Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Polska zapewnia atrakcyjniejsze zyski

Rynek biurowy w Wielkiej Brytanii nie ucierpi z powodu brexitu, ale hitem inwestycyjnym majš być magazyny – wynika z badania Union Investment.
materiały prasowe
W Europie Zachodniej fundusze wolš bezpieczeństwo za cenę słabszych zwrotów.
Nie jest łatwo inwestorom z rynku nieruchomoœci komercyjnych na zachodnich rynkach Europy. Dwie trzecie respondentów w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, którzy wzięli udział w dorocznym badaniu Union Investment, spodziewa się zmiany trendu stóp zwrotu na wzrostowy dopiero w 2020 r. lub nawet póŸniej. Połowa przepytywanych inwestorów nie wierzy, że osišgnie swoje cele rentownoœci ani w cišgu trzech, ani pięciu lat. Tylko 37 proc. inwestorów deklaruje podjęcie dodatkowego ryzyka w zamian za te same stopy zwrotu, a wyraŸna większoœć – 56 proc. – nie ma zamiaru zmieniać strategii, godzšc się tym samym na niższe stopy zwrotu.

Idš na rekord

Union Investment przeprowadził badanie wœród 151 profesjonalnych podmiotów lokujšcych w nieruchomoœci.
Jak wynika z ankiety, na celowniku funduszy w perspektywie najbliższych 12 miesięcy będš nieruchomoœci logistyczne – to one zdaniem ankietowanych będš zapewniać w tym czasie najlepsze stopy zwrotu, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Respondenci spodziewajš się też pogarszajšcego się na wszystkich trzech rynkach klimatu dla inwestycji w nieruchomoœci handlowe. Ogólne perspektywy dla nieruchomoœci biurowych postrzegajš tylko nieco lepiej. Inwestorzy oceniajš, że brexit będzie mieć znacznie mniejszy negatywny wpływ na rynek biurowy w Wielkiej Brytanii, niż się tego spodziewano. Jak sytuacja może wyglšdać w Polsce? – Jest ona inna niż na trzech europejskich rynkach, o których mowa w naszym badaniu, czyli Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii – komentuje Adam Iranyi, zarzšdzajšcy inwestycjami Union Investment Real Estate w Polsce. – Tam wartoœć i ceny nieruchomoœci biurowych, hotelowych i handlowych sš już często zbliżone do maksymalnych poziomów. Dlatego też inwestorzy dużo aktywniej przyglšdajš się nieruchomoœciom logistycznym. W Polsce wyniki analogicznego badania dla wszystkich czterech typów nieruchomoœci byłyby z pewnoœciš bardziej zrównoważone – dodaje. Menedżer podkreœla, że w szczególnoœci w przypadku nieruchomoœci biurowych inwestorzy w Polsce mogš uzyskać dużo atrakcyjniejsze stopy zwrotu niż we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jednak w Polsce istnieje również więcej czynników ryzyka, z którymi muszš poradzić sobie inwestorzy branży nieruchomoœci. – Występuje tu większa konkurencja na rynku najmu, spowodowana dużš aktywnoœciš deweloperów biurowych w najważniejszych lokalizacjach – tłumaczy Iranyi.

Atrakcyjna stopa i czynniki ryzyka

Respondenci ankiety zwracajš uwagę na małš podaż obiektów komercyjnych i przez to rosnšce ceny, co przekłada się na niższe stopy zwrotu. Polski rynek przeżywa tymczasem boom, w 2017 r. mieliœmy powrót do rekordowego poziomu transakcji – prawie 5 mld euro. Jakie sš zapatrywania Union Investment na ten rok? – Z jednej strony bieżšca stopa zwrotu w Polsce jest nadal atrakcyjniejsza dla inwestorów w porównaniu z rynkami we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, co powinno motywować inwestorów do poszukiwania możliwoœci zainwestowania w Polsce. Z drugiej jednak strony na polskim rynku istniejš wspomniane już czynniki ryzyka, które inwestorzy muszš brać pod uwagę przy ocenie każdej okazji inwestycyjnej. Uwzględniajšc to, spodziewamy się, że polski rynek nieruchomoœci komercyjnych będzie się rozwijał w podobnym tempie jak w 2017 r. – prognozuje Iranyi. Dla 54 proc. inwestorów ważny jest zwrot, dla 30 – bezpieczeństwo. Jaki jest polski rynek – jakie zwroty zapewnia na tle Europy i czy jest bezpieczny? – W idealnym scenariuszu inwestycyjnym, patrzšc na relatywnie atrakcyjnš bieżšcš stopę zwrotu z nieruchomoœci komercyjnych w Polsce, inwestorzy mogliby się spodziewać wyższych stóp zwrotu. Natomiast w porównaniu z Francjš czy Niemcami, które często sš traktowane przez inwestorów jako „bezpieczna przystań", w Polsce istnieje większe ryzyko inwestycyjne zwišzane z dużš aktywnoœciš deweloperów biurowych i przede wszystkim dużš konkurencjš na rynku najmu – mówi Iranyi. – W zwišzku z tym inwestorzy w Polsce zmuszeni sš znaleŸć równowagę między atrakcyjnš bieżšcš stopš zwrotu a wyższymi potencjalnymi ryzykami. To powiedziawszy, wcišż uważamy, że polski rynek nieruchomoœci komercyjnych oferuje ciekawe okazje inwestycyjne nawet dla konserwatywnego inwestora z długim horyzontem inwestycyjnym, takim jak Union Investment – podsumowuje ekspert.

Kwestia œrodowiska

Z badania Union Invetment wynika, że dla 54 proc. inwestorów priorytetem jest stopa zwrotu, dla 30 proc. bezpieczeństwo, a dla 15 proc. płynnoœć finansowa. Relatywnie niewielkš wagę przywišzuje się do kwestii œrodowiskowych. Fundusze rzadko kiedy majš w pełni zdefiniowane cele i strategie dotyczšce zrównoważonego rozwoju. 81 proc. respondentów kładzie większy nacisk na kwestię zrównoważenia portfela tylko wtedy, gdy ma to sens z finansowego punktu widzenia. W Polsce deweloperzy przykładajš dużš wagę do budowania biur, galerii handlowych, a nawet magazynów z poszanowaniem kwestii œrodowiskowych. Jest u nas tyle certyfikowanych budynków co w pozostałych 300 krajach naszego regionu Europy razem wziętych. Jednak bioršc pod uwagę całkowite zasoby powierzchni biurowych w Polsce, zielony certyfikat ma prawie 60 proc. obiektów. Union Investment to aktywny gracz na rynku nieruchomoœci w Polsce. W 2017 r. zakup centrum handlowego Magnolia Park we Wrocławiu za 380 mln euro (1,58 mld zł) od funduszu Blackstone był największš transakcjš obejmujšcš pojedynczy obiekt. Inwestor kosztem 80 mln euro kupił niedawno także dwa hotele Holiday Inn – nowy w Warszawie i dopiero powstajšcy w Gdańsku. Przejęcie stołecznego obiektu ma zostać zamknięte do końca stycznia br., a obiektu na Wyspie Spichrzów w połowie 2019 r. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.roguski@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL