Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komornicy

Wyciek z bazy PESEL: samorzšd komorniczy bada sprawę wykorzystywania danych osobowych

Samorzšd komorniczy wdrożył własne procedury sprawdzajšce, czy komornicy korzystajšcy z systemu PESEL występowali o te dane w zwišzku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi - poinformowała PAP w poniedziałek Krajowa Rada Komornicza.

Jak podkreœlił w rozmowie z PAP prezes KRK Rafał Fronczek "na razie w tej sprawie nic nie wskazuje na wyciek danych lub ich kradzież".

"Œrodowisku komorników sšdowych zależy na jak najszybszym ustaleniu faktów w tej sprawie, dlatego z niecierpliwoœciš oczekujemy na wyniki prowadzonego postępowania" - zaznaczono w oœwiadczeniu KRK odnoszšc się do œledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgowš w Warszawie.

Œledztwo zostało niedawno wszczęte z zawiadomienia Ministerstwa Cyfryzacji z 12 sierpnia. Resort ustalił, że konkretni komornicy pobierali miesięcznie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy rekordów z bazy PESEL. "Istnieje podejrzenie, że dane mogły być wykorzystywane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem" - informował MAC.

KRK w poniedziałek poinformowała, że samorzšd komorniczy wystšpił do producenta oprogramowania do obsługi kancelarii komorniczych "o audyt bezpieczeństwa, który pozwoli ustalić czy nie sš wykorzystywane przez komorników majšcych dostęp do bazy PESEL niedozwolone programy".

Ponadto KRK skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji pismo, w którym zwróciła się o powołanie specjalnego zespołu, który "jak najszybciej wyjaœni okolicznoœci tej sprawy". "Jesteœmy także w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwoœci, które ma nadzór zwierzchni nad działalnoœciš komorników sšdowych w Polsce" - dodano w oœwiadczeniu.

"Wyrażam zaniepokojenie zaistniałš sytuacjš i podejrzeniem udziału w możliwym procederze komorników sšdowych" - zaznaczył prezes Fronczek.

Jednoczeœnie dodał, że komornicy majš prawo występować do różnego rodzaju instytucji o udzielenie wyjaœnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji, w tym również do korzystania z bazy PESEL; pozyskujš te dane najczęœciej drogš elektronicznš.

Przypomniał, że dopiero w listopadzie 2015 r. weszły w życie przepisy wyrównujšce wpływ spraw do komorników. Wczeœniej bowiem w egzekucjach sšdowych zachodziły negatywne zmiany polegajšce na tym, że następowała znaczna koncentracja dużej częœci spraw egzekucyjnych w 10 proc. kancelarii komorniczych. Po zmianie prawa komornik wybrany przez wierzyciela m.in. musi - od 1 stycznia 2016 r. - odmówić prowadzenia sprawy, gdy wpływ wszystkich spraw do jego kancelarii w danym roku przekroczy 10 tysięcy.

Tymczasem - jak zaznaczył Fronczek - postępowanie dotyczy czasu od marca 2015 r. "Największa kancelaria objęta sprawš miała roczny wpływ około 1 mln spraw, zaœ pozostałe kilkaset tysięcy. Wystšpienie o zapytanie w każdej sprawie, czyli z około milionem zapytań nie jest niczym nadzwyczajnym" - powiedział.

"Pamiętajmy, że największe kancelarie mimo zmiany prawa nadal majš dużo spraw, bo muszš je prowadzić dotychczasowe, jeœli ich nie przekażš bšdŸ nie zakończš. Dalej więc mogš dokonywać zapytań w tych sprawach" - wskazał.

Według danych samorzšdu komorniczego w zeszłym roku zgłoszono ponad 7 mln 958 tys. egzekucji, rok wczeœniej było ich 5 mln 607 tys.

Œledztwo warszawskiej prokuratury prowadzone jest w sprawie niedopełnienia obowišzków i działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego przez komorników sšdowych zobowišzanych do zabezpieczenia dostępu do danych osobowych z rejestru PESEL, wskutek czego doszło do umożliwienia dostępu do danych osobom nieuprawnionym (za co grozi do trzech lat więzienia) oraz w sprawie uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych osobowych zawartych w rejestrze PESEL (co zagrożone jest karš do dwóch lat więzienia).

"Przeprowadzona analiza połšczeń z systemem PESEL - w tym czas ich trwania, częstotliwoœć zapytań, realizacja w porze nocnej oraz schemat pracy stacji roboczych - wskazywała na zastosowanie złoœliwego oprogramowania bšdŸ skryptów służšcych do automatycznego generowania zapytań" - informowała prokuratura.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL