwa PiS. Zmieniła ona m. in. definicję pełnego składu TK (to minimum 13 na 15 sędziów - wczeœniej 9), stanowi też, że orzeczenia pełnego składu zapadajš większoœciš 2/3 głosów, a nie zwykłš. Terminy rozpatrywania wniosków sš wyznaczane w TK według kolejnoœci wpływu. O zbadanie sytuacji wokół TK występowały też do Komisji polskie organizacje pozarzšdowe i organizacje prawnicze.

Przewodniczšcy Komisji Gianni Buquicchio mówił po powrocie z Polski, że pod koniec lutego gotowy będzie projekt opinii, który zostanie rozesłany do wszystkich członków Komisji oraz do rzšdów, które należš do Komisji, włšcznie z rzšdem Polski. Na posiedzenie 11-12 marca w Wenecji, kiedy opinia ma zostać przyjęta, zostanie zaproszony przedstawiciel polskiego rzšdu.

Komisja Wenecka wzywa wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - głosi projekt opinii. Komisja wita z uznaniem fakt, że wszyscy polscy rozmówcy wyrażali przywišzanie do Trybunału jako gwaranta nadrzędnoœci konstytucji w Polsce. Jednak dopóki sytuacja kryzysu konstytucyjnego odnoszšcego się do TK pozostaje nierozwišzana i dopóki Trybunał nie może wykonywać pracy w skuteczny sposób, zagrożone sš nie tylko rzšdy prawa, ale także demokracja i prawa człowieka - stwierdzono.

Dodano, że konieczne jest znalezienie rozwišzania obecnego konfliktu wokół składu TK. W państwie prawa jakiekolwiek rozwišzanie musi mieć za podstawę zobowišzanie do poszanowania i pełnego wprowadzania w życie orzeczeń Trybunału - dodano. Dlatego Komisja wzywa wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń Trybunału i w szczególnoœci wzywa Sejm do odwołania uchwał, które podjęto na podstawie ustaleń uznanych przez Trybunał za niekonstytucyjne - głosi projekt opinii. Dodano, że zgłoszona w Sejmie propozycja odwołania wszystkich sędziów Trybunału "nie może być częœciš jakiegokolwiek rozwišzania, które szanuje rzšdy prawa". Podano także w wštpliwoœć argument o koniecznoœci zapewnienia pluralizmu politycznego w składzie Trybunału.

"Uczynienie Trybunału Konstytucyjnego nieskutecznym jest niedopuszczalne i usuwa kluczowy mechanizm, który zapewnia, że potencjalne konflikty z europejskimi i międzynarodowymi normami oraz standardami mogš być rozwišzywane na poziomie państwa bez potrzeby korzystania z europejskich lub innych wspierajšcych sšdów, które sš przecišżone i mniej bliskie realiom na miejscu" - wskazuje projekt opinii.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział dziennikarzom, że Komisja przesłała projekt swego stanowiska polskiemu MSZ w celu ustosunkowania się do przedstawionych w nim tez. Jak mówił, na ten dokument czeka Rada Europy, Parlament Europejski i rzšd USA, które "uzależniajš dalsze relacje z Polskš, ocenę sytuacji, jeœli chodzi o przestrzeganie praw człowieka w Polsce, właœnie od tego dokumentu".

"W zwišzku z tym apelujemy do pana prezydenta, by wykonał orzeczenie TK" - oœwiadczył Halicki. Dodał, że ma na myœli grudniowy wyrok TK, który uznał za konstytucyjny wybór trzech sędziów TK dokonany w paŸdzierniku 2015 r. przez poprzedni Sejm i orzekł, że ma prezydent ma obowišzek ich niezwłocznie zaprzysišc. "Orzeczenie TK jest jednoznaczne w tej kwestii: koniecznoœć odebrania przyrzeczenia jest wymogiem, to nie jest prawo prezydenta do weryfikacji, do wetowania dokonanych wyborów" - podkreœlił Halicki.

Według Grabca, "dziœ mamy ostatniš szansę jako Polska by zadbać o to, by o Polsce znów mówiło się dobrze na œwiecie, a to zależy od tego, co zrobi w najbliższych dniach pan prezydent Andrzej Duda". "Możemy jeszcze uniknšć złej debaty o Polsce" - dodał Halicki. Według niego ten dokument "daje szansę rzšdowi do wyjœcia naprzeciw oczekiwaniom i pierwszym konkluzjom". "Warto potraktować ten dokument jako punkt wyjœcia do naprawy sytuacji, a nie odrzucać konkluzje zawarte w tym dokumencie" - ocenił.

Dodał, że dobrze się stało, że komisja przyjechała do Polski na zaproszenie szefa MSZ. "Być może to jest plus tych 100 dni, który daje nam szansę myœleć również pozytywnie o rozwišzaniu kryzysu konstytucyjnego w Polsce; obyœmy drogš dialogu i wymiany opinii dochodzili do właœciwych wniosków; te wnioski sš zawarte w tym dokumencie" - oœwiadczył Halicki

Od kilku miesięcy trwa kryzys wokół TK, który od końca listopada nie wydaje innych orzeczeń niż zwišzanych ze sprawami TK.

3 grudnia 2015 r. TK uznał za zgodne z konstytucjš przepisy regulujšce wybór trzech sędziów wybranych w paŸdzierniku 2015 r. w miejsce sędziów, których kadencja upłynęła 6 listopada 2015 r. TK uznał też wtedy, że głowa państwa ma obowišzek "niezwłocznego" odebrania œlubowania od każdego nowo wybranego sędziego.

PO i częœć prawników mówiła, że prezydent musi teraz zaprzysišc trzech "paŸdziernikowych" sędziów. Prezes TK Andrzej Rzepliński zapowiedział wówczas, że nie będzie wyznaczał do orzekania wybranych 2 grudnia 2015 r. i zaprzysiężonych przez Dudę pięciu nowych sędziów TK - dopóki nie wyjaœni się sprawa zaprzysiężenia trzech sędziów "paŸdziernikowych".

Konstytucja mówi jasno, że sędziów w TK jest 15; zaprzysiężenie jeszcze trzech to złamanie konstytucji - mówił prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, obecnie "w tej sprawie wszystko w zasadzie" zależy od parlamentu; ocenił, że opozycji nie zależy na kompromisie. Pytany, czy oczekuje czegoœ od prezesa Rzeplińskiego, powiedział, że tego, by "zakończył tę żenujšcš sytuację, którš niestety sam tworzy".

7 stycznia br. TK umorzył sprawę uchwał Sejmu o wyborze 2 grudnia 2015 r. przez obecny Sejm 5 sędziów w miejsce tych wybranych w paŸdzierniku oraz o braku mocy prawnej tamtego wyboru. 12 stycznia Rzepliński włšczył do orzekania w TK dwoje sędziów "grudniowych" - Julię Przyłębskš i Piotra Pszczółkowskiego. Wyjaœnił, że to wynik tego, iż 7 stycznia TK potwierdził, że podstawa wyboru 3 sędziów "paŸdziernikowych" była zgodna z konstytucjš, a 2 - wybranych w miejsce tych, których kadencje mijały w grudniu 2015 r. - niezgodna.

Premier Beata Szydło proponowała rozwišzanie, które miałoby zakończyć spór wokół TK: oœmiu na 15 sędziów TK wskazywałaby opozycja. PO, Nowoczesna i PSL odrzuciły tę propozycję.

8 i 9 marca TK zbada grudniowš nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS - zaskarżonš przez posłów PO, PSL i Nowoczesnej, a także przez I prezes SN, RPO oraz KRS. TK uznał, że zbada nowelę na rozprawie w 12-osobowym składzie. Zdania odrębne złożyli Przyłębska i Pszczółkowski. "Nie podzielam stanowiska o możliwoœci niestosowania w niniejszej sprawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o TK" - napisała Przyłębska. Rzepliński pytany, czy nowelę TK zbada na podstawie wyłšcznie konstytucji, mówił, że sędziowie TK "w sprawowaniu swojego urzędu sš niezawiœli i podlegajš tylko konstytucji".

Przedstawiciele PiS zapowiadali, że kancelaria premiera nie opublikuje orzeczenia TK podjętego w składzie innym niż 13 sędziów."To byłaby swoista opinia dwunastu sędziów" - oceniał minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL