Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Prokonsumencka ustawa o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym przyjęta

www.sxc.hu
Ustawę, która reguluje postępowanie reklamacyjne w instytucjach finansowych i wprowadza instytucję Rzecznika Finansowego - przyjšł w pištek Sejm. Nowym Rzecznikiem Finansowym (RF) zostanie na cztery lata Aleksandra Wiktorow, dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych (RU).

Za głosowało 297 posłów, przeciw było 14, wstrzymało się 134.

Nowe przepisy będš dotyczyć reklamacji składanych przez osoby fizyczne - także w zwišzku z prowadzonš przez nie działalnoœciš zawodowš bšdŸ gospodarczš - które sš klientami instytucji finansowych. Instytucje te to m.in. banki, banki spółdzielcze, SKOK-i, firmy pożyczkowe, biura usług płatniczych, towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne.

Zgodnie z nowelš autorstwa posłów PO instytucja finansowa będzie miała obowišzek dostarczenia klientowi w chwili zawierania umowy informacji na piœmie dotyczšcych procedury składania i rozpatrywania reklamacji. Chodzi m.in. o sposób składania reklamacji - jej formę oraz miejsce, gdzie należy jš złożyć, a także termin rozpatrzenia reklamacji.

Gdy klient złoży reklamację, instytucja finansowa będzie miała obowišzek rozpatrzenia złożonej reklamacji i odpowiedzenia na niš na piœmie. Ponadto odpowiedŸ na reklamację będzie musiała zawierać m.in. uzasadnienie, a także wyczerpujšcš informację na temat stanowiska podmiotu finansowego oraz wskazanie osoby udzielajšcej odpowiedzi. W przypadku nieuwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta, instytucja będzie miała obowišzek poinformowania go o możliwoœci i sposobie ewentualnego odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację.

OdpowiedŸ na reklamację powinna zostać udzielona w cišgu 30 dni od chwili otrzymania reklamacji. Nowela przewiduje przy tym, że w przypadku uzasadnionych i niezależnych od instytucji przeszkód, uniemożliwiajšcych dotrzymanie 30-dniowego terminu, instytucja ta ma obowišzek wyjaœnienia przyczyn, wskazania okolicznoœci, które muszš zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a także wskazania przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przy tym przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W głosowaniu przyjęto poprawkę przywracajšcš istotny prokonsumencki przepis, który stanowi, że w przypadku niedotrzymania tych terminów, reklamacja zostanie uznana za rozpatrzonš zgodnie z wolš klienta. Wypadł on wczeœniej z projektu pod wpływem argumentacji Komisji Nadzoru Finansowego, został jednak przywrócony na ostatnim etapie prac, m.in. dzięki rekomendacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oprócz tego, na instytucje finansowe, które nie przestrzegajš przepisów ustawy, będzie mogła zostać nałożona kara w wysokoœci do 100 tys. zł. Kary te będzie nakładać powołany ustawš Rzecznik Finansowy.

Ustawa przewiduje bowiem także przekształcenie instytucji Rzecznika Ubezpieczonych w nowš - Rzecznika Finansowego. W przyszłoœci nowego Rzecznika Finansowego na czteroletniš kadencję powoływać będzie premier na wniosek ministra finansów.

Jednak przepisy przejœciowe stanowiš, że obecny Rzecznik Ubezpieczonych z dniem wejœcia w życie ustawy automatycznie staje się Rzecznikiem Finansowym i rozpoczyna się jego czteroletnia kadencja. Funkcję RU pełni obecnie Aleksandra Wiktorow, której czteroletnia kadencja na tym stanowisku dobiega końca w listopadzie tego roku. Przeciw takiemu trybowi mianowania nowego RF w okresie przejœciowym protestował klub PiS, jednak jego poprawka w tej sprawie została odrzucona w głosowaniu.

Według ustawy do zadań Rzecznika Finansowego będzie należało m.in.: podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów instytucji finansowych. Chodzi np. o rozpatrywanie skarg i wniosków w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczšcych organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego; występowanie do właœciwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bšdŸ o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczšcych organizacji i funkcjonowania rynku finansowego w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Rzecznik będzie ponadto informować właœciwe organy nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowoœciach w działaniu podmiotów rynku finansowego; inicjować i organizować działalnoœć edukacyjnš i informacyjnš w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego oraz przeprowadzać postępowania mediacyjne między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Kosztem działalnoœci Rzecznika Finansowego zostanš w różnym stopniu obcišżone same instytucje finansowe w zależnoœci od tego, ile skarg wpływa na ich poszczególne rodzaje.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL