Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Zwolnieni pracownicy mogš liczyć na wsparcie

123RF
W przypadku zwolnień monitorowanych, pracodawca jest zobowišzany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników.

Zgodnie z definicjš zawartš w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwolnienie monitorowane (tzw. outplacement) oznacza rozwišzanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczšcych zakładu pracy, w zwišzku z którym sš œwiadczone usługi rynku pracy dla pracowników będšcych w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem.

Okreœlone korzyœci

Instytucja zwolnienia monitorowanego ma na celu pomoc pracownikom, którzy tracš pracę z przyczyn przez siebie niezawinionych i umożliwienie im jak najszybszego znalezienia nowego zatrudnienia u innego pracodawcy. Pomoc udzielana pracownikom w ramach zwolnień monitorowanych może jednak przynieœć korzyœci także pracodawcom – w szczególnoœci poprawić ich wizerunek na rynku pracy czy zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa pracownikom, którzy pozostajš w firmie.

Ze zwolnieniem monitorowanym mamy do czynienia tylko w przypadku, gdy do rozwišzania stosunku pracy dochodzi z „przyczyn dotyczšcych zakładu pracy". Za rozwišzanie stosunku pracy (lub stosunku służbowego) z takich przyczyn uważa się:

- rozwišzanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwišzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników lub Kodeksu pracy w przypadku rozwišzania stosunku pracy z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniajšcego mniej niż 20 pracowników,

- rozwišzanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłoœci pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

- wygaœnięcie stosunku pracy w przypadku œmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidujš wygaœnięcie stosunku pracy, lub stosunku służbowego w wyniku przejœcia zakładu pracy, lub jego częœci na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

- rozwišzanie stosunku pracy przez pracownika z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowišzków wobec pracownika.

Rozwišzanie stosunku pracy z „przyczyn dotyczšcych zakładu pracy" przy zwolnieniach monitorowanych jest zatem pojęciem szerszym niż rozwišzanie stosunku pracy z „przyczyn niedotyczšcych pracowników" przy zwolnieniach grupowych. Będzie ono miało miejsce w przypadkach zakończenia stosunku pracy z przyczyn, które nie zostały wywołane przez pracownika i w zwišzku z tym przyznana mu została dodatkowa ochrona.

Obowišzki pracodawcy

Obowišzki zwišzane z aktywizacjš pracowników po zakończeniu stosunku pracy, będš nałożone na pracodawców, którzy zamierzajš zwolnić w okresie trzech miesięcy co najmniej 50 pracowników. Nie zawsze, w przypadku zwolnienia pracownika z przyczyn leżšcych po stronie zakładu pracy, otrzyma on pomoc przewidzianš w przepisach ustawy.

Co więcej, iloœć pracowników przeznaczona do zwolnienia, kwalifikujšca do zwolnień monitorowanych, jest wyższa niż iloœć zwalnianych pracowników, kwalifikujšca do zwolnień grupowych. Nie zawsze zatem, gdy pracodawca ma obowišzek stosować przepisy dotyczšce zwolnień grupowych, będzie miał obowišzek udzielać pracownikom pomocy, o której mowa w przepisach dotyczšcych zwolnień monitorowanych.

Pracownikami uprawnionymi do korzystania z pomocy pracodawcy sš:

- pracownicy przewidziani do zwolnienia lub

- będšcy w trakcie wypowiedzenia lub,

- w okresie 6 miesięcy po rozwišzaniu stosunku pracy (lub stosunku służbowego).

W przypadku zwolnień monitorowanych pracodawca będzie zobowišzany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy (właœciwym dla siedziby tego pracodawcy lub właœciwym ze względu na miejsce wykonywania pracy) zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych. Zakres i formy pomocy powinny dotyczyć w szczególnoœci poœrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Pracodawca ma obowišzek współdziałać z powiatowym urzędem pracy i doprowadzić do konkretnych uzgodnień co do zakresu i formy pomocy dla zwalnianych osób. W przepisach wskazano jedynie przykładowe wyliczenie zakresu pomocy. Uznać zatem należy, że pracodawca może, po uzgodnieniu z powiatowym urzędem pracy, zaproponować pracownikom także inne formy pomocy.

W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowišzany podjšć działania polegajšce na zapewnieniu uprawnionym pracownikom usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

W ustawie nie sprecyzowano, na czym dokładnie ma polegać program. Pozostawiono zatem w tym względzie pewnš swobodę pracodawcy.

Zakres i formę pomocy pracodawca musi uzgodnić z powiatowym urzędem pracy, ale uzgodniona pomoc może być realizowana również przez inne niż urzšd pracy podmioty – tj. agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniowš. Zwolnienia monitorowane nie majš na celu zachowania miejsc pracy, ale ułatwienie i pomoc w znalezieniu nowej pracy dla zwalnianych pracowników.

Program co do zasady jest finansowany przez pracodawcę. W ustawie przewidziano również możliwoœć finansowania przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej oraz finansowanie na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy. Zasady i sposób współfinansowania programu nie zostały œciœle okreœlone w ustawie, a zatem zależš od porozumienia pracodawcy z ww. podmiotami.

Szansa na szkolenia

Pracodawcy w ramach programu mogš również na wniosek pracownika finansować œwiadczenie szkoleniowe. Œwiadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwišzaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż szeœciu miesięcy.

Pracownicy mogš korzystać ze œwiadczenia szkoleniowego, przyznawanego na czas udziału w szkoleniach. Korzystanie zaœ z tego œwiadczenia uzależnione jest od udziału pracownika w szkoleniu i przysługuje maksymalnie przez okres szeœciu miesięcy. Oznacza to, że pracownikowi wypłacane jest ono przez czas objęty szkoleniem, pod warunkiem, że szkolenie zakończy się w cišgu 6 miesięcy od rozwišzania stosunku pracy lub stosunku służbowego.

W okresie korzystania ze œwiadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego udzielana przez właœciwy dla zwolnionego pracownika powiatowy urzšd pracy. Pracownik ten może być skierowany na jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez powiatowy urzšd pracy, na zasadach okreœlonych w ustawie. Pracodawca wypłaca co miesišc zwolnionemu pracownikowi, na podstawie zawartej z nim umowy, poczšwszy od miesišca, w którym pracownik rozpoczšł szkolenie, œwiadczenie szkoleniowe w wysokoœci równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Po przyznaniu przez pracodawcę œwiadczenia szkoleniowego powiatowy urzšd pracy refunduje pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane ze œrodków własnych pracodawcy, w wysokoœci okreœlonej w odrębnych przepisach. —Anna Nadzieja-Nadija

Zdaniem autorki

Anna Nadzieja-Nadija, radca prawny w kancelarii Gšsiewski Podniesiński Roman i Wspólnicy

Uprawnienia przewidziane dla pracowników przy zwolnieniach monitorowanych nie wpływajš na uprawnienia przewidziane dla pracowników w przepisach dotyczšcych zwolnień grupowych. Nawet w przypadku przyznania pracownikom pomocy w ramach zwolnień monitorowanych, nie utracš oni prawa do œwiadczeń przyznawanych przy zwolnieniach grupowych, w tym w szczególnoœci odprawy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL