Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Abp Gšdecki w telewizyjnym orędziu zaapelował o narodowe pojednanie

Przewodniczšcy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gšdecki
Fotorzpa/Waldemar Kompała
O pojednanie narodowe zaapelował w telewizyjnym orędziu przewodniczšcy Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gšdecki. Jak podkreœlił, „rozwišzanie kryzysu zależy tylko od Polaków, ale od Polaków którzy, służš prawdzie”.

Hierarcha dodał, że „kto jest z Chrystusa, ten zdšża do pojednania”. „Tegoroczna Wielkanoc jest również okazjš do apelu o pojednanie narodowe. Przecież zmartwychwstały Chrystus jest – jak uczy œw. Paweł: naszym pokojem. On, który obie częœci ludzkoœci uczynił jednoœciš, bo zburzył rozdzielajšcy je mur, czyli wrogoœć” – powiedział abp Gšdecki.

Jak dodał, patrzšc z perspektywy religijnej na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, warto przypomnieć słowa Jana Pawła II: „Pojednanie staje się konieczne, gdyż przez grzech nastšpił rozłam, z którego wywodzš się wszystkie inne formy rozłamu wewnštrz człowieka i wokół niego”.

Abp Gšdecki zauważył, że Wielkanoc jest czasem odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i dziękczynienia za dar wiary. „Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski przypomina nam ten moment, gdy Ewangelia dotarła do naszego narodu u samych poczštków jego historii, kiedy pierwsi Polacy otrzymali chrzest, ten fundament całego życia chrzeœcijańskiego. Przez chrzest zostaliœmy uwolnieni od życia w grzechu i odrodzeni do nowego życia i wszczepieni w Koœciół” - powiedział.

„Niech wspomnienie tego przełomowego wydarzenia rozœwietli ciemne regiony naszej ojczyzny. Myœlę tutaj szczególnie o tej nieszczęsnej wizji œwiata, która nie jest w stanie wykroczyć poza to, co widzialne i doœwiadczalne i niepocieszona kieruje się ku nicoœci, która miałaby być ostatecznš naszš przystaniš, przystaniš ludzkiego istnienia. Tymczasem - jeœli wyeliminujemy wiarę w Chrystusa i jego zmartwychwstanie - nie ma wyjœcia dla człowieka, a każda jego nadzieja stanie się tylko iluzjš” – dodał.

Abp Gšdecki życzył, by tegoroczne œwięta Wielkanocne stały się właœciwym przygotowaniem duchowym na Œwiatowe Dni Młodzieży. „Chcemy być przygotowani – podczas Tygodnia Misyjnego - na przyjęcie młodych przybywajšcych z zagranicy w każdej polskiej diecezji a następnie w Krakowie. Przybycie na Œwiatowe Dni Młodzieży to nic innego jak krok w kierunku zbliżenia się do zmartwychwstałego Pana, który jest całkowitym spełnieniem marzeń o dobru i szczęœciu dla każdego człowieka” - powiedział.

Hierarcha podkreœlił, że zmartwychwstanie Jezusa jest najważniejszš prawdš chrzeœcijańskiej wiary. Jak dodał, bez wiary w zmartwychwstanie Chrystusa nie ma ani chrzeœcijanina ani chrzeœcijaństwa. Tylko ten jest chrzeœcijaninem, kto wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa - mówił.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL