Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Wynagrodzenie zleceniobiorcy: od stycznia trzeba uważać na nowe wykroczenie

Zleceniodawcy będš kontrolowani, czy płacš minimalnš pensję wypłacanš w formie pieniężnej raz na miesišc.
123RF
Od nowego roku zleceniobiorca ma zarabiać na godzinę nie mniej niż 13 złotych. Zaniżenie wypłaty będzie zagrożone grzywnš do 30 000 złotych. Zgoda pracobiorcy na obniżkę nie zwolni zlecajšcego z odpowiedzialnoœci.

Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie. Do niedawna ta zasada kojarzyła się wyłšcznie ze szczególnymi uprawnieniami pracowników, jednak ma się to zmienić. To konsekwencja coraz bardziej powszechniejszych form zatrudnienia, jakimi sš umowy cywilnoprawne – w szczególnoœci umowa-zlecenia. Strony mogš w nich kształtować wynagrodzenie za wykonanš pracę w sposób dowolny. Problem w tym, że wykonawcy często œwiadczš usługi w warunkach zbliżonych do tych, które charakteryzujš stosunek pracy, natomiast otrzymujš w zamian dużo niższe wynagrodzenie od etatowców.

Był to jeden z powodów zmian wprowadzonych ustawš z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która od stycznia 2017 r. przewiduje wobec zleceniobiorców minimalny poziom pensji za godzinę pracy. Oznacza to, że w przypadku umów wykonywanych przez przyjmujšcego zlecenie lub œwiadczšcego usługi wysokoœć wynagrodzenia powinna być tak ustalona, aby zarobek za każdš godzinę wykonywania zlecenia lub œwiadczenia usługi nie zeszła poniżej minimalnej stawki.

W praktyce nie można wykluczyć, że mimo wejœcia zmian w życie od 1 stycznia 2017 r., częœć podmiotów, na rzecz których wykonywane jest zlecenie lub œwiadczona usługa, nie zastosuje nowej, gwarantowanej minimalnej stawki godzinowej. Takie postępowanie może się jednak okazać mocno ryzykowne. Zgodnie z nowymi przepisami kto, będšc przedsiębiorcš albo działajšc w imieniu przedsiębiorcy bšdŸ innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmujšcemu zlecenie lub œwiadczšcemu usługi, wynagrodzenie za każdš godzinę wykonania zlecenia lub œwiadczenia usług w wysokoœci niższej niż obowišzujšca wysokoœć minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

W pierwszej kolejnoœci warto zauważyć, że wykroczeniem jest wypłacanie wynagrodzenia za każdš godzinę wykonania zlecenia w wysokoœci niższej, niż wynika to z minimalnej stawki godzinowej. Jak zatem potraktować zupełne zaniechanie wypłacania wynagrodzenia? Należy przyjšć, że mimo, iż przepis regulujšcy nowe wykroczenie odnosi się do wypłacania wynagrodzenia w wysokoœci zaniżonej, to wykroczeniem będzie też całkowite zaniechanie wypłaty.

Należy też zwrócić uwagę, że przepis regulujšcy nowe wykroczenie posługuje się słowem „wypłaca" – może to rodzić wštpliwoœć, czy nawet jednorazowe wypłacenie wynagrodzenia na poziomie niższym niż minimalne to wykroczenie. Wydaje się, że tak. Zarówno jednorazowy epizod zaniżenia pensji, jak i regularne takie postępowanie, może skutkować odpowiedzialnoœciš za wykroczenie.

Nowe przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zawierajš bezwzględny zakaz zrzeczenia się przez przyjmujšcego zlecenie lub œwiadczšcego usługi prawa do wynagrodzenia w wysokoœci wynikajšcej z minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy to również przeniesienia prawa do tego wynagrodzenia na innš osobę. Uwzględniajšc te zasady należy uznać, że zleceniodawca popełni wykroczenie także wtedy, gdy uzyska zgodę pracobiorcy na obniżenie wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej z różnych względów, np. z powodu złej sytuacji ekonomicznej podmiotu.

Strony mogš ustalić w umowie wynagrodzenie z tytułu wykonywania zlecenia lub realizacji usługi na poziomie wyższym od gwarantowanego przepisami godzinowego minimum. W takim przypadku ochronš objęte jest tylko wynagrodzenie w wysokoœci minimalnej. Tym samym należy uznać, że jeœli podmiot zlecajšcy nie wypłaca wynagrodzenia w pełnej wysokoœci ustalonej w umowie, ale odpowiada ono co najmniej kwocie minimalnej, nie można mówić o popełnieniu wykroczenia.

Autor jest prawnikiem, ekspertem prawa pracy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL