Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Bp Miziński o Świętach Wielkanocnych i wizycie papieża Franciszka w Polsce

Fotorzepa, Jacek Œwierczyńskii
Wielkanoc to objawienie ogromu Bożego miłosierdzia wobec każdego człowieka - podkreœla sekretarz KEP bp Artur Miziński. Życzy jednoczeœnie wszystkim Polakom, by œwięta te przeżywali w duchu wiary, 1050. rocznicy Chrztu Polski i zbliżajšcej się wizyty papieża Franciszka.

W tym roku Œwięta Wielkanocne będš miały wyjštkowy charakter. Proszę powiedzieć dlaczego.

Bp Miziński: W tym roku - w Roku Jubileuszu Miłosierdzia - Œwięta Wielkanocne przynajmniej z dwóch motywów będš miały specyficzny charakter w formie ich przeżywania. Najpierw Wielkanoc to nic innego, jak objawienie ogromu Bożego miłosierdzia wobec każdego człowieka, bo przecież Œwięta Wielkanocne, to męka, œmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga przez grzech odszedł od Niego i nie mógł liczyć na to, co go spotkało dzięki właœnie miłoœci miłosiernej Boga.

Œwięta Wielkanocne sš wchodzeniem w tę tajemnicę nieskończonej miłoœci Boga do człowieka, kiedy to Bóg w Jezusie Chrystusie - jak napisał papież Franciszek w bulli na ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia - "jest obliczem kochajšcego Ojca, obliczem miłoœci Bożej". A więc Bóg Ojciec przyjšł ofiarę Jezusa Chrystusa i przywrócił razem z Nim ludzkoœci godnoœć dziecka Bożego.

I druga tajemnica tej Paschy to 1050. rocznica Chrztu Polski, bo jak œw. Paweł mówi: "W chrzcie zostaliœmy zanurzeni w œmierci Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu". A więc chrzest jest tym sakramentem, który daje nam wszystkim udział owocach zbawczych męki, œmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przez chrzest zostaliœmy w to dzieło Chrystusowe włšczeni. {...) Sadzę, że będzie to czas odrodzenia duchowego każdego z nas i całego naszego narodu.

Chrzest Mieszka I i tworzšce się państwo polskie miało nie tylko wymiar religijny, ale także wejœcia w tradycję chrzeœcijańskš Europy, włšczenia się w rodzinę narodów chrzeœcijańskich. Dzisiaj, po 1050. latach widzimy, jak bardzo potrzebna jest obecnoœć Polski w tej wspólnocie zjednoczonych narodów europejskich, aby przywracać na nowo - gdzieœ odsuwany na margines życia - ten chrzeœcijański wymiar naszego istnienia, naszej kultury, cywilizacji zachodnioeuropejskiej.

Jest ksišdz biskup odpowiedzialny za przygotowanie wizyty papieża Franciszka w Polsce. Co w tych przygotowaniach jest najistotniejsze?

Wizyta Ojca Œwiętego w Polsce, której centrum będš stanowiły ŒDM w Krakowie, jest - jak podkreœla papież Franciszek - wydarzeniem duszpasterskim. A więc przygotowanie musi iœć dwutorowo. Najpierw przygotowanie duchowe młodych z całego œwiata, którzy będš brać udział w tym wydarzeniu, ale i całego naszego narodu. I od tej strony pogłębienia życia religijnego, przygotowania trwajš od samego poczštku, od momentu, kiedy Kraków został ogłoszony miejscem kolejnych ŒDM. To dokonuje się w wymiarach parafialnych, diecezjalnych, w wymiarze ogólnopolskim.

Oprócz tego przygotowania religijnego, od ponad roku istnieje przygotowanie organizacyjne, które dotyczyć będzie przyjęcia Ojca Œwiętego i przebiegu Jego wizyty, spotkań modlitewnych czy też mszy œw. na Jasnogórskich Wałach, jako dziękczynienie za 1050 lat Chrztu Polski. Centrum jego oczywiœcie znajduję się w Krakowie i okolicy, gdzie odbędš się wydarzenia centralne z udziałem Ojca Œwiętego. Sš też przygotowywane spotkania Na Jasnej Górze czy też w obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie odbędzie się modlitwa ekumeniczna za tych, który zginęli razem z tymi, którzy przeżyli tragedię obozu, którzy ratowali więŸniów obozu.

Przygotowania, gdy chodzi o komitet - zarówno ten do organizacji ŒDM i komitet KEP dotyczšcy wizyty Ojca Œwiętego w szerszym wymiarze - współpracuje œciœle z komitetem rzšdowym, powołanym przez premier Beatę Szydło. Spotkania tych komitetów odbywajš się regularnie, jest wymiana zdań na dopracowywaniu poszczególnych etapów tej wizyty. Współpraca ta układa się w sposób harmonijny, z wielkš odpowiedzialnoœciš po jednej i drugiej stronie. To wszystko napawa nie tylko nadziejš, ale daje pewnoœć, że będziemy gotowi na przyjazd Ojca Œwiętego, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i porzšdku.

Te przygotowania nabrały szczególnego tempa, już dosyć precyzyjnego wymiaru, od momentu wizyty delegacji watykańskiej, która kilka tygodni temu była w Warszawie, Krakowie, na Jasnej Górze i Oœwięcimiu. Natomiast po ogłoszeniu ramowego programu tej wizyty, opracowujemy konkretny plan, zgodnie z tym, co wskazał protokół watykański i organizator pielgrzymki od strony Watykanu i jakie zalecenia zostały podane.

Wizyta ta wymaga także zaangażowania strony państwowej, bo jak każda wizyta Ojca Œwiętego, ma także charakter wizyty głowy państwa watykańskiego. Towarzyszyć jej będzie okreœlony protokół, okreœlone spotkania, m.in. z prezydentem Andrzejem Dudš, czy też na odpowiednim poziomie z premier Bestš Szydło oraz innymi członkami rzšdu.

Papież Franciszek odwiedzi Częstochowę, gdzie odprawi mszę œw. dziękczynnš z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski i wygłosi homilię. Proszę powiedzieć, na co Ojciec Œwięty może zwrócić uwagę Polaków z tej okazji?

Ojciec Œwięty Franciszek na pewno będzie mówił o tej wierze prostej, autentycznej wyrażajšcej się nie tyle w jakichœ wielkich gestach, manifestacjach, ale w tym codziennym życiu, w zatroskaniu o siebie na wzajem. Na pewno będzie odniesienie do troski o najuboższych, którzy w tym biegu cywilizacyjnym gdzieœ się zagubili i nie potrafiš się odnaleŸć. Należy się też spodziewać, że papież zwróci uwagę na przyrzeczenia chrzcielne i na to, na ile z nich się wywišzujemy jako poszczególni chrzeœcijanie, ale także jako naród, który został włšczony w to wielkie dziedzictwo, gdy wchodziliœmy w tę rodzinę narodów. A teraz weryfikacja tego, na ile żyjemy Ewangeliš po ponad tysišcu lat od tamtego momentu.

Podczas wizyty papież Franciszek odwiedzi Auschwitz-Birkenau. Dlaczego Ojciec Œwięty wybrał właœnie to miejsce?

Sšdzę, że podyktowane to było wrażliwoœciš papieża na ludzkie cierpienie, jak również odpowiedzialnoœć za to, do czego może doprowadzić także wœród narodów chrzeœcijańskich odejœcie od Ewangelii oraz jakie mogš być skutki odejœcia od Boga. Sšdzę też, że Ojciec Œwięty będzie chciał ukazać œwiatu to, że jeœli odchodzimy od Boga, to następstwem tego pozostajš właœnie takie cierpienia, takie zgliszcza jak w Auschwitz-Birekenau. A więc ta wrażliwoœć papieża na cierpienie ludzkie, na niesprawiedliwoœć jest tym motywem dla którego papież Franciszek chce tam być.

Czego Koœciół oczekuje po wizycie papieża w Polsce?

Odnowienia i odrodzenia naszej wiary. Dramat, który przeżywamy w naszym polskim narodzie, w naszym Koœciele w Polsce, to jest swoista duchowa schizofrenia, która istnieje między deklaracjš wiary a życiem wynikajšcym z wiary opartej na Ewangelii. Papież Franciszek swojš postawš, swoim autentyzmem wiary jest w stanie zarazić, sprowokować, poruszyć sumienia, aby zastanowić się nad tym, jaka jest moja wiara i czy ona w ogóle jest żywa. Sšdzę, że spotkanie ze œwiadkiem wiary autentycznej, jakim jest papież Franciszek, będzie momentem przełomowym dla wielu z nas, by podjšć dyskusję na nowo na temat naszej wiary.

Czego życzyłby ksišdz biskup z okazji Œwišt Wielkanocnych Polakom?

Życzę wszystkim Polakom oraz tym wszystkim, którzy tworzš zarówno nasz naród, jak i nasze państwo, by te œwięta przeżyli w duchu wiary. Niech te œwięta będš przeżyte we wspólnocie z innymi. Niech to będzie czas budowania jednoœci, która da nam szansę spojrzenia z ufnoœciš w przyszłoœć osobistš, ale także przyszłoœć narodu, państwa czy też całego œwiata.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL