Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Klęski żywiołowe

Błaszczak: Będš odszkodowania dla osób poszkodowanych przez nawałnicę

PAP
100 tys. zł na odbudowę domów i 6 tys. zł wsparcia dla poszkodowanych - na takš pomoc mogš liczyć mieszkańcy terenów dotkniętych przez nocne nawałnice - zapowiedział w sobotę szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że rzšd dysponuje odpowiedniš rezerwš w budżecie państwa.

"Jest to pomoc okreœlona w przepisach - 6 tysięcy złotych dla poszkodowanych plus oczywiœcie wsparcie na odbudowę domów do 100 tysięcy złotych. To wszystko jest już przygotowane, nad tym pracujš wojewodowie" - powiedział w sobotę w TVP 1 "Goœć wiadomoœci" Mariusz Błaszczak. Jak dodał, urzędy wojewódzkie sš miejscami, w których koordynowana jest pomoc. Dotyczy to m.in województw: łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

"Pienišdze sš, dysponujemy odpowiedniš rezerwš w budżecie państwa. Ta rezerwa jest do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Procedura jest œciœle okreœlona. Te pienišdze sš szacowane przez służby wojewodów, następnie sš przekazywane poprzez samorzšdy. Minister SWiA podpisuje promesy i w œlad za tymi promesami trafiajš do samorzšdów pienišdze" - powiedział Błaszczak.

Przypomniał również, że MSWiA "dysponuje specjalnym funduszem klęskowym", z którego samorzšdom sš przekazywane œrodki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Minister wyraził uznanie dla strażaków i policjantów, którzy brali udział w akcji ratunkowej na terenie obozu w Szuszku, "Myœlę, że bardzo charakterystyczne jest to, że do tego obozu, położonego w lesie, strażacy szli kilka godzin, żeby nieœć pomoc poszkodowanym" - mówił. Podkreœlił, że służby wykazały się "profesjonalizmem na œwiatowym poziomie".

Przypomniał też, że rzšd Prawo i Sprawiedliwoœci przyjęło Program Modernizacji Służb Mundurowych, z którego częœć œrodków jest przeznaczona na nowy sprzęt oraz podwyżki między innymi dla Straży Pożarnej. "Strażacy muszš pracować w warunkach takich, które umożliwiš im natychmiastowy wyjazd w sytuacji kryzysowej" - oœwiadczył.

Pytany, czy w Szuszku można było uniknšć ofiar œmiertelnych, szef MSWiA zaznaczył, że sprawę zbada prokuratura. "Ja niczego nie przesšdzam, ale też miejmy œwiadomoœć tego, że żywioł jest nie do opanowania" - powiedział.

Jak mówił Błaszczak, zagrożonym osobom udzielono natychmiastowej pomocy. "Chodzi o to, żeby błyskawicznie została udzielona pomoc tam, gdzie zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie i takie działania zostały podjęte. Usuwanie skutków tego kataklizmu zajmie więcej czasu" - mówił Błaszczak na antenie TVP Info.

Podkreœlił, że skutki nawałnicy sš "sukcesywnie usuwane", tak aby "zapewnić dostawę energii szczególnie do szpitali czy wodocišgów". "W tych wszystkich instytucjach sš już agregaty, które będš służyły do czasu usunięcie awarii" - zapewnił.

Jak dodał, "firmy energetyczne skoncentrowały swoje prace w miejscach, w których jest najwięcej szkód, przesuwajšc ekipy z innych częœci kraju".

Błaszczak podkreœlił, że w zwišzku z nawałnicami zadziałały wszystkie systemy ostrzegania. "Podczas telekonferencji, na której komendanci wojewódzcy składali swoje meldunki, mówili o tym, że zareagowali błyskawicznie. Mówili też o wsparciu ze strony innych służb. (...) wszystkie spisały się na medal. Nie mam żadnych zastrzeżeń" - mówił.

Pytany o to, jak wyglšda praca w sztabach kryzowych, wyjaœnił, że funkcjonariusze odpowiedzialni za niesienie pomocy "majš oœrodek, w który spływajš wszystkie informacje". "Chodzi o koordynacje działań, chodzi o przepływ informacji i odpowiednie dysponowanie siłami i œrodkami" - powiedział. Minister poinformował, że pieczę nad sztabami sprawujš wojewodowie oraz komendanci wojewódzcy PSP.

Błaszczak wskazał, że za koordynację działań między sztabami odpowiada komendant główny PSP. Zaznaczył, że komendant był włšczony w działania ratownicze "bezpoœrednio po tym jak doszło do tych wydarzeń".

Oznajmił, że strażacy w zależnoœci od potrzeb sš przesuwani w inne rejony Polski, dotknięte skutkami nawałnicy. "Te prace sš szybko wykonywane. Można powiedzieć w ten sposób, że wszystkie drogi sš odblokowane"- zapewnił Błaszczak. Dodał, że obecnie "służby wojewodów koncentrujš się na ocenie skutków i na przygotowaniu rekompensat dla tych, którzy ponieœli straty".

Dodał, że trwajš kontrole PSP obozów harcerskich usytuowanych w lasach.

Minister powiedział, że wraz z komendantem głównym PSP przygotowana została formułę szkoleń, w których wezmš udział strażacy i komendanci wszystkich zwišzków harcerskich. Ma być to mechanizm, który zwróci uwagę na cztery elementy przydatne podczas obozów, nie tylko na terenie otwartym. Błaszczak wymienił cztery elementy, na które będzie największy nacisk, to "drogi ewakuacyjne, łšcznoœć, ratowników i usytuowanie obozów".

Jak informował PAP rzecznik PSP st. bryg. Paweł Frštczak noc z pištku na sobotę była bardzo dramatyczna; burze zaczęły się od strony południowej Polski i objęły województwo dolnoœlšskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Do godzin porannych strażacy interweniowali ponad 6 tysięcy razy, najwięcej w Wielkopolsce i woj. kujawsko-pomorskim.

Nie żyje pięć osób - wszystkie z Pomorskiego. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowoœci Suszek, gdzie był zorganizowany obóz harcerski; zginęły tam dwie harcerki, dwadzieœcia osób zostało przewiezionych do szpitala.

Najbardziej ucierpiały trzy pomorskie powiaty: chojnicki, człuchowski i bytowski; w woj. kujawsko-pomorskim - powiaty: żniński, sępoliński i nakielski. Pozrywanych jest kilkaset dachów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL