Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Biurowa rewolucja zaczyna się w Trójmieście

Olivia Business Centre – gdański kompleks biurowy
materiały
Z roku na rok deweloperzy budujš w Trójmieœcie coraz większe obiekty.
Ponad 693 tys. mkw. biur oferował rynek trójmiejski pod koniec trzeciego kwartału 2017 roku. Na Gdańsk przypadło niemal 506,5 tys. mkw, na Gdynię – 153,8 tys., a na Sopot – ponad 32,7 tys. mkw. Pustostanów jest w tym regionie ok. 8,5 proc.Michał Rafałowicz, szef oddziału firmy doradczej Cresa w Trójmieœcie, podkreœla, że rynek biurowy w tej aglomeracji rozwija się coraz szybciej. – Główni najemcy, czyli firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, decydujš o wyborze siedziby na podstawie wskaŸników ekonomicznych regionu, ale przede wszystkim warunków życia, które w Trójmieœcie sš oceniane bardzo wysoko – wyjaœnia Rafałowicz, zwracajšc uwagę na sprzyjajšcy klimat biznesowy, strategiczne położenie, infrastrukturę transportowš, w tym dobrze rozwinięte zaplecze portowe, połšczenia lotnicze i sieć dróg i autostrad. Do tego dochodzš jeszcze walory przyrodniczo-turystyczne.– Z Trójmiasta pochodzi 80 proc. wszystkich osób mówišcych w Polsce w językach skandynawskich. Absolwentów na rynek pracy dostarcza aż 20 wyższych uczelni – mówi ekspert Cresy. – To wszystko decyduje o dużej atrakcyjnoœci Trójmiasta dla obecnych i przyszłych inwestorów.

Nowe w centrum

Michał Rafałowicz podkreœla, że na trójmiejskiej mapie biurowej sporo się dzieje. Kompleksy biurowe sš rozbudowywane, a w planach jest wiele nowych obiektów, m.in. w centralnych lokalizacjach. – Daje to najemcom dużš swobodę wyboru i możliwoœć pozyskania pracowników – podkreœla dyrektor z Cresy. Szykujš się więc głoœne przeprowadzki.– W cišgu pięciu lat zatrudnienie w Trójmieœcie wzrosło o 19 proc., a wynagrodzenia o 26 proc. Coraz większe znaczenie ma adres biura, a nie tylko stawka najmu – zauważa ekspert. – Przedsiębiorcy chcš zaspokoić potrzeby pracowników, skrócić czas dojazdu komunikacjš miejskš i zapewnić im bogatš ofertę udogodnień, które sš dostępne w centrum.W Trójmieœcie, jak podaje Adam Schroeder, ekspert działu powierzchni biurowych w firmie doradczej Cushman & Wakefield, powstaje dziesięć budynków, które dostarczš 148,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, głównie w Gdańsku. – Większoœć, bo 110 tys. mkw., zostanie oddana w cišgu najbliższych 12 miesięcy. Na koniec 2018 roku trójmiejski rynek osišgnie wielkoœć 810 tys. mkw. – szacuje Schroeder.Największš prowadzonš w tym regionie inwestycjš biurowš jest druga częœć wieżowca Olivia Star (43,7 tys. mkw.). Budowa dobiega końca. – W kompleksie Olivia Business Centre (OBC) powstaje także budynek Olivia Seven o powierzchni 28 tys. mkw. – podaje ekspert Cushman & Wakefield. – Kolejnš dużš inwestycjš jest czwarta faza kompleksu Alchemia. Budynek Neon dostarczy 33,70 tys. mkw. powierzchni. Te trzy budowane w okolicy skrzyżowania Kołobrzeskiej i alei Grunwaldzkiej obiekty odpowiadajš za ponad 70 proc. powstajšcej w Trójmieœcie powierzchni biurowej. W tym roku możemy się spodziewać rozpoczęcia budowy kilku dużych obiektów w Gdyni – zapowiada.

Wyżej i więcej

Z analiz Cushman & Wakefield wynika, że z roku na rok deweloperzy budujš w Trójmieœcie coraz większe obiekty. – Mówimy tu zarówno o wysokoœci, jak i iloœci oferowanej powierzchni biurowej – mówi Adam Schroeder. – Jeszcze kilka lat temu nie mieliœmy na tym rynku inwestycji, która tylko w jednym budynku oferowałyby ponad 30 tys. mkw. Dziœ mamy ich kilka. Z drugiej strony w różnych częœciach miasta, często poza obszarami zdominowanymi przez duże obiekt biurowe, powstajš również bardziej kameralne biurowce, które oferujš powierzchnię od kilku do ok. 10 tys. mkw. Zarówno większe, jak i mniejsze obiekty cieszš się rosnšcš popularnoœciš – podkreœla.Pytany, jakie branże szukajš biur w Trójmieœcie, Adam Schroeder mówi o wzroœcie popytu na nowe powierzchnie zarówno wœród firm, które już majš biuro w tym regionie, jak i wœród całkiem nowych podmiotów. – Firmy szukajšce powierzchni biurowych na tym rynku to głównie firmy z branży BPO, SSC oraz ITO/CTO – podaje ekspert Cushman & Wakefield.Dodaje, że przy wyborze miejsca na nowš siedzibę inwestor bierze pod uwagę przede wszystkim dostępnoœć pracowników o odpowiednich kompetencjach. – Trójmiasto, postrzegane jako przyjazna aglomeracja, zachęca do przeprowadzki. Region ma ogromny potencjał przycišgania pracowników i inwestorzy to dostrzegajš – mówi Schroeder. Zauważa, że większoœć budynków biurowych stoi przy przystankach komunikacji publicznej oraz wzdłuż niekorkujšcych się arterii samochodowych. – Duża częœć powierzchni klasy A ma nie więcej niż szeœć lat, co sprawia, że oferujš bardzo wysoki standard – zauważa ekspert.Czy rynek wchłonie wszystkie powstajšce biurowce? Nie zabraknie pracowników, którzy zajmš nowe powierzchnie?Michał Rafałowicz zwraca uwagę, że w cišgu trzech kwartałów 2017 roku rynek wchłonšł 62 tys. mkw. biur, podczas gdy œrednia wartoœć z ostatnich pięciu lat to 39 tys. mkw. – To pokazuje potencjał tego rynku – podkreœla dyrektor z Cresy. – Pracowników raczej nie zabraknie, ponieważ dzięki œwietnemu połšczeniu z Trójmiastem Szybkš Kolejš Miejskš oraz Pomorskš Kolejš Metropolitalnš dojazd do pracy z gmin oœciennych zajmuje 30–45 minut, i to do samego centrum. Wiele osób, majšc na uwadze jakoœć życia w Trójmieœcie, decyduje się na przeprowadzkę i pracę w tym regionie – podkreœla.Dodaje, że wykształcenie polskich absolwentów uczelni wyższych ceniš też sobie pracodawcy z północy Europy. – Ważna jest również znajomoœć języków obcych, która umożliwia wyszkolenie polskich pracowników w krótszym czasie tak, aby w pełni mogli wykonywać zadania w centrach księgowoœci, działach HR czy IT – opowiada dyrektor z Cresy. – Potwierdzeniem silnej pozycji jest czwarte miejsce w Europie, za Londynem, Sztokholmem i Budapesztem, które region pomorski zajšł w rankingu efektywnoœci amerykańskiego think tanku Milken Institute. Ocena uwzględniała takie czynniki, jak tempo wzrostu zatrudnienia i płac oraz wartoœci dodanej brutto wytwarzanej przez firmy produkcyjne i high-tech. Potencjał Trójmiasta zauważajš również firmy polskie. Z badań wynika, że 36 proc. firm działajšcych w kraju rozważa trójmiejskš aglomerację jako kolejnš lokalizację dla swojego oddziału. ©?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL