Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Prymas Polski: Zero tolerancji dla pedofilii

Fotorzepa/ Piotr Guzik
Nie może być żadnego cienia tolerancji dla pedofilii - powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak. Pištek był w polskim Koœciele, w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, ogłoszony Dniem Pokuty i Modlitwy w intencji dzieci wykorzystywanych seksualnie przez duchownych i œwieckich.

W wielu polskich œwištyniach odbyły się nabożeństwa drogi krzyżowej, podczas których odczytywano rozważania napisane przez jezuitę o. Józefa Augustyna, w których wielokrotnie poruszono problem pedofilii.

Prymas Polski powiedział dziennikarzom, że modlitwa w intencji wykorzystywanych seksualnie dzieci to z jednej strony "budzenie naszej œwiadomoœci i odpowiedzialnoœci także za grzech niektórych naszych sióstr i braci, którzy się tego strasznego przestępstwa grzechu przed Bogiem i wobec człowieka dopuœcili".

"Z drugiej strony jest to dowód naszej głębokiej solidarnoœci i współczucia. Objęcia modlitwš i tš szczególnš modlitwš jednoœci z Chrystusem w czasie drogi krzyżowej tych, którzy stali się ofiarami tych grzechów, tzn. wszystkich, którzy w tak potworny sposób zostali skrzywdzeni przez ludzi Koœcioła, i którzy w tak potworny sposób cierpiš" – mówił prymas.

Hierarcha zaznaczył także, że w odniesieniu do problemu pedofilii w Koœciele "jesteœmy wszyscy przekonani, że nie może być żadnego cienia tolerancji". "To powtarzane jasno, zwięŸle i konkretnie 'zero tolerancji' dla tego typu działań jest i musi być zasadš przyjętš przez cały Koœciół, przez wszystkich" – powiedział abp Polak.

Msza œw. i droga krzyżowa w intencji ofiar wykorzystania seksualnego przez osoby duchowne zostały odprawione m.in. w poznańskiej katedrze. Eucharystii przewodniczył metropolita poznański, przewodniczšcy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gšdecki.

Przed katedrš zebrała się niewielka grupa demonstrantów z transparentami "stop pedofilii", oraz "zły dotyk boli całe życie".

Abp Gšdecki, rozpoczynajšc pištkowš liturgię, powiedział: "modlimy się dziœ za to, żeby leczyć rany tych, którzy je odnieœli w swoim własnym życiu. Jednoczeœnie chcemy prosić Pana o łaskę nawrócenia dla tych, którzy popełnili takie czyny niegodne człowieka i prosić o to, by Pan Bóg im przebaczył w swoim miłosierdziu" - powiedział.

W komunikacie zachęcajšcym do włšczenia się w modlitwy tego dnia, abp Gšdecki podkreœlił natomiast, że "modlitwa i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalnš odpowiedziš chrzeœcijanina na zjawisko grzechu. Koœciół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemnš przemocš, zwłaszcza wobec dziecka".

Jak dodał, "trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga". "Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doœwiadczyły molestowania seksualnego – ze strony duchownych czy œwieckich – i wznosić wspólnie modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny wobec nich popełnione. Fakt, że zostały one popełnione także przez ludzi Koœcioła, staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia" – zaznaczył abp Gšdecki.

Z kolei metropolita gdański abp Sławoj Leszek GłódŸ przewodniczył pištkowemu nabożeństwu drogi krzyżowej w Pucku (Pomorskie), w koœciele pw. œw. Apostołów Piotra i Pawła. W odczytywanym tekœcie rozważań była mowa m.in. o tym, że "otchłań krzywdy i zła, jakim jest wykorzystanie seksualne dzieci przez niektórych duchownych, rodzi tragicznš bezsilnoœć i niemoc: najpierw bezsilnoœć i niemoc ofiary – wykorzystanego dziecka, bezsilnoœć jego rodziców. Jest to także bezsilnoœć wspólnoty kapłańskiej, bezsilnoœć Koœcioła wobec sprawcy tych niegodziwych czynów".

Modlšc się za dzieci "skrzywdzone przez kapłanów i osoby konsekrowane" podkreœlono, że "to pycha nie pozwala nam pojšć głębi krzywdy, jakš jest każda forma przemocy wobec dziecka: bicie go, manipulowanie nim, okłamywanie go, a zwłaszcza wykorzystywanie go do zaspokojenia własnej żšdzy".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL