Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Podwyżka płacy minimalnej od 2018 r.

123RF
Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujšcych minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych. To o 5% i jednoczeœnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z poczštkiem roku wzroœnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla okreœlonych umów cywilnoprawnych.

Z myœlš o osobach najmniej zarabiajšcych rzšd w 2017 roku podniósł płacę minimalnš z 1850 do 2000 złotych. Od poczštku 2018 roku pracownicy otrzymujšcy minimalne wynagrodzenie za pracę zostanš objęci kolejnš, tym razem pięcioprocentowš podwyżkš. W efekcie płaca minimalna wzroœnie o 100 złotych – z obecnych 2000 do 2100 złotych.

Dialog społeczny

W czerwcu rzšd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 80 złotych – do 2080 zł, a minimalna stawka godzinowa została podniesiona z 13 do 13,50 zł. Uwzględniajšc przebieg negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, resort pracy ostatecznie zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia z 2000 do 2100 zł. Zwišzkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Zwišzków Zawodowych i Forum Zwišzków Zawodowych proponowali wzrost do ok. 2220 zł. Przedstawiciele pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego chcieli, aby płaca minimalna wzrosła jedynie o wskaŸnik ustawowy i wynosiła 2050 zł.

Umiarkowana propozycja

Ostateczna wysokoœć minimalnego wynagrodzenia jest zatem umiarkowanš propozycjš. – „Przy ustalaniu wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej wzięliœmy pod uwagę dobrš sytuację gospodarczš w kraju" – mówi minister Elżbieta Rafalska.

- „Wzrost minimalnego wynagrodzenia w obecnej sytuacji na rynku pracy, przy niskim bezrobociu, przybywajšcych miejscach pracy i wzroœcie płac jest uzasadniony" – dodaje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalnš stawkę godzinowš dla okreœlonych umów cywilnoprawnych. Jej wysokoœć jest waloryzowana o wskaŸnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżšcym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł brutto. Od stycznia 2018 roku wzroœnie do poziomu 13,70 zł.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegajšcego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługujšcego pracujšcemu na etacie, a także ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych.

Regulacja rynku pracy

Dzięki ograniczeniu nadużywania umów cywilnoprawnych, wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej czy likwidacji syndromu tzw. pierwszej dniówki Polacy odczuli większš stabilnoœć zatrudnienia.

Wzrost płacy minimalnej a budżet państwa

Według szacunków resortu pracy podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2018 roku o ok. 164,2 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i œwiadczeń, których wysokoœć relacjonowana jest do wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujšcych wynagrodzenie w wysokoœci płacy minimalnej wynosi ok. 1,4 mln osób.

Równy staż dla zarabiajšcych

Ważna zmiana, obowišzujšca od stycznia 2017 roku, dotyczy także przysługujšcego minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy. Polega ona na tym, że wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – majš zapewnionš płacę minimalnš na jednakowym poziomie. Przed zmianš pracownicy przez pierwszy rok pracy mogli otrzymywać co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia, obecnie – co najmniej pełnš jego wysokoœć.

Zmiana zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od poczštku br. zmianie uległ zakres składnikowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie obejmuje ono już dodatku za pracę w porze nocnej. Nowa regulacja spowodowała, że pracownicy wykonujšcy pracę w porze nocnej, zarabiajšcy minimalne wynagrodzenie, otrzymajš - niezależnie od tego wynagrodzenia - dodatek za pracę w porze nocnej.

Obowišzek pracodawcy

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właœciwoœci i warunków pracy.

Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosnš także inne œwiadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

ródło: MRPiPS

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL