Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt na Ukrainie

PE broni Tatarów przed Rosjš

123RF
Parlament Europejski przyjšł rezolucję w sprawie sytuacji na okupowanym przez Rosję Krymie, która potępia wyroki wobec przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa oraz krymskiego dziennikarza Mykoły Semeny.

Europosłowie uznali, że wyroki stanowiš poważne naruszenie praw człowieka i powinny zostać anulowane. Według PE, Umerow i Czijgoz powinni być niezwłocznie i bezwarunkowo zwolnieni, a wszystkie zarzuty wobec Semeny powinny być natychmiastowo i bezwarunkowo wycofane. Zdaniem europosłów represje i wykorzystywanie prawodawstwa dotyczšcego ekstremizmu, terroryzmu i separatyzmu doprowadziły do poważnego pogorszenia sytuacji w zakresie praw człowieka na Półwyspie Krymskim i do powszechnego łamania wolnoœci słowa i swobody stowarzyszania się.

"(...) przymusowe nakładanie obywatelstwa rosyjskiego stało się systematyczne, podstawowe wolnoœci nie sš gwarantowane"- uważajš eurodeputowani. "Aneksja Krymu przez Federację Rosyjskš jest nielegalna, narusza prawo międzynarodowe i porozumienia europejskie podpisane przez Federację Rosyjskš i Ukrainę" - głosi rezolucja.

W debacie poprzedzajšcej głosowanie zabrali głos europosłowie PiS: inicjatorka i autorka rezolucji Anna Fotyga oraz Kosma Złotowski. - Trzy lata po nielegalnej aneksji Krymu Rosja zaciska kleszcze, w których trzyma mieszkańców półwyspu - œrodkami terroru, masowych naruszeń praw człowieka, praw obywatelskich i politycznych, drogš zabójstw, porwań, nielegalnych aresztowań, pozbawiania podstawowych praw – mówiła Anna Fotyga, przewodniczšca podkomisji bezpieczeństwa i obrony PE.

- Ta polityka dotyka w szczególnoœci rdzennš ludnoœć Półwyspu Krymskiego - Tatarów Krymskich. Zakazano działalnoœci ich politycznej reprezentacji - Medżlisu, zaœ dwóch prominentnych liderów - Achtem Czijgoz i Ilmi Umerow - zostało skazanych na długie lata więzienia. Podobnš metodę zastosowano wobec dziennikarza Mykoły Semeny, dziennikarza Radia Wolna Europa. W naszej rezolucji zawarliœmy długš listę więŸniów politycznych, więŸniów sumienia, o których musimy pamiętać. Znamy również nazwiska osób, które dopuszczajš się masowego łamania praw człowieka, w tym sędziów, wydajšcych wyroki w imieniu nielegalnych rosyjskich sšdów na patriotów ukraińskich, patriotów ze społecznoœci Tatarów Krymskich – dodała Fotyga. Była szefowa MSZ zaapelowała też o poszerzenie listy osób objętych sankcjami indywidualnymi, a także zwiększenie wobec nich zakresu œrodków ograniczajšcych.

Kosma Złotowski mówił, że Krym jest terytorium okupowanym przez Rosję ze wszystkimi tragicznymi konsekwencjami, z jakimi okupacja się wišże. - Aresztowania, przeœladowania i represje polityczne to codziennoœć ludnoœci tatarskiej, która wytrwale stara się bronić wartoœci, które podobno dla Unii Europejskiej sš fundamentalne – praw człowieka i szacunku dla mniejszoœci. Wzywamy Federację Rosyjskš do uwolnienia tatarskich i ukraińskich więŸniów politycznych, których jedynš winš jest wytrwały opór przeciwko bezprawiu. Bo Rosja jest tam bezprawnie, a Unia powinna stać na straży nienaruszalnoœci granic – powiedział europoseł PiS. Jak mówił polski polityk, oskarżenia i wyroki dla przywódców Tatarów Krymskich oraz Mykoły Semeny to ważna, ale jedynie niewielka częœć prawdy o skutkach rosyjskiej okupacji Krymu. - Wielu podobnych historii miałem okazję wysłuchać osobiœcie – dodał europoseł PiS.

Złotowski zauważył, że te same metody i te same represje Rosjanie stosowali w nieodległej wcale przeszłoœci wobec Polaków, Bałtów, Węgrów czy Czechów. - Tylko stanowcza reakcja Zachodu i cišgła presja ekonomiczna mogš zakończyć tę tragicznš sytuację Tatarów na Krymie – podkreœlił europoseł PiS.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL