Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Aktywność zwišzków zawodowych także w najmniejszych firmach

123RF
Coraz częœciej u pracodawców zamiast zakładowych powstajš międzyzakładowe organizacje zwišzkowe. Posiadajš one w zasadzie takie same uprawnienia jak te pierwsze.

Międzyzakładowe organizacje zwišzkowe powstajš najczęœciej u tych pracodawców, u których utrudnione jest powołanie organizacji zakładowej, np. ze względu na małš liczbę pracowników (poniżej 10). Co do zasady organizacja międzyzakładowa posiada te same uprawnienia co organizacja zakładowa. Zatem trzeba konsultować z niš zamiar wypowiedzenia lub rozwišzania umowy pracownikom przez niš reprezentowanym czy negocjować regulamin wynagradzania. Członkowie takiej organizacji mogš również domagać się zwolnienia na dokonanie czynnoœci doraŸnej w zwišzku z pełnionš funkcjš zwišzkowš.

Na organizacji międzyzakładowej cišżš jednak również obowišzki analogiczne, jak na organizacji zakładowej. Musi ona m.in. informować poszczególnych pracodawców o liczbie swoich członków nie póŸniej niż do 10. dnia każdego kwartału. Brak takiej informacji skutkuje zawieszeniem możliwoœci korzystania z uprawnień aż do momentu zrealizowania tego obowišzku.

Liczba członków

Ile osób musi przynależeć do organizacji zwišzkowej, aby mogła ona działać u danego pracodawcy?

Wystarczy, aby choć jeden pracownik został członkiem, żeby organizacja międzyzakładowa nabyła uprawnienia u pracodawcy, który tego pracownika zatrudnia. Trzeba jednak pamiętać, że aby organizacja międzyzakładowa mogła korzystać z uprawnień łšcznie u wszystkich pracodawców, u których działa, musi zrzeszać co najmniej 10 członków.

Inaczej jest z reprezentatywnoœciš organizacji. Ustala się jš oddzielnie dla każdego pracodawcy. Bierze się więc pod uwagę wyłšcznie liczbę pracowników zatrudnionych u poszczególnych pracodawców. Międzyzakładowa organizacja zwišzkowa ma zatem status reprezentatywnej u danego pracodawcy, jeœli:

- jest organizacjš będšcš albo jednostkš organizacyjnš albo organizacjš członkowskš ponadzakładowej organizacji zwišzkowej uznanej za reprezentatywnš na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, pod warunkiem że zrzesza co najmniej 7 proc. pracowników zatrudnionych u tego pracodawcy,

- zrzesza co najmniej 10 proc. pracowników zatrudnionych w tej firmie.

Jeżeli żadna z zakładowych organizacji zwišzkowych działajšcych u danego pracodawcy nie spełnia tych wymogów, międzyzakładowa organizacja zwišzkowa ma przymiot reprezentatywnej, gdy u danego pracodawcy zrzesza największš liczbę pracowników spoœród wszystkich działajšcych tam organizacji zwišzkowych.

Spór zbiorowy i strajk

Organizacja międzyzakładowa jak najbardziej może wszczšć spór zbiorowy. Może być on zainicjowany u jednego, u częœci lub u wszystkich pracodawców, u których działa ta organizacja.

Międzyzakładowa organizacja zwišzkowa może również doprowadzić do strajku, ale dla jego przeprowadzenia konieczne jest uzyskanie zgody co najmniej połowy pracowników. W strajku, jak i w sporze zbiorowym, udział mogš wzišć zarówno członkowie międzyzakładowej organizacji zwišzkowej, jak i pracownicy niezrzeszeni w tej organizacji.

Zdaniem autora

dr Marcin Wujczyk, radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Baran, Ksišżek, Bigaj & Wujczyk

Czy przyznanie tak szerokich uprawnień organizacjom międzyzakładowym jest właœciwe? Z pewnoœciš należy stworzyć mechanizm, który pozwalałby funkcjonować organizacjom zwišzkowym lub ich przedstawicielom również w przypadku małych pracodawców. Jednak tak szerokie uprawnienia w wielu przypadkach budzš uzasadniony sprzeciw pracodawców, a często samych pracowników. Organizacja międzyzakładowa, mimo że może zrzeszać małš liczbę pracowników, posiada bowiem praktycznie takie same uprawnienia, jak dużo liczniejsze organizacje zakładowe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL