Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Dług i roszczenia oraz ich przedawnienie

Instytucja przedawnienia ma chronić przed przecišganiem spraw, zaniedbywaniem obowišzków i wysyłaniem nakazów zapłaty po okresie, w którym konsument nie ma już żadnych potwierdzeń dokonanych płatnoœci lub po prostu nie pamięta, czy ich dokonał. Jednak, jeżeli roszczenie rzeczywiœcie istniało, to dług z nim zwišzany także istnieje.

Przedawnienie roszczenia nie oznacza automatycznie anulowania długu. Warto pamiętać, że nie temu służy ta instytucja. Jeżeli więc bank, firma telekomunikacyjna, dostawca telewizji kablowej wysyła wezwanie do zapłaty za rachunek, który już się przedawnił, to istniejš dwie możliwoœci. Jeżeli uznajemy ten rachunek (majšc œwiadomoœć, że rzeczywiœcie za niego nie zapłaciliœmy) to można po prostu go uregulować i sprawa będzie zamknięta. Można także odrzucić takie roszczenie, zasłaniajšc się właœnie przedawnieniem. Należy bowiem mieć œwiadomoœć, że firma nie będzie miała prawa wyegzekwować takiej należnoœci.

Może ona oczywiœcie skierować sprawę do sšdu. Przedawnionych roszczeń wolno bowiem dochodzić. Gdy minie okreœlony w przepisach terminach (co do zasady roszczenia zwišzane z działalnoœciš gospodarczš przedawniajš się po upływie trzech lat – art. 118 Kodeksu cywilnego) to roszczenie nie wygasa, ale można podnieœć zarzut przedawnienia. Oznacza to, że możliwe jest sšdowe dochodzenie roszczenia, ale skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia przez dłużnika oznacza, że sšd oddali powództwo.

Jednak to dłużnik decyduje. Sšd z urzędu nie bada, czy roszczenie się przedawniło. Może bowiem uznać, że pozwany będzie chciał udowodnić, że taki dług w ogóle nie istnieje, albo istnieje, ale w innej wysokoœci niż sugerowane przez wierzyciela i dlatego będzie chciał, aby postępowanie się odbyło. Jeżeli więc dłużnik dostanie pismo wzywajšce go przed sšd i będzie chciał powołać się na przedawnienie, to musi to wyraŸnie zrobić. I wtedy sšd powinien oddalić powództwo.

Podobnie, gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta bez rozprawy i wzywania stron w postępowaniu nakazowym. Dlatego gdy konsument otrzyma sšdowe wezwanie do zapłaty należy koniecznie wysłać sprzeciw (chyba że chcemy uregulować dług) i podnieœć w nim zarzut przedawnienia roszczenia. Wtedy sšd powinien uchylić nakaz i oddalić powództwo wierzyciela.

Jednak powołanie się na przedawnienie i uchylenie się od zapłaty może mieć dalsze konsekwencje. Przede wszystkim w myœl ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacja o zadłużeniu (nawet jeżeli roszczenie jest już przedawnione) może być umieszczona w rejestrach Biura Informacji Gospodarczych, co może w przyszłoœci utrudniać zawieranie umów lub zacišganie kredytów lub pożyczek.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL