Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Abp Sławoj Leszek Głódź: Pozwólmy Polakom święcić niedziele

PAP/Radek Pietruszka
- Wyrazem więzi z Koœciołem jest zaangażowanie "Solidarnoœci" w przywrócenie œwiętoœci niedzieli, która była deprecjonowana oraz odzierana z godnoœci - mówił metropolita gdański abp. Sławoj Leszek GłódŸ podczas mszy œw. z okazji 37. rocznicy Sierpnia'80.

- To tu przed Chrystusem eucharystycznym i jego matkš, Gwiazdš Morza, wielokrotnie otwieraliœcie wasze serca i wypowiadaliœcie swoje nadzieje, a także pragnienia, aby Polska była Polskš, œwiadomš swojej godnoœci, swojej dziejowej drogi. Niewyczekujšcš pokornie w przedpokojach wielkich salonów państw i mocarstw, niekłaniajšcš się okolicznoœciom. Niepodległa - idšca swoimi drogami w imię Pana. Dlaczego? Po to, aby w naszej ojczyŸnie zrealizowało się to, o czym mówi prorok Izajasz w pierwszym czytaniu "dziełem sprawiedliwoœci będzie pokój, a owocem prawa - wieczyste bezpieczeństwo" - mówił abp GłódŸ w homilii podczas mszy w Bazylice œw. Brygidy.

Jak podkreœlił w tym œwištecznym dniu myœli "biegnš do Ÿródeł, do kluczowych motywów, do pytań o genezę" zrywu z 1980 roku.

- I tamten zryw ukazał to, co wielu wtedy zdziwiło i zaskoczyło – więŸ pomiędzy œwiatem pracy a krzyżem Chrystusa, pomiędzy pracš ludzkš a mszš œwiętš - ofiarš Chrystusa. I ta więŸ wcišż trwa - powiedział metropolita gdański.

Wyrazem tej więzi - mówił abp GłódŸ - więzi "z Koœciołem, z chrzeœcijańskš osnowš polskiego życia, jest zaangażowanie Solidarnoœci w działania, których celem jest przywrócenie m.in. œwiętoœci niedzieli", która - według niego - w ostatnich dziesięcioleciach była "deprecjonowana oraz odzierana z godnoœci i œwiętoœci".

- Pozwólmy tysięcy naszych rodaków zmuszonych w ten dzień do pracy, ten dzień œwięty œwięcić. Niech ten powrót do œwiętowania niedzieli, do ustawowego zakazu handlu o co zabiegacie, będzie darem także na trzechsetlecie królowania Maryi w naszym polskim domu, darem serc i darem sprawiedliwoœci, darem wynagrodzonym - podkreœlił abp GłódŸ.

- Mamy przyrodzone prawo, aby patrzeć na wiele spraw naszym polskim spojrzeniem i rozwišzywać je według naszego rozeznania - mówił arcybiskup. Dodał, że "to dobrze, że coraz więcej jest tego patrzenia na ziemię ojczystš, na której wspierajšc się patrzymy ku niebu".

- Nas nie trzeba stawiać na bacznoœć, musztrować, upominać i napominać, abyœmy kornie stanęli w szeregu wsłuchani w dyrektywy brukselskich urzędników - podkreœlił arcybiskup. Dodał, że "wnieœliœmy do Brukseli swoje wiano" i przypomniał w tym kontekœcie miejsca walk polskich żołnierzy w II wojnie œwiatowej we Włoszech i na zachodzie Europy.

Metropolita gdański zaznaczył, że "mamy przyrodzone prawo, aby patrzeć na wiele spraw naszym polskim spojrzeniem i rozwišzywać je według naszego rozeznania, naszych ocen, potrzeb, które potrafimy najlepiej rozeznać". - I to nie jest coœ nadzwyczajnego. To jest prawo każdego kraju, który w poważny, godny sposób traktuje swojš niepodległoœć i swojš suwerennoœć. Jak równi wœród równych i wolni wœród wolnych - mówił abp GłódŸ.

W naszej konstytucji brak jest przejrzystej, jasnej, jednoznacznej preambuły z odniesieniem do wartoœci najwyższej, jakš jest sam Bóg w Trójcy Jedyny - mówił metropolita gdański abp Sławoj Leszek GłódŸ podczas mszy œw. z okazji 37. rocznicy Sierpnia '80. - Kilka dni temu, tu w Gdańsku, pan prezydent Andrzej Duda zainicjował debatę konstytucyjnš. I powiedział: "Solidarnoœć jest nie tylko słowem, ale jako ruch jest dla nas wszystkich symbolem odzyskanej wolnoœci" - podkreœlił GłódŸ. Mówił, że w tej sytuacji dobrze by było, żeby w konstytucji znalazł się zapis dotyczšcy wolnej niedzieli.

- Może nie wszyscy wiedzš, ale w konstytucji niemieckiej œwiętowanie siódmego dnia jest wpisane w ustawę zasadniczš - powiedział metropolita gdański. - Ale czego u nas brak? A gdzie preambuła? Przejrzysta, jasna, jednoznaczna? - pytał arcybiskup. Jak mówił, chodzi o odniesienie do wartoœci najwyższej, "jakš jest sam Bóg w Trójcy Jedyny".

Zauważył, że taki wpis "uczynili Węgrzy wobec laicyzujšcej się Europy". - Wpisali (do konstytucji) tak: "jesteœmy dumni, że nasz pierwszy król, œw. Stefan, przed tysišcem lat osadził węgierskie państwo na trwałych fundamentach, a naszš ojczyznę uczynił częœciš chrzeœcijańskiej Europy" - mówił GłódŸ.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL