Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

ADR: e-sklepy nie informujš o pozasšdowym rozwišzywaniu sporów

123RF
- Zaledwie nieco ponad 40% sprawdzanych przedsiębiorców wskazało na swojej stronie internetowej podmiot ADR (pozasšdowego rozwišzywania sporów), a w przytłaczajšcej większoœci, bo aż blisko 70% nie informowało o platformie - informuje Europejskie Centrum Konsumenckie. Zauważono też, że sklepy nierzadko kopiujš od siebie treœć regulaminów, co oznacza, że błędy, w nich występujšce się również powielajš.

W paŸdzierniku 2017 r. Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce przeprowadziło badanie sklepów internetowych tzw. „Sweep Action". Sprawdzano dostosowanie e-sklepów do najnowszych przepisów dotyczšcych ADR oraz platformy ODR (Online Dispute Resolution), umożliwiajšcych dochodzenie roszczeń konsumentów bez koniecznoœci ich kierowania do sšdu.

Kryteria oceny zostały stworzone w oparciu o Ustawę pozasšdowym rozwišzywaniu sporów konsumenckich, która weszła w życie 10 stycznia 2017 r., a więc blisko rok temu, Ustawę o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. z oraz Rozporzšdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 w sprawie ODR w sporach konsumenckich. Platforma została uruchomiona przez KE w lutym 2016 r.

W sposób losowy wytypowano 270 polskich sklepów internetowych z 9 branż (po 30 sklepów z każdej branży) tj.:

- obuwniczo-odzieżowa

- meble i wyposażenie domu

- artykuły dziecięce

- artykuły sportowe

- księgarnie internetowe

- elektronika

- drogerie

- artykuły zoologiczne

- częœci samochodowe

Każdy ze sklepów internetowych został oceniony pod następujšcym kštem:

- Czy przedsiębiorca wskazuje podmiot uprawniony podmiot uprawniony do pozasšdowego rozwišzywania sporów?

- Czy przedsiębiorca wskazuje prawidłowo (tj. który jest właœciwy dla tego przedsiębiorcy) podmiot uprawniony do pozasšdowego rozwišzywania sporów?

- Czy przedsiębiorca wskazuje zasady dotyczšce pozasšdowego rozwišzywania sporów?

- Czy przedsiębiorca informuje o platformie ODR?

- Czy informacja o platformie ODR jest przekazana prawidłowo?

Centrum odnotowało, że niektóre sklepy informowały już w regulaminie, iż nie wyrażajš zgody na pozasšdowe rozwišzywanie sporów. Choć można było spotkać także przedsiębiorców deklarujšcych z góry zgodę na pozasšdowe rozwišzywanie sporu po zamknięciu trybu reklamacji.

Mediacja, koncyliacja

Warto zwrócić uwagę, że tylko 2 e-sklepy informujš o istnieniu punktu kontaktowego ADR/ODR przy Prezesie UOKiK, który służy pomocš zarówno dla stron sporu i instytucji ADR.

Jedynie 23 sklepy skonkretyzowały właœciwy WIIH. Dla wszystkich sklepów podmiotem uprawnionym do pozasšdowego rozwišzywania sporów konsumenckich jest mechanizm ADR przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej (WIIH), właœciwym ze względu na miejsce wykonywania działalnoœci gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Prawie wszystkie sklepy internetowe, które informowały o możliwoœci skierowania sporu do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wskazywały wyłšcznie tryb postępowania mediacyjnego. Tymczasem aktualnie wojewódzki inspektor jest właœciwy do rozwišzywania sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcš w dwóch trybach przez:

1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwišzania sporu przez jego strony (mediacja) ale także

2) przedstawienie stronom propozycji rozwišzania sporu (koncyliacja)

Stałe sšdy polubowne

Ponadto od 10 stycznia 2017 r. funkcjonujš „stałe sšdy polubowne" przy wojewódzkich inspektorach. Warto nadmienić, że została zmieniona nazwa, która we wczeœniejszej wersji mogła być wprowadzajšca w błšd. Choć niektórzy przedsiębiorcy informujš wyłšcznie o sšdzie polubownym to pomijajš z nieznanych przyczyn możliwoœć postępowania mediacyjnego czy koncyliacyjnego.

Istotne jest, że aktualnie sšdy polubowne nie zostały wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasšdowego rozwišzywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – oznacza to m.in. że nie spełniajš one warunków aby rozwišzywać spory transgraniczne na Jednolitym Rynku .

Wnioski i rekomendacje

Przedsiębiorcy powinni:

dostosować regulaminy i sposoby informowania o ADR do obowišzujšcych przepisów, przekazywać informacje o podmiotach udzielajšcych pomocy konsumentom oraz o podmiotach rozwišzujšcych spory w sposób dostępny, jasny i zrozumiały dla konsumenta, zwłaszcza:

należy uwzględnić zróżnicowanie uprawnień tych podmiotów, wyodrębnić właœciwe miejsce w regulaminie na przekazanie stosownych informacji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL