Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Plan pracy i urlopów na 2018 r.

Adobe Stock
Do końca grudnia 2017 r. pracodawcy powinni rozplanować przyszłoroczne urlopy i rozliczyć się z pracownikami z wypoczynku należnego za bieżšcy rok. Muszš też ułożyć pracę na najbliższy okres rozliczeniowy, przypadajšcy w 2018 r.

Pracodawca powinien udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo, a najpóŸniej do końca wrzeœnia roku następnego. Pod koniec roku trzeba zatem przeanalizować sytuację urlopowš poszczególnych pracowników i ustalić, ile dni urlopu pozostało im do wykorzystania. Niewybrane dni wypoczynku należy udzielić, jeœli to możliwe, jeszcze w tym roku, albo ustalić termin urlopu przypadajšcy do 30 wrzeœnia 2018 r.

Zaległoœci urlopowe pracownika mogš usprawiedliwiać jedynie okolicznoœci niezależne od pracodawcy, takie jak długotrwała choroba lub przebywanie zatrudnionego na urlopach zwišzanych z rodzicielstwem. Po powrocie z takiej nieobecnoœci szef powinien ustalić z nim termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego do końca danego roku lub udzielić go najpóŸniej do 30 wrzeœnia następnego roku.

Poza „zwykłym" urlopem, pracownicy majš też prawo do tzw. urlopu na żšdanie, w wymiarze 4 dni w roku kalendarzowym. To zatrudniony decyduje o terminie ich wykorzystania. Musi jedynie poinformować pracodawcę o tym fakcie najpóŸniej w dniu, w którym korzysta z tego wolnego. Należy jednak pamiętać, że ten urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym staje się normalnym urlopem zaległym. Traci on zatem z końcem roku kalendarzowego swój szczególny charakter urlopu na żšdanie.

W sprawie niewykorzystanego w danym roku urlopu na żšdanie wypowiedziała się Państwowa Inspekcja Pracy (pismo GPP-110-4560-170/08/PE). Wskazała, że choć niewykorzystany urlop na żšdanie staje się w kolejnym roku zwykłym urlopem wypoczynkowym, to nie musi on zostać udzielony do 30 wrzeœnia kolejnego roku. Przepis nakazujšcy udzielenie zaległego urlopu do końca wrzeœnia kolejnego roku nie dotyczy bowiem urlopu na żšdanie.

Współczynnik urlopowy w 2018 r. dla pracowników niepełnoetatowych
Rzeczpospolita

Postępujšc zgodnie ze stanowiskiem PIP, pracodawca nie naraża się na sankcje w razie kontroli. Musi jednak liczyć się z tym, że w razie wystšpienia pracownika do sšdu pracy z roszczeniem o udzielenie zaległego urlopu do 30 wrzeœnia, sšd nie podzieli stanowiska PIP w tej sprawie i nakaże udzielenie zaległego urlopu w terminie do końca wrzeœnia.

Pierwszy wypoczynek

Osoby, które podejmujš zatrudnienie w ramach stosunku pracy po raz pierwszy w życiu, z upływem każdego miesišca pracy uzyskujš prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługujšcego im po przepracowaniu roku. Zatem w pierwszym roku pracy pracownikowi uprawnionemu do 20-dniowego rocznego wymiaru urlopu przysługuje 1,66 dnia wolnego po każdym miesišcu pracy.

W tym przypadku nie przewidziano obowišzku zaokršglania wymiaru tego urlopu. Oznacza to, że gdyby pracodawca chciał œciœle udzielić pracownikowi nabytego przez niego ułamkowego wymiaru urlopu, musiałby przeliczyć go na godziny, a nawet na minuty.

Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego na ogólnych zasadach pracownik nabywa 1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego. W zwišzku z tym osoba, która została zatrudniona po raz pierwszy w grudniu 2017 r., 1 stycznia 2018 r. nabędzie prawo do pełnego urlopu. Nie ma tu zastosowania zasada nabywania przez cały rok 1/12 częœci tego urlopu po każdym miesišcu pracy.

Terminy wolnego

Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników w danym roku kalendarzowym, pracodawca powinien zaplanować z wyprzedzeniem. Gdy w zakładzie pracy działa zwišzek zawodowy, zazwyczaj pracodawca musi sporzšdzić plan urlopów. Jeœli takiej organizacji nie ma lub jest, ale wyraziła zgodę na nieprzygotowywanie takiego planu, wówczas pracodawca ustala terminy wypoczynku z poszczególnymi pracownikami.

Ustalajšc terminy wykorzystania urlopu wypoczynkowego w porozumieniu z pracownikiem, należy stosować zasady obowišzujšce przy sporzšdzaniu planu urlopów. Oznacza to koniecznoœć brania pod uwagę wniosków pracowników w sprawie terminów wypoczynku, przy jednoczesnym zapewnieniu normalnego toku pracy zakładu. Ponadto nie wolno planować urlopu na żšdanie.

Przepisy nie przewidujš żadnego terminu, do którego pracodawca powinien sporzšdzić plan urlopów wypoczynkowych na dany rok kalendarzowy. Jednak z uwagi na to, że zatrudnieni nabywajš prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia danego roku, należy przyjšć, że taki plan powinien być gotowy i podany do wiadomoœci zatrudnionych jeszcze w grudniu.

Termin sporzšdzenia oraz sposób ustalania i ogłaszania planu urlopów, pracodawca okreœla w przepisach wewnštrzzakładowych lub w dokumencie o podobnym charakterze – jeœli nie jest zobowišzany do posiadania wskazanych przepisów wewnštrzzakładowych.

Ważne! Nie ma obowišzku sporzšdzenia planu urlopów na cały rok kalendarzowy. Może on dotyczyć krótszych okresów, np. półrocznych albo kwartalnych.

Współczynnik urlopowy

W 2018 r. zmieni się współczynnik urlopowy służšcy do obliczania ekwiwalentu pieniężnego należnego pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujšcy do dnia rozwišzania lub wygaœnięcia stosunku pracy. Aby go ustalić, należy kolejno:

1. od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjšć łšcznš liczbę przypadajšcych w tym roku niedziel, œwišt oraz dni wolnych od pracy wynikajšcych z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,

2. otrzymany wynik podzielić przez 12.

Dla osoby pracujšcej od poniedziałku do pištku w pełnym wymiarze czasu pracy, która z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy ma wolne soboty, współczynnik urlopowy na 2018 r. obliczamy następujšco:

1. W 2018 r. występujš:

- 365 dni kalendarzowych,

- 52 niedziele,

- 10 dni œwištecznych przypadajšcych w innym dniu niż niedziela,

- 52 dni wolne wynikajšce z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, przyjmujšc, że dniem wolnym jest sobota.

2. 365 dni kalendarzowych – 114 dni (tj. 52 + 10 + 52) = 251 dni

3. 251 dni : 12 = 20,92.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy obniża się proporcjonalnie do etatu.

Współczynnik urlopowy obowišzujšcy w 2018 r. pracodawca będzie miał obowišzek stosować przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego w tym roku, niezależnie od tego, za jakie lata przysługujš niewykorzystane przez pracownika dni wypoczynku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL