Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komitet Obrony Demokracji

KOD manifestował poparcie dla Trybunału Konstytucyjnego

PAP/
Zwolennicy i działacze Komitetu Obrony Demokracji manifestowali w czwartek pod siedzibš Trybunału Konstytucyjnego poparcie dla tej instytucji. Zgromadzeni z satysfakcjš przyjęli orzeczenie Trybunału o niekonstytucyjnoœci kilkunastu przepisów nowej ustawy o TK.

KOD od miesięcy wyraża poparcie dla orzeczeń Trybunału i jego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego oraz krytykuje rzšd Beaty Szydło m.in. za niepublikowanie wyroków TK.

Sympatycy Komitetu, którzy w czwartek zebrali się przed Trybunałem mieli ze sobš flagi KOD-u, flagi Unii Europejskiej oraz w polskich barwach narodowych. Wznosili okrzyki: "Niezawisłoœć Trybunału", "Obronimy konstytucję"; "Polska w Unii, jesteœmy dumni", "Tu jest Polska".

KOD manifestował w czasie, kiedy TK ogłaszał wyrok ws. konstytucyjnoœci nowej ustawy o TK - zaskarżonej przez posłów PO, Nowoczesnej i PSL, a także Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorem projektu bazowego był PiS. Zgromadzeni z zadowoleniem przyjęli rozstrzygnięcie Trybunału o niekonstytucyjnoœci kilkunastu przepisów nowej ustawy.

Lider KOD Mateusz Kijowski powiedział dziennikarzom, że orzeczenie Trybunału jest zgodne z wczeœniej już przedstawionymi opiniami gremiów prawniczych w Polsce i za granicš. "Komisja Europejska wydawała w tej sprawie opinię opierajšc się na opinii Komisji Weneckiej, polski Sšd Najwyższy wyraził opinię w tej sprawie, Rada Adwokacka, stowarzyszenia sędziowskie, wszystkie te ciała już od dawna mówiły, że ta ustawa zaproponowana przez PiS ostatnio jest niezgodna z konstytucjš, teraz mamy potwierdzenie oficjalne" - podkreœlił Kijowski.

Lider KOD był pytany o œrodowš wypowiedŸ prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że nowa ustawa o TK jest rozpatrywana przez Trybunał na podstawie ustawy i w trybie, które nie obowišzujš; wydane w ten sposób akty TK majš "charakter prywatny" i nie mogš nabrać mocy prawnej poprzez publikację.

"Prezes partii rzšdzšcej nie ponosi żadnej odpowiedzialnoœci za nic w Polsce, oprócz wewnętrznej odpowiedzialnoœci przed partiš. Odpowiedzialnoœć za to, co dzieje się w Polsce ponosi premier rzšdu, prezydent, marszałek Sejmu, to sš osoby, które można w razie złamania prawa pocišgnšć do odpowiedzialnoœci" - zaznaczył Kijowski.

Jak zapowiedział, jeżeli prawo w Polsce nie będzie dalej przestrzegane KOD będzie kontynuował protesty, domagać się publikacji wyroków TK i przestrzegania konstytucji.

Pod Trybunałem pikietowało także kilkanaœcie osób ze stowarzyszenia Niezłomni, przewodniczył im działacz opozycji demokratycznej w PRL Adam Słomka. Zgromadzeni wyrażali krytyczne głosy pod adresem TK, mieli ze sobš duży transparent ze zdjęciem pięciu sędziów TK, w tym prezesa Andrzeja Rzeplińskiego i napisem: "30 lat wiernej służby, od stanu wojennego, po dziœ dzień".

TK orzekł w czwartek, że kilkanaœcie przepisów nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodnych z konstytucjš. TK w 12-osobowym składzie uznał za niekonstytucyjne m.in.: zasadę badania wniosków w kolejnoœci wpływu, możliwoœć blokowania wyroku pełnego składu przez czterech sędziów nawet przez pół roku, zobowišzanie prezesa TK, by dopuœcił do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm, wyłšczenie wyroku TK z 9 marca z obowišzku urzędowej publikacji, zapis, że prezes TK "kieruje wniosek" o ogłoszenie wyroku do premiera.

Częœć sprawy TK umorzył. TK nie uznał całej ustawy za niekonstytucyjnš ze względu na wadliwy tryb jej uchwalenia - jak chciała N i PSL oraz RPO. Zdanie odrębne do wyroku złożyli sędziowie: Piotr Pszczółkowski, Julia Przyłębska i Zbigniew Jędrzejewski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL