Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

UOKiK włšczy się w spór frankowiczów z mBankiem

Fotorzepa/Marta Bogacz
UOKiK rozważa zajęcie stanowiska w sšdowym sporze frankowiczów z mBankiem o zawyżenie oprocentowania rat umów. Jak powiedziała PAP wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska, Urzšd planuje wyrazić tzw. istotny poglšd w tej sprawie. Tę możliwoœć dała nowela obowišzujšca od 17 kwietnia.

Dorota Karczewska nie odpowiedziała na pytanie o szczegóły stanowiska UOKiK, oceniła jednak, że "jeżeli w sprawie tzw. +nabitych w mBank+ uda się wypracować pozytywne rozwišzania, to będzie można je zastosować także w odniesieniu do innych frankowiczów". Od niedawna UOKiK może z własnej inicjatywy albo na wniosek sšdu wyrazić tzw. istotny poglšd w sprawie - przy trwajšcych postępowaniach przed sšdem, czyli wydać opinię, czy dane postanowienie wzorca umowy lub praktyka może naruszać interesy konsumenta. Opinia ta nie jest wišżšca dla sšdu.

UOKiK nie zajmował dotšd oficjalnego stanowiska w tej konkretnej sprawie, jednak w dotychczasowych dyskusjach na temat odpowiedzialnoœci banków za problem kredytów walutowych stawał na stanowisku, że - według słów prezesa Urzędu Adama Jassera - banki powinny ponieœć częœć kosztów zwišzanych z gwałtownymi zmianami kursu franka. Urzšd wszczšł postępowania np. wobec banków, które nie uwzględniały obniżonego LIBOR-u (wskaŸnika do wyliczania oprocentowania kredytów walutowych) i właœnie na mBank nałożył 6,5 mln zł kary za nieuwzględnianie ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych we frankach. Nakazał też mBankowi usunięcie skutków naruszenia i zwrot kredytobiorcom kwoty wynikajšcej z przeliczenia oprocentowania przyjmujšcego wartoœć ujemnš. Wyrok nie jest prawomocny.

Spór dotyczšcy oprocentowania rat umów rozpoczšł się jeszcze przed gwałtownym wzrostem kursu franka. Chodzi w nim o zapis umowy, który stanowi, że „zmiana wysokoœci oprocentowania Kredytu może nastšpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej okreœlonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawš waloryzacji". W ocenie klientów banku powodował on, że przy niekorzystnej dla nich zmianie tych parametrów bank podnosił oprocentowanie kredytu, a przy zmianie korzystnej – nie obniżał go lub obniżał w niewystarczajšcym stopniu.

Sprawa przeciw mBankowi - z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie - trafiła do sšdu pod koniec 2010 r. Zarówno sšd okręgowy, jak sšd apelacyjny uznały, że sporny zapis ma charakter abuzywny (niedozwolony), a mBank nienależycie wykonywał umowę kredytowš, gdyż dokonywał zmian oprocentowania na podstawie ww. niedozwolonej klauzuli. Sšdy uznały, że podwyżki oprocentowania dokonane na jej podstawie były bezpodstawne i należy przyjšć stałe oprocentowanie kredytu z okresu zawarcia umowy kredytowej. W konsekwencji uznano odpowiedzialnoœć odszkodowawczš mBanku (w tym przypadku odpowiedzialnoœć kontraktowš) wobec 1247 klientów objętych postępowaniem grupowym w tej sprawie.

Po kasacji banku sprawa trafiła do Sšdu Najwyższego, który podtrzymał opinię, iż klauzula dotyczšca zmiennej stopy oprocentowania kredytu jest postanowieniem niedozwolonym, ale tylko w częœci okreœlajšcej możliwoœć zmiany stopy procentowej. W uzasadnieniu do wyroku podkreœlono, że fragment ten jest niejednoznaczny, niezrozumiały dla konsumenta oraz pozostawiajšcy swobodę podejmowanych decyzji bankowi.

SN uznał jednak, że dalsza częœć kwestionowanego postanowienia, dotyczšca uzależnienia stopy procentowej od parametrów finansowych, nie jest abuzywna. Orzekł także, iż zastosowanie w umowach niedozwolonego postanowienia nie jest jednoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, i nie prowadzi automatycznie do odpowiedzialnoœci kontraktowej banku. SN zakwestionował również rozstrzygnięcie sšdu apelacyjnego, w którym przyjęto, że bezskutecznoœć abuzywnej klauzuli dotyczšcej zmiennoœci oprocentowania, prowadzi do zastosowania stałego oprocentowania.

Sprawa wróciła do Sšdu Apelacyjnego w Łodzi i właœnie w tym postępowaniu UOKiK zamierza przedstawić swojš opinię

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL